خود روی 92 زن در یافتند که با استفاده از روش سنتی نمره گذاری آزمون سلامت عمومی فقط نیمی از بیماران روانی شناسایی شده و برخی از بیماران که از اختلالات مزمن رنج می برند شناسایی نشدند. در هنگامی که نمره گذاری ساده لیکرت استفاده شد. نتیجه به طور قابل توجهی بهبود یافت و 40% شناساسی نشدند این مطالعه نشان داد که استفاده ازنسخه کوتاهGHQ با استفاده ار روش نمره گذاری لیکرت حساسیت آزمون را به گونه قابل ملاحظه ای افزایش داده ولی ویژگی آزمون را اندکی کاهش می هد.
بنابر اعتقاد بارکونی(1986)برای غلبه بر محدودیتهای مربوط به عدم کارایی پرسشنامه سلامت عمومی در شناساسی تشخصیص اختلالات روانی مزمن، استفاده ار روش ساده نمره گذاری لیکرت در این پرسشنامه بر سایر روشهای ارحج است( بالا هنگ 1372). در پژوهش حاضر نحوه نمره گذاری که بر اساس مدل لیکرت می باشد بدین شرح می باشد برای گزینه (الف) صفر، گزینه (ب) نمره یک، گزینه (ج) نمره 2 و گزینه (د) نمره 3 منظور شده است یا توجه به اینکه تعداد پرسشنامه این آزمون 28 است و به هر یک بین صفر تا 3 نمره تعلق می گیرد و پرسشنامه GHQ هر آزمودنی حداقل 0 و حداکثر 82 می باشد نمره بالا نشان دهنده اختلال است. این آزمون برای فرد 5 نمره تعیین می شود.
روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها:
در پژوهش حاضر برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون one way anova استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل داده ها :
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش ارایه می گردد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و توصیف ویژگی های افراد مورد بررسی و پاسخ به فرضیه های پژوهش از نرم افزارSPSS استفاده شده است.
اطلاعات این فصل از پژوهش در دو قسمت : الف) توصیفی ب) استنباطی تنظیم شده است.
4 – 1 -بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها:
4-1-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:
همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،تعداد پاسخگویان را 58 درصد والدین پدر و 42 درصد مادر تشکیل داده اند.
جدول 4 1–1- توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت والدین

فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
پدر
184
58.0
58.0
58.0
مادر
133
42.0
42.0
100.0
جمع
317
100.0
100.0

4-1-2- بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت:
همچنانکه در جدول مشاهده می کنید، تعداد پاسخگویان را 55.5 درصد شهری و44.5 درصد روستایی تشکیل داده اند.
جدول 4 1–2- توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت

فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
شهر
176
55.5
55.5
55.5
روستا
141
44.5
44.5
100.0
جمع
317
100.0
100.0

4-1-3- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن:
همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،2.5 درصد از پاسخگویان کمتر از 20 سال سن داشته اند، 5.4 درصد بین 20 تا 25 سال، 17 درصد بین 25 تا 30 سال،39.1 درصد بین 30 تا 40 سال، 34.4 درصد بین 40 تا 60 سال و 1.6 درصد بیشتر از 60 سال را تشکیل داده اند.

جدول 4 1–3- توزیع پاسخگویان به تفکیک سن

فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
کمتر از 20 سال
8
2.5
2.5
2.5
بین 20 تا 25 سال
17
5.4
5.4
7.9
بین 25 تا 30 سال
54
17.0
17.0
24.9
بین 30 تا 40 سال
124
39.1
39.1
64.0
بین 40 تا 60 سال
109
34.4
34.4
98.4
بیشتر از 60 سال
5
1.6
1.6
100.0
جمع
317
100.0
100.0

4-1-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات:
همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،36 درصد از پاسخگویان ابتدایی، 21.2 درصد سیکل، 24.4 درصد دیپلم
،7.2 درصد فوق دیپلم،10.8 درصد لیسانس و 0.4درصد فوق لیسانس بوده اند.

جدول 4 1–4- توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات

فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
ابتدایی
90
28.4
36.0
36.0
سیکل
53
16.7
21.2
57.2
دیپلم
61
19.2
24.4
81.6
فوق دیپلم
18
5.7
7.2
88.8
لیسانس
27
8.5
10.8
99.6
فوق لیسانس
1
.3
.4
100.0
جمع
250
78.9
100.0

بی جواب
67
21.1

جمع
317
100.0
100.0

4-1-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل:
همچنانکه در جدول مشاهده می کنید، 25.2 درصد از پاسخگویان آزاد، 4.9 درصد بیکار، 31.7 درصد خانه دار،19 درصد کارمند و 2.6 درصد بازنشسته بوده اند.

جدول 4 1–5- توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل

فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
آزاد
77
24.3
25.2
25.2
بیکار
15
4.7
4.9
30.1
خانه دار
97
30.6
31.7
61.8
کارمند
58
18.3
19.0
80.7
بازنشسته
8
2.5
2.6
83.3
کارگر
45
14.2
14.7
98.0
دانشجو
4
1.3
1.3
99.3
روحانی
1
.3
.3
99.7
جمع
306
96.5
100.0

بی جواب
11
3.5

جمع
317
100.0
100.0

4-1-6- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد:

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،16.4 درصد از پاسخگویان کمتر از 100 هزار تومان درآمد دارند، 20.8 درصد بین 100 تا 200 هزار تومان،20.2 درصد بین 200 تا 300 هزار تومان،18 درصد بین 300 تا 400 هزار تومان،22.4 درصد بین 400 تا 600 هزار تومان و 2.2 درصد بیشتر از 600 هزار تومان درآمد دارند.

جدول
4 1–6 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد

فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
درصد تجمعی
کمتر از 100 هزار تومان
30
9.5
16.4
16.4
بین 100 تا 200 هزار تومان
38
12.0
20.8
37.2
بین 200 تا 300 هزار تومان
37
11.7
20.2
57.4
بین 300 تا 400 هزار تومان
33
10.4
18.0
75.4
بین 400 تا 600 هزار تومان
41
12.9
22.4
97.8
بیشتر از 600 هزار
4
1.3
2.2
100.0
جمع
183
57.7
100.0

بی جواب
134
42.3

جمع
317
100.0

4 – 2 – بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق:

در اینجا ابتدا متغیرهای اصلی تحقیق توصیف شده و در ادامه فرضیات تحقیق پرداخته می شود. در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و خرده مقیاس های پرسشنامه برای پاسخگویان(والدین) ارایه شده است.

جدول 4 1-2-میانگین و انحراف معیار در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی

تعداد
میانگین
انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
رضایت از زندگی
316
3.81
0.43

معنویت
317
3.80
0.42

خوشی
315
3.67
0.38

رشد و بالندگی
311
3.29
0.40

ارتباط مثبت با دیگران
311
4.19
0.49

خود پیروی
311
3.65
0.45

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که بیشترین میانگین به ارتباط مثبت با دیگران (19/4)تعلق دارد و بعد از آن رضایت از زندگی با میانگین(3.81) و رشد و بالندگی با کمترین میانگین( 3.29 ) بدست آمده است.

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی برای والدین دانش آموزان عادی ارایه شده است.

جدول 4- 2-2میانگین و انحراف معیار در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی

تعداد
میانگین
انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
رضایت از زندگی
153
3.92
0.38

معنویت
154
3.88
0.40

خوشی
153
3.80
0.35

رشد و بالندگی
150
3.35
0.37

ارتباط مثبت با دیگران
150
4.29
0.43

خود پیروی
150
3.71
0.45

بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که از بین خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان عادی،ارتباط مثبت با دیگران با میانگین29/4 بیشترین و کمترین مورد به رشد و بالندگی با میانگین 35/3 مربوط می باشد.

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه مقیاسهای بهزیستی روانشناختی برای والدین دانش آموزان مرزی ارایه شده است.

جدول 4-2-3میانگین و انحراف معیار در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی

تعداد
میانگین
انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روان شناختی
رضایت از زندگی
163
3.69
0.45

معنویت
163
3.72
0.42

خوشی
162
3.56
0.38

رشد و بالندگی
161
3.22
0.42

ارتباط مثبت با دیگران
161
4.09
0.53

خود پیروی
161
3.60
0.45

بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که از بین خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی، ارتباط مثبت با دیگران با میانگین09/4 بیشترین بوده است و کمترین مورد به رشد و بالندگی با میانگین 22 /3 مربوط می باشد.

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی ارایه شده است.

جدول 4 4-2-میانگین و انحراف معیار در مقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی

تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقیاس پرسشنامه عزت نفس
والدین دانش آموزان عادی
154
2.48
0.37

والدین دانش آموزان مرزی
163
2.00
0.47

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که والدین دانش آموزان عادی به لحاظ عزت نفس نمره بیشتری از والدین دانش آموزان مرزی کسب کرده اند بطوریکه این نمره برای والدین دانش آموزان عادی 2.48 و برای والدین دانش آموزان مرزی 2 می باشد.

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه سلامت روان به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی ارایه شده است.

جدول 4 5-2-میانگین و انحراف معیار در مقیاس سلامت روان به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی

تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقیاس پرسشنامه سلامت روان
والدین دانش آموزان عادی
154
1.80
0.40

والدین دانش آموزان مرزی
163
2.00
0.47

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که والدین دانش آموزان مرزی به لحاظ سلامت روان نمره بیشتری از والدین دانش آموزان عادی کسب کرده اند. بطوریکه این نمره برای والدین دانش آموزان مرزی 2.00 و برای والدین دانش آموزان عادی1.80 می باشد.

فرضیه های تحقیق:
فرضیه یک : بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد.

جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی
بهزیستی روانشناختی
همبستگی پیرسون( r)
سطح معنی داری ( (sig
عزت نفس
والدین دانش آموزان عادی
08/0-
29/0

والدین دانش آموزان مرزی
08/0
45/0

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین عزت نفس با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که بین عزت نفس و بهزیستی روان- شناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

فرضیه دو : بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد.

جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی
بهزیستی روانشناختی
همبستگی پیرسون( r)
سطح معنی داری ( (sig
سلامت روانی
والدین دانش آموزان عادی
40/0
000/0

والدین دانش آموزان مرزی
37/0
001/0


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *