” اگر قرار است که انسان در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد، و مفهوم جامعه خود در عمل حقوقی ، مستتر است ، پس منحصراً اعمال حقوقی باید معتبر و نافذ شناخته شود که زیانی برای نظم و سلامت جامعه نداشته باشد. در نتیجه باید پذیرفت که اراده ، اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشای اعمال حقوقی که برای جامعه زیان آور است، ندارد وآنجا که پای تجاوز به حریم نظم جامعه به میان می آید ، اراده فرد فلج و ناتوان است، یعنی قانون در این موارد حاکمیت به اراده نمی دهدو به تعبیر دیگر آنچه اراده ، انشاء کرده است در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمی آید. این همان نتیجه ای است که همان اراده فرد در کنار اراده جمع قبلاً آنرا پذیرفته است.” به عنوان مثال: اراده پزشک و بیمار را در ایجاد قراردادی برای سقط جنین ، به حکم قانون ناتوان و بی اثر است و حاکمیتی بر آن قابل تصور نیست. چنانکه در ماده 10 قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی منوط بر این شده است ، که مخالف صریح قانون نباشد و در ماده 975 همان قانون آمده است که محکمه نمیتواند ، قراردادهی خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی بوده اجرا نماید. بدن ترتیب ، سه عامل خارج از قرارداد: ” قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه ” آزادی اراده را محدود می سازد . ذکر این نکته نیز لازم است که سه عامل مذکور به طور کلی از یکدیگر مستقل نیستند: ” علاوه بر ارتباطی که بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود دارد ، قانون نیز با آن دو مربوط است ، چنانکه برای تمیز قوانین امری و تکمیلی باید به مفهوم نظم عمومی توسل جست و نظم عمومی هم در بسیاری از موارد ناشی از قانون است و در مواردی ناشی از ضرورتهای اجتماعی است ، که نمی توان آنها را در قوانین جستجو کرد.”68
بنابراین اراده اشخاص با محدودیت بسیاری مواجه است و باید با مصالح اجتماعی سازگاری داشته باشد.
در مصادیق مختلف قراردادهای درمان که مخالف صریح با قانون داشته باشد را شاید همانطور که پیشتر هم گفته شد ” سقط جنین غیر درمانی ” را بتوان نام برد که به موجب ماده 624 قانون مجازات اسلامی69 ، ممنوع و جرم شناخته شده است، مقررات مربوط به قراردادهای درمان با نظم عمومی ارتباط زیادی دارد و هیچ کس نمی تواند به وسیله قرارداد خصوصی بدان تجاوز نماید، مثلاً : قراردادی که به منظور بهره برداری نامشروع از حرفه پزشکی بسته شود و آنرا به صورت تجارت و جلب منافع درآورد، باطل است.70
اعمال جراحی خطرناک که تنها جنبه آزمایشی و علمی دارند.71 یا قراردادی که پزشک در برابر بیمار شرط نماید که چنانچه خساراتی از سوی او به بیمار وارد گردد ، مرجع تشخیص ورود خسارت و میزان آن خود پزشک معالج باشد ، به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل هستند. قانونگذار ” موازین شرعی ” را به عنوان معیاری برای تشخیص مخالفت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه در نظر گرفته شده است . صرف نظر از ایراداتی که از جهت احراز مشروعیت و تفاوت دیدگاههای فقها در مورد قراردادهای مختلف پزشکی وجود دارد که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد. به هر روی چنانچه نوع معینی از قراردادهای درمان با حرمت شرعی مواجه شده باشد، برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و باطل است.
همه قراردادها دارای ارکانی هستند که در ماده 190 قانون مدنی72 بدان پرداخته شده است و به عقیده برخی از نویسندگان73 قراردادهای درمان نیز بسان تمام قراردادها باید از ارکان مذکور در ماده 190 قانون مدنی پیروی نماید.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد به نظر ما شاید بتوان ارکان ذکر شده در ماده 190 قانون مدنی را در شرایط عادی و نرمال بر قراردادهای درمان نیز بار نمود و بر اساس آن پزشک و بیمار نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند. ولی باید به این نکته بسیار مهم دقت نمود که اگر یکی از شرایط مانند ” قصد و رضای طرفین ، اهلیت، موضوع معین ، و مشروعیت جهت معامله” در اکثر قراردادها رعایت نشود موجب بطلان عقد میگردد، و این درحالی است که در قراردادهای درمان که هدف آن معالجه بیمار است به لحاظ حساسیت موضوع ، عدم وجود یکی از این ارکان مذکور نمیتواند موجب بطلان قرارداد معالجه شود. اگر در قراردادهایی که بیمار مستقیماً طرف قرارداد با پزشک یا مرکز درمانی نیست ولی تمام شرایط و آثار قرارداد بر بیمار و مرکز درمانی بار شده است و این درحالی است که اگر بیمار مست یا دیوانه هم باشد بیمارستان و یا پزشک معالج حتماً براساس قرارداد و یا حتی در مواقعی براساس وظایف خارج از قرارداد نسبت به پذیرش و معالجه بیمار اقدام می نماید، در نتیجه اگر قراردادی به لحاظ عدم وجود یکی از شرایط صحت باطل شود آثار و مسئولیتهای ضمن قرارداد نیز به تبع آن باطل خواهد بود، ولی در قراردادهای درمان این موضوع مستثنی می باشد چون نمیتوان پزشک را به لحاظ اینکه عنوان نماید طرف قرارداد او یک کودک یا نوزاد است از مسئولیت مبرا کرد،
” یا اگر حالت بیماری را در نظر بگیریم که نیازمند مداخله فوری پزشکی است و تاخیر در معالجه را تحمل نمی کند ، در این حالت هر پزشکی که بیمار به وی معرفی شود یا از وی تقاضای مساعدت گردد ، لازم است در حدود امکانات خود به معالجه بپردازد.”74 که در فصول آتی به این موضوع به طور مشروح پرداخته خواهد شد.
مبحث سوم : اقسام قراردادهای درمان
همانطور که در اول بحث گفته شد در قوانین اغلب کشورها و قوانین بین المللی به مقوله قراردادهای درمان کمتر پرداخته اند و در مواردی هم که قانونی به این موضوع اشاره نموده باشد میتوان از مفاد قوانین نوع تقسیم بندی آنها را استنباط نمود. مع الوصف قراردادهای درمان دارای انواع مختلفی از لحاظ نوع خدماتی که ارائه می دهند می باشند، لذا صرف نظر از تقسیم بندی مختلف علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف علوم پزشکی ، قراردادهای درمان را به دو نوع تقسیم نموده اند.75
گفتاراول: قرارداد درمان مستقیم
منظور از قرارداد درمانی مستقیم، قراردادی است که بین بیمار و یکی از گروههای پزشکی جهت تشخیص یا درمان بیماری ، بسته میشود. به عنوان مثال : قرارداد بیمار با جراح ، پرستار ، یک متخصص بخصوص، دندانپزشک و …
گفتاردوم : قرارداد درمان غیرمستقیم
در این نوع قرارداد، بیمار به طور مستقیم با کادر درمانی رابطه مالی برقرار نمی کند، بلکه این قرارداد بین بیمار و یک موسسه درمانی منعقد میشود. در این حالت بیمارستان یا مرکز درمانی انجام تمامی اقدامات لازم پزشکی را برای بیمار تعهد میکند.
به نظر ما در این نوع تقسیم بندی اشکالاتی وجود دارد بدین لحاظ که:
اولاً : در این نوع تقسیم بندی، بیمار پای ثابت قرارداد درمان است و فقط طرف مقابل عوض می شود. چون اگر چنین فرض نمائیم که یک طرف قرارداد شرکت بیمه و طرف دیگر قرارداد یک بیمارستان بخصوص باشد و موضوع قرارداد نیز ارائه خدمات درمانی به شخص ثالث(بیمار) باشد آیا باز هم می توان قرارداد را چنین تقسیم نمود؟
ثانیاً : وجه تمایز قرارداد درمان مستقیم و غیر مستقیم در این نوع تقسیم بندی فقط از لحاظ رابطه مالی بیمار با طرف دیگر قرارداد پیش بینی گردیده و این به جهاتی نمیتواند درست تلقی شود چون در قرارداد بیمار با یک بیمارستان یا مرکز درمانی ، پزشکان شاغل در آن بیمارستان اقدام به درمان بیمار می نمایند و شاید در خصوص قصورات خود نیز شخصاً پاسخگو و حتی مورد مجازات قرار گیرند.
لذا بدین منظور به نظر می رسد تقسیم بندی انواع قراردادهای درمان به شکل ذیل مناسبتر باشد.
گفتارسوم : تقسیم بندی جدید قرارداد درمان
الف – قرارداد مستقیم شخص حقوقی با بیمار : منظور از این نوع قرارداد درمانی ، قراردادی است که بین یک مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی ( اعم از بیمارستان و درمانگاه ) و بیمار ، صرفاً جهت تشخیص مراقبت و درمان بیمار، در راستای ایجاد تغییر وضعیت جسمی ، روانی وی بسته میشود.
ب – قرارداد مستقیم شخص حقیقی با بیمار : منظور از این نوع قرارداد درمانی ، قراردادی است که بین بیمار و کارد پزشکی(اعم از پزشک عمومی یا متخصص، جراح، دندانپزشک یا پرستار ) ، صرفاً جهت تشخیص ، مراقبت و درمان بیمار، در راستای ایجاد تغییر وضعیت جسمی ، روانی وی بسته میشود.
ج- قرارداد غیر مستقیم شخص حقیقی :
در این نوع قرارداد بیمار طرف مستقیم قرارداد نبوده و اقدام به عقد قرارداد نمی نماید و یک شخص حقیقی (اعم از وکیل ،خویشاوندان ، دوستان یا همکاران بیمار ) اقدام به عقد قرارداد برای اعمال مراقبت و درمان از بیمار در مراکز ارائه خدمات درمانی ( اعم از بیمارستان و درمانگاه )می نماید.
د – قرارداد غیر مستقیم شخص حقوقی:
در این نوع قرارداد نیز بیمار طرف مستقیم قرارداد نبوده و یک شخص حقوقی مثل شرکت بیمه اقدام به عقد قرارداد برای اعمال مراقبت و درمان از بیمار در مراکز ارائه خدمات درمانی ( اعم از بیمارستان و درمانگاه ) یا کادر پزشکی می نماید.
مبحث چهارم : ارکان قراردادهای درمان
در ماده 190 ق.م ، شرایطی که برای انعقاد هر قرارداد ضروری است بدین شرح معین شده است:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4 مشروعیت جهت معامله.
صحت قرارداد درمان نیز مشروط به وجود شرایط چهارگانه مذکور ، با در نظر گرفتن طبیعت خاص اعمال پزشکی می باشد.
گفتار اول : تراضی
از تعریف عقد در ماده 183 ق.م به آسانی فهمیده می شود که برای ایجاد تعهد ، دو طرف عقد باید دارای اراده جدی و سالم باشند، مقصود خود را به هم اعلام کنند و انشای آنان موافق یکدیگر باشد، به گونه ای که بتوان گفت درباره موضوعی”تراضی”شده است. پس برای عقد سه مقدمه لازم است:
1- وجود اراده
2- بیان و اعلام اراده
3- توافق دو اراده
در قرارداد معالجه نیز باید مقدمات مذکور فراهم باشد ، تا عقد به وجود آید .
1- وجود اراده
در نوشته های حقوقی به تحلیل روانی اراده و مراحل ایجاد آن اشاره شده است.76 مراحل اصلی زیر را به اختصار میتوان بیان نمود:
1- مرحله خطور و تصور : انجام هیچ کار ارادی ، پیش از تصور موضوع آن ممکن نیست. در همه عناصر قرارداد مورد نظر در ذهن تصویر می شود و شخص احتیاج به انجام معامله را در ذهن خود حس می کند.
2- مرحله تدبیر و سنجش : در ایم مرحله شخص به ارزیابی کار خود می پردازد و آثار آنرا اعم از سود زیان می سنجد.
3- مرحله تصمیم : پس از سنجش ، در صورتی که معامله را به سود خود و مطابق میل خویش بیابد، بدان مایل می شود و آمادگی روانی برای ایجاد عقد در آینده پیدا میشود.
4- مرحله اجرای تصمیم : در انی مرحله شخص ، برای رسیدن به آنچه مایل گردیده است، درصدصد اجرای تصمیم خود بر می آید و به تهیه مقدمات مانند پیدا کردن جنس دلخواه می پردازد و با توافق با طرف معامله تصمیم خود را اجرا می کند.
در قرارداد منعقده بین پزشک و بیمار ، همین مراحل با توجه به نوع معامله دیده میشود. پس از این که شخص (بیمار) نوعی کسالت یا انحراف از حالت طبیعی در خود پیدا نمود، درصدد معالجه و مراجعه به پزشک بر می آید . مسلم است کالای مورد نیاز بیمار که برای تهیه آن به پزشک مراجعه می کند، بازیافتن سلامت ، شفا و درمان است. بیمار پس از تصمیم به معالجه ، به مرحله انتخاب پزشک می رسد و همانطوری که در هر معامله ، خریدار قبلاً دربارده مشخصات و نوع کالا و فروشنده و شرایط دیگر معامله تحقیق می کند. خصوصیاتی مانند تخصص، تجربه،حس شهرت و حسن سلوک و … در این انتخاب موثر است و قرارداد درمان ، قراردادی شخصی است که بر مبنای شخصیت پزشک و اعتمادی که به وجود آمده است، تحقق می یابد.
در رابطه بین پزشک و بیمار ، در مواردی که بیمار به علت موارد اورژانسی ، دچار بی هوشی شده است و پزشک

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *