و راهنمایی برای انتخاب سوالات برگزیده است.
پرسشنامه اولیه دارای 92 سوال بود که برمبنای ده ویژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزه پیشرفت پایین به شرح زیر تهیه گردید.
1-بالا بودن سطح آرزو.
2- انگیزه قوی برای تحرک به سوب یالا.
3-مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط .
4-تمایل به اعمال تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام.
5-ادارک پویایی از زمان یعنی احساس اینکه امور سریع روی می‏دهند.
6-آینده نگری.
7-توجه به ملاک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست و همکار .
8-بازشناسی از طریق عملکرد خوب کار.
9-انجام دادن کاری به نحو احسن.
10-رفتار ریسک کردن پایین.
این ده ویژگی را هرمنس بر مبنای پژوهشهای قبلی به دست آورده بود و به عنوان اساس و راهنما برای انتخاب سوالات برگزید.
پس از اجرای آزمایش و تجزیه و تحلیل سوالات و محاسبه همبستگی یک یک سوالات با کل آزمون 29 سوال به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. لازم به ذکر است که پس از تحلیل سوالات هیچ سوال معناداری در رابطه با ویژگی دهم در پرسشنامه نهایی وارد نشد. لذا پرسشنامه نهایی تنها بر اساس 9 ویژگی ساخته شد.
سوالات پرسشنامه به صورت جمله ناتمام بیان شده. به دنبال هرجمله چند گزینه داده شده است. جهت یکسان سازی سوالات برای 29 سوال پرسشنامه 4 گزینه انتخاب شده. این گزینه‏ها به حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده می‏شود(اصغر پور درویش، 1377، 1379).
3-5-2-1 روایی و پایایی مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس:
هرمنس برای محاسبه روایی آزمون از اعتبار یابی محتوا که اساس آن را پژوهش‏های قبلی درباره انگیزش پیشرفت تشکیل می‏داد استفاده کرد. او همچنین ضریب همبستگی دو پرسش را با رفتارهای پیشرفت گرا برآورد کرد که نشان دهنده روایی بالای آزمون 88% بود. برای برآورد پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی پس از گذشته سه هفته به کارگرفته شد که پایایی به ترتیب 82% و 85% بدست آمد .
علاوه بر این هرمنس (1970) به وجود ضرایب همبستگی بین این پرسشنامه و آزمون اندریافت موضوع اشاره دارد(هومن،1379،بیابانگر،1384).
برای محاسبه ضریب پایانی تست انگیزش پیشرفت از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایانی 82 درصد برای این مقیاس بدست آمد.
برای محاسبه ضریب پایانی تست انگیزش پیشرفت (اصغر پوردرویش، 1374،به نقل از وزیریان، 1379) از دو روش آزمون کرونباخ و باز آزمایی استفاده نمود. که ضرایب بدست امده توسط وی به ترتیب 82% و 84% می‏باشد.
اسماعیلی (1373) ضریب همبستگی بین سوالات و نمره تست را در یک نمونه 25 نفری از دانش‏آموزان اول راهنمایی و اول دبیرستان محاسبه کرد. متوسط ضریب همبستگی سوالات که توسط وی محاسبه شد حدودا 60% می‏باشد.(به نقل از وزیریان، 1379).
همچنین متوسط ضریب همبستگی بدست آمده توسط محمدزاده (1374) نیز حدودا 70% میباشد. همچنین ضریب همبستگی هر سوال با کل آزمون توسط وزیریان (1379) محاسبه شد که از دامنه 3% تا 67% برخوردار بوده است. (به نقل از وزیریان ، 1379).
3-5-2-2 نمره گذاری
نمره‏گذاری پرسشنامه با توجه به سوالات 9 گانه که سوالات بر اساس آنها تهیه شده است انجام می‏گیرد و بعضی دیگر به صورت منفی ارائه شده است. در سوالات شماره 1و4و9و10و 14 و15و16و 20و23و27و28و29 به الف 1 نمره-ب 2 نمره- ج 3 نمره و د 4 نمره داده می‏شود .
در سوالات شماره 2و3و5و6و7و8و11و12و13و17و18و19و21و22و24و25و26 به الف 4 نمره-ب 3 نمره- ج 2 نمره و د1 نمره داده می‏شود و دامنه تغییرات نمرات از 29 تا 116 است.
نمره کل یعنی نمره‏ای که از مجموعه سوالات بدست می‏آید. اگر بالا باشد نشانگر انگیزه پیشرفت بالا و نمرات پایین بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد می‏باشد.
انگیزش پیشرفت پایین
انگیزش پیشرفت بالا
72 – 29
116 – 73

آزمون‏هایی که جهت جمع‏آوری اطلاعات از خودپندارۀ گروه نمونه در نظر گرفته شده‏اند به قرار زیر است:
3-5-3 آزمون خودپنداره راجرز
الف)آزمون خود پنداره راجرز: این آزمون شامل دوفرم “الف” و “ب” می‏باشد. فرم “الف” نگرش فرد را نسبت به “خود واقعی” و فرم “ب” نگرش فرد را نسبت به “خود ایده‏آل” اندازه‏گیری می‏کند.
آزمون راجرز شامل 25 جفت صفت شخصیتی است. که درهر جفت صفت متضاد هم است. فاصله بین دو صفت متضاد ، با یک مقیاس 7 درجه‏ای نمره گذاری شده است. آزمودنی با توجه به نگرشی که درباره هر یک از صفات مطرح شده در این سیاهه درباره خود دارد با گذشتن علامت ضربدر در یکی از نمره‏های ویژگی‏های شخصیتی خود را بر حسب دستوالعمل فرم “الف” و “ب” ارزیابی می‏کند. نمره 7 همیشه پایین‏ترین یا بالاترین نمره نیست، زیرا صفات شخصیّتی مورد استفاده در این آزمون به صورت پراکنده قرار گرفته‏اند (کاظمی و همکاران،1382، 105).
در تحقیقی که به منظور اعتبار یابی آزمون ، “خود واقعی” نوجوانان دختر دوره سوم دبیرستان و مقایسه “خود واقعی” و “خود اید‏آل” انجام شد یک نمونه 60 نفری از آزمودنیها دختر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و داده‏ها با استفاده از دو نوع پرسشنامه جمع‏آوری شد و از شاخص‏های آماری فراوانی درصد میانگین، انحراف استاندارد و همچنین از ضریب اعتبار حاصل گردید به صورت زیر است:
1-میانگین نمره آزمودنیها در “خود واقعی” و “خود ایده‏آل” دارای تفاوت می‏باشد.
2-اعتبار آزمون فرم “الف” از طریق زوج و فرد کردن سوالات، ضریب همبستگی 81/0و ضریب تشخیص اعتبار 89/0 می‏باشد (نقل از
نادری 1381).
در تحقیق دیگری (کامبیز، 1368) ضریب همبستگی بین فرم “الف” و “ب” 82/0 گزارش شده است (به نقل از نادری ، 1381). درتحقیق که توسط سهرابی و البرزی(1381) انجام شد پایایی آزمون راجرز از طریق ضریب آلفای کرنباخ 86/0 گزارش شده است (نقل از یار محمدیان، 1385) . نوربخش و حسن زاده (1383) در تحقیق خود پایایی آزمون راجرز را با روش آزمون مجدد (بعد از سه هفته) برابر با و آلفای کرونباخ آن را گزارش کرد. آقاجانی و همکاران (1387) در پژوهش خود پایایی آزمون را جرزرا به روش کرونباخ را گزارش دادند. در پژوهش حاضر هم ضریب همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ بد ست آمد.
نمره گذاری آزمون خودپنداره راجرز: نحوه نمره‏ گذاری این آزمون به این صورت است که برای هر صفت شخصیتی قدر مطلق تفاضل آن صفت را در دو فرم “الف”و”ب” بدست می‏آوریم، پس از محاسبه تمام صفت، آنها را یک به یک مجذور می‏نماییم، مجموع مجذورات را بدست آورده عدد حاصل را جذر می‏گیریم. این نمره نهایی، نمره خام را حاصل می‏نماید. برای مثال: اگر فردی در صفت متواضع نمره در فرم “الف” و نمره در فرم “ب” داشته باشند تفاضل آن می‏شود و مجذور آن عدد است، وقتی با مجذورات صفت دیگر جمع شود عدد نهایی جذر گرفته می‏شود.
3-5-3-1 مراحل اجرای آزمون
برای اجرای آزمون دانش‏آموزان هرکلاس به طور جداگانه به سوالات پاسخ دادند. در ابتدای امر برای دانش‏آموزان توضیح داده شد که اجرای آزمون یک کار پژوهشی است که هیچ ارتباطی با وضعیت انضباطی یا تحصیلی آنان ندارد. بنابراین می‏توانند در نهایت صداقت و اطمینان بدون ذکر نام به سوالات پاسخ دهند. درجلسات پاسخگویی حتی‏المقدور تلاش به عمل آمد که این جلسات بدون مدیر یا معاون مدرسه برگزار گردد. ابتدا آزمون خودپنداره به دانش‏آموزان داده شد جهت آزمون خودپنداره ابتدا فرم “الف” که نگرش فرد نسبت به “خود واقعی” را می‏سنجد به صورت جمعی در اختیار پاسخ دهند گان قرار گرفت. دانش‏آموزان می‏بایستی صفات شخصی خود را آنگونه که هستند علامت بزنند و یکی از نمره‏های 1 تا 7 را انتخاب کنند. پس از تکمیل فرم “الف” ، فرم “ب” را که “خود ایده‏آل” را می‏سنجد در اختیار آزمودنیها قرار گرفت.
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. از آمار توصیفی برای بدست آوردن فراوانی ، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و خطای استاندارد داده‏ها استفاده شد. سپس از آمار استنباطی ، برای بدست آوردن ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. و برای بدست آوردن رابطه تعاملی بین داده های مهارتهای تحصیلی و ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی و خودپنداره دانش‏آموزان در رشته علوم انسانی از روش تحلیل واریانس تک عاملی و تحلیل واریانس دو عاملی ، به کمک نرم‏افزار SPSS استفاده گردید.

3-7 چگونگی اجرای آزمونها

بعد از مراجعه به جدول مورگان و بررسی تعداد مورد نظر 30 نفر آنها را بطور تصادفی انتخاب کردم که بعنوان گروه آزمایشی در نظر گرفتم .
سپس تعداد 30 نفر از دانش‏آموزان سوم دبیرستان که هیچ‏گونه مشاوره تحصیلی نگرفته بودند و نزد مشاور در زمینه تحصیلی نرفته بودند نیز بطور تصادفی از چند مدرسه ، بعنوان گروه گواه نیز انتخاب و مراحل اجرای پرسشنامه را برروی آنها اجرا کردم.
محتوای آموزشی در پژوهش حاضر برگرفته از ((راهنمای و مشاوره آموزشی تحصیلی می‏باشد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *