11

3.93

4.72

4.3844

0.29045 خانواده

11

4.55

5.37

4.8876

0.20548 جامعه

11

4.8

5.72

5.2775

0.27211 Valid N (listwise)

11

با توجه به جدول 4-1 میانگین متغیر خانواده به عنوان مالک 6.56 و کمترین مقدار آن 6.17 است. همچنین بیشترین مقدار آن 6.91 است. انحراف معیار آن نیز 0.19 می باشد. متغیر خانواده به عنوان کارمند دارای میانگین 4.38 است و کمترین مقدار آن 3.93 و بیشترین آن 4.72 می باشد. همچنین انحراف معیار آن 0.29 است. متغیر خانواده به عنوان خانواده دارای میانگین 4.88 است و کمترین مقدار آن 4.55 و بیشترین آن 5.37 می باشد. همچنین انحراف معیار آن 0.2 است. در نهایت متغیرخانواده به عنوان عضوی از جامعه دارای میانگین 5.27 است و کمترین مقدار آن 4.8 و بیشترین آن 5.72 می باشد. همچنین انحراف معیار آن 0.27 است.
نمودارهای 4-6 و 4-7 نشان دهنده نمودار متغیرهای نقش های خانواده هستند.
نمودار 4-6 میانگین سوالات نقش های 4 گانه خانواده
با توجه به نمودار مشخص است که سوالات بعد خانواده به عنوان مالک از میانگین بالاتری نسبت سایر ابعاد دارند. همچنین سوالات بعد خانواده به عنوان کارمند کمترین میانگین را دارند.
نمودار 4-7 میانگین 4 بعد نقش های خانواده