خانواده به عنوان عضوی از جامعه

0.74 کل پرسشنامه

0.81

نتایج جدول 3-1 نشان می دهد مقادیر بدست آمده برای متغیرهای تحقیق آلفای کرونباخ بزرگتر از معیار درنظر گرفته شده است، بنابر این ابزار پژوهش از پایایی لازم برخوردار است.
3-11 روش های تجزیه و تحلیل داده ها
در تحلیل توصیفی، پژوهشگران، داده های جمعیت شناختی تحقیق را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کنند. اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه‌ها از لحاظ میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقدار متغیرها پرداخته شده است.
همچنین در تحلیل استنباطی، همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه سروکار دارد. هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی میباشد و محقق بر مبنای ارزشهای حاصله در نمونه انتخابی به آزمون فرضیه متوسل میشود. در این تحقیق از نرم افزارهای Excel و SPSS برای آزمون جداول فراوانی، میانگین استفاده شد.
3-12 خلاصه
بطور خلاصه، در این تحقيق روش پژوهش بصورت توصیفی – پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد. متغیرهای تحقیق و پرسشنامه ارائه شد. جامعه آماری شرکت صنعت و شیمی است. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان اندازه گیری شد و داده ها بصورت تصادفی ساده جمع آوری شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه در نظر گرفته شده و روایی آن از روش نظر سنجی از خبرگان مورد بررسی قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شده و در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی و استباطی ارائه شد.
فصل چهارم: تحلیل یافته ها
4-1 مقدمه
این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها، جهت سنجش سوالات تحقیق و نیل به اهداف آن اختصاص داده شده است. به طور کلی دادهها نمایانگری از واقعیتها، مفاهیم یا دستورالعملها هستند. محصول نهایی هر تحقیق یافته های آن هستند و موجودیت تحقیق را توجیه و اثبات می کنند. داده هاي جمع آوري شده به منظور تجزيه و تحليل و نتيجه گيري، مي بايد در قالب آزمونهاي آماري به اطلاعات ارزشمند تبديل گردند. محقق در این فصل با توجه به داده های گردآوری شده به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته و در صدد دستیابی به اهداف تحقیق است. در واقع تجزيه و تحليل داده ها براي پاسخگویی به سوالات تحقيق براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است، و از اصلي ترين و مهمترين بخشهاي تحقيق محسوب مي ‌شود. در این پژوهش برای تحلیل داده ها و پاسخگویی به فرضیات تحقيق از روش های آمار توصیفی و تحلیل آمار استنباطی استفاده شده است. تجزیه تحلیل داده با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS انجام شد.
4-2 آمار توصیفی
در این قسمت به متغیرهای مختلفی از جمله متغیرهای جمعیت شناختی و توزیع فراوانی متغیرها پرداخته می شود. با توجه به حجم نمونه محاسبه شده در فصل 3 بر اساس جدول مورگان ( 19 عدد)، تعداد 25 عدد پرسشنامه برای جمع آوری دادهها در نظر گرفته شد. از بین 25 عدد پرسشنامه توزیع شده 21 پرسشنامه برگشت داده شد که تعداد 19 عدد برای پژوهش حاضر قابل استفاده بود.
4-2-1 متغیر های جمعیت شناختی
در تحلیل توصیفی، پژوهشگران داده های جمعیت شناختی تحقیق را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کنند. در اين بخش از تجزيه و تحليل آماري به بررسي چگونگي توزيع نمونه‌هاي آماري از حيث متغيرهايي چون، جنسيت، سن، تحصیلات، تجربه کاری و پست سازمانی پاسخ دهندگان پرداخته ‌شده است.
4-2-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت پاسخ دهندگان به همراه فراوانی و درصد این افراد در نمودار 4-1 آورده شده است
نمودار 4-1: فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
همانگونه که در نمودار 4-1ملاحظه می گردد، 68 درصد از پاسخدهندگان در این تحقیق مرد و 32 درصد از پاسخدهندگان زن بودهاند.
4-2-1-2 سن پاسخ دهندگان
سن پاسخ دهندگان به همراه فراوانی و درصد این افراد در نمودار 4-2 آورده شده است:
نمودار 4-2: فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
همانطوری که بر اساس نمودار 2-4 ملاحظه می گردد، 32 درصد پاسخ دهندگان بین 40 تا 50 سال سن دارند که بیشترین محدوده سنی را تشکیل می دهد و 10 درصد پاسخ دهندگان بین 50 تا 60 سال سال سن دارند که کمترین محدوده سنی است.
4-2-1-3 تحصیلات پاسخ دهندگان
میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به همراه فراوانی و درصد این افراد در نمودار 4-3 آورده شده است:
نمودار 4-3: فراوانی مربوط به میزان تحصیلات
همانگونه که در نمودار 4-3 ملاحظه میگردد تعداد 21 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات فوق لیسانس و 16 درصد دارای تحصیلات دیپلم میباشند. همچنین بیشترین مدرک تحصیلی مربوط به دوره کارشناسی با 58 درصد است. و کمترین آن مربوط به مقطع دکترا با 5 درصد.
4-2-1-4 نسل
نسل های کسب و کار به همراه فراوانی و درصد آن در نمودار 4- 4 آورده شده است:
نمودار 4 -4: فراوانی مربوط به نسل های کسب و کار