مایه زنی در برابر 6 جدایه S. sclerotiorum بررسی و گزارش دادند که روش مایه زنی ساقه روشی مناسب برای ارزیابی مقاومت است.
ونگ و همکاران (Voung et al., 2004) مقاومت ارقام سویا نخود و آفتابگردان را در برابر S. sclerotiorum بررسی وگزارش دادند که ارزیابی گلخانه ای برای غربال کردن ارقام بسیار مهم است و می تواند اساس ازریابی مزرعه ای با توده کمتر و دقت عمل بیشتر باشد. این محققان از روش مایه زنی ساقه بریده برای ارزیابی مقاومت ارقام سویا، نخود و آفتابگردان در برابر S. sclerotiorum استفاده کرده و طول لکه و یا زخم ایجاد شده را با کولیس ورنیه اندازه گرفتند. نتایج بررسی آنها نشان داد که سن گیاه نقشی در عکس العمل رقم در برابر قارچ بیمارگر نداشته ولی درجه حرارت در توسعه بیماری مهم است.
مورال و همکاران (Morral et al., 1976) در یک ارزیابی از 4 مزرعه کلزا Maidston و Saskatchewan نشان دادند میزان عملکرد 9/14 و میزان روغن گیاهان آلوده 1/11 درصد کاهش یافت.
اگروال و همکاران((Aggarawal et al., 1997 بر اساس تحقیقات انجام شده دریافتد این بیماری موجب کاهش میزان کمی و کیفی روغن دو رقم Brrasica napus CV . Culture و B. compestris که اسید اروسیک پایین دارند گردید.
در ایران (دلیلی و عرب، 1380) واکنش 81لاین و رقم کلزا را در مقابل قارچ اسکلروتینیا از طریق ایجاد آلودگی مصنوعی مورد ارزیابی قرار داده و گزارش کرده اند که ارقام و لاین های شماره 17 (Regent*Cobra)، شماره 25(Regent*Tower)، شماره 23(A.W*D.R)، شماره 53(Regent*D.R)، شماره 41(Tower*Regent)، شماره 81 (Eureka) و شماره 22(Regent*Cobra) به ترتیب با شاخص های 67/19، 075/20، 70/20، 93/20، 405/20، 48/21، 78/21، بیشترین و شماره 77با شاخص 77/52 کمترین تحمل را نسبت به این بیماری داشتند.
نتایج حاصل از بررسی 4مزرعه آزمایشی واقع در 4 منطقه قائم شهر(قراخیل)، ساری (دشت ناز)، نکا (بایع کلا) و بهشهر(شرکت کشاورزی دامپروری دان) و مزارع مختلف طی سال 79-1378 نشان داد این بیمار فوق سبب کاهش کمیت محصول کلزا گردید که این میزان با توجه به زمان آلودگی و شرایط آب و هوایی می تواند متفاوت باشد. در آلودگی های زود هنگام، دانه ها شدیدا چروکیده و کاهش وزن یافتند که میزان کاهش وزن 1000دانه از حداقل 15 درصد تا حداکثر 77/49 درصد متفاوت بود. علاوه بر این، بیماری سبب شکستگی ساقه و رسیدگی غیر یکنواخت محصول گردید با به تعویق افتادن برداشت به منظور رسیدن کامل بوته های سالم، غلاف بوته های آلوده که علائم رسیدگی را نشان دادند کاملا باز و با کوچکترین تکان بوته هنگام برداشت، دانه ها از غلاف خارج و ریزش افزایش یافت (دلیلی، 1379).
باسوانا و همکاران(Baswana et al., 1991) مقاومت به S. sclerotiorum را در جمعیت های مجزا ارزیابی نموده و گزارش کردند که در گیاهان مختلف تحت کنترل مونوژنیک و پلی ژنیک هست.
تئو و همکاران(Teo et al., 1989)گزارش کردند که واکنش میزبان های مختلف به S. sclerotiorum به میزان زیادی به شرایط محیطی که در آن رشد می کند وابسته است. اسید اگزالیک توکسین قارچی S. sclerotiorum یک القا کننده موثر SARشناخته شد.
لی و همکاران (Li et al., 2006) 42 ژرم پلاسم از کلزا را برای مقاومت به پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه تحت شرایط مزرعه در غرب استرالیا آزمایش کردند. مقاومت در برخی از ژرم پلاسم ها شناخته شد. علاوه بر این مطالعه آنها نشان داد که شدت لکه های ساقه با قطر ساقه و درصد گیاهان میزبانی که مردند رابطه دارد. طول زخم ساقه و درصد مرگ گیاه زمانی که قطر ساقه 10میلیمتر است در پایین ترین سطح قرار دارد. قطر ساقه کمتر یا بیشتر منجر به افزایش طول زخم ساقه و مرگ گیاه شد. قطر ساقه ممکن است یک پارامتر مفید در پرورش ارقام کلزا با مقاومت به اسکلروتینیا باشد. چندین روش برای شناسایی مقاومت به S. sclerotiorum در سویا، آفتابگردان، کلزا، لوبیا شامل تلقیح برگ جدا شده، تست مقاومت اکسالات، آلوده سازی ساقه، تکنیک آلودگی دمبرگ برای ارزیابی مزرعه ای به کار گرفته شد. تکنیک آلودگی ساقه بهترین روش برای آزمایشات مزرعه ای شناخته شد ((Wegulo et al., 1998.
یانگ و کاو (Yang and Kav, 2006) گزارش کردند که بین تعداد زیادی از آنزیم های مترشحه تجزیه کننده دیواره سلول بوسیله این قارچ، اندوپلی گالاکتروناز در سطح خیلی بالا در مراحل اولیه آلودگی ترشح می شود و ملاحظه شده که برای بیماریزایی بسیار مهم است.
گایماراس و استوتز (Guimares and Stotz., 2004) گزارش کردند که S. sclerotiorum اکسالات را برای خسارت زدن به بافت های گیاهی و ایجاد پژمردگی و نکروز به کار می برد. اعتقاد بر این است که اکسالات باز شدن روزانه ای را در پوست اپیدرمی برگ القا می کند. این دانشمندان با کاربرد یک استرین نشان دارشده نشان دادند روزنه های برگ گیاه در موقع تاریکی در اطراف قارچ کاملا باز می شوند و هیف رشد یافته به استومات (روزنه) باز نفوذ می کند. اعتقاد براین است که قارچ رفتار روزنه ای را برای تسهیل آلودگی هوشیار می کند. روزنه گیاه با کمبود اکسالات S. sclerotiorum به طور معنی داری در تاریکی کمتر باز می شود.
3-
2-1- آزمایش مزرعه ای
2-1-1- موقعیت جغرافیایی و زمان اجرای طرح
این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی زراعی قراخیل قائمشهر با طول و عرض جغرافیایی به ترتیب 52 درجه و 53 دقیقه شرقی و 36 درجه و 27 دقیقه شمالی با ارتفاع 7/14 متر از سطح دریای آزاد و بافت خاکی لومی رسی با PH حدود 6/7 انجام گردید.
2-1-2- ویژگی های آب و هوایی منطقه
میزان بارندگی سالانه محل آزمایش بر مبنای میانگین 10ساله برابر با 600 میلی متر و متوسط دمای سالانه آن 1/26 درجه سانتی گراد بوده، بر اساس تقسیمات هواشناسی، این منطقه جزء مناطق نیمه مدیترانه ای گرم می باشد که تابستان های گرم و زمستان های ملایم دارد.
2-1-3- ارقام مورد آزمایش
برای انجام آزمایش از ارقام و لاین های تجاری
استفاده گردید. بذر ارقام مورد آزمایش از بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه اصلاح وتهیه نهال و بذر دریافت شد.
2-1-4- مراحل و نحوه اجرای آزمایش
در مهر ماه سال 90 آماده سازی زمینی در در ایستگاه تحقیقاتی زراعی قراخیل قائمشهر با انجام یک شخم و دو مرحله دیسک، ماله کشی و کوددهی بر اساس آزمون خاک و استفاده از علفکش به صورت مخلوط کردن با خاک قبل از کاشت انجام شد. کاشت کلزا در تاریخ 27/7/90 انجام شد.
2-2- جداسازی قارچ S. sclerotiorum
به منظور جداسازی این قارچ در اردیبهشت و خرداد مزارع مختلف کلزا واقع در شهرستان های قائمشهر، بابل، ساری، نکا و بهشهر در استان مازندران مورد بازدید قرار گرفت. بوته های کلزای آلوده از مزارع جمع آوری وبه آزمایشگاه انتقال داده شد. نمونه ها تا زمان بررسی در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
2-2-1: جداسازی قارچ S. sclerotiorumاز بافت آلوده
در این روش ریشه، طوقه و ساقه گیاهان آلوده به مدت 3دقیقه با جریان ملایم آب شسته شد. قطعاتی به ابعاد 1cm *1cm از حد فاصل بافت آلوده و سالم انتخاب شد، نمونه ها به مدت 1دقیقه با محلول هیپوکلریت سدیم یک درصد ضدعفونی سطحی شدند وپس از سه بار شستشو با آب مقطر سترون هر بار به مدت 2 دقیقه و خشک کردن با کاغذ صافی سترون در تشتک های پتری حاوی محیط کشت PDA(عصاره سیب زمینی، دگستروز و اگار)کشت شدند. تشتک های کشت داده شده در دمای 1±22 درجه سانتی گراد نگهداری و پس از 48ساعت با مشاهده پرگنه قارچی نسبت به جداسازی آن اقدام شد. پس از جداسازی و کشت آن روی محیط آب اگار ((W.A خالص سازی به روش نوک ریسه انجام شد وبه لوله های آزمایش انتقال داده شد. این جدایه ها برای انجام کارهای بعدی در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
2-2-2 :جداسازی قارچ S. sclerotiorum از اسکلروت
در این روش اسکلروت های داخل بافت یا سطح پوست ساقه بوته های آلوده نیز با استفاده از روش هنگ و کوزب Huang and kozube., 1990) (به مدت 90 ثانیه در الکل اتیلیک 70 درجه ضدعفونی سطحی و سپس در محیط کشت قرار داده شدند. کشت حاصل از اسکلروت در انکوباتور در دمای 1±22درجه سانتیگراد نگهداری و پس از 72 ساعت نسبت به خالص سازی قارچ و نگهداری آن در در محیط کشت PDA و WAجهت آزمایشهای بعدی اقدام شد.
ساقه کلزا آلوده به بیماری پوسیدگی سفید حاوی اسکلروت قارچ S. sclerotiorum
محیط کشت ها
محیط کشت آب آگار(Water agar)
از این محیط کشت برای تک ریسه کردن و خالص سازی جدایه های قارچ و همچنین نگهداری جدایه های خالص شده در لوله های آزمایشگاهی در محیط 4 درجه سانتی گراد در غلظت 2درصد استفاده شد.
محیط کشت سیب زمینی، دگستروز آگار (Potato-Dexterose Agar)
از این محیط کشت جهت جداسازی، تعیین رنگ کلونی، میزان رشد پرگنه و بررسی ویژگی های خصوصیات ظاهری جدایه های قارچ استفاده شد. برای این منظور از محیط کشت PDA به میزان 39 گرم در لیتر استفاده گردید.
نگهداری نمونه ها
برای نگهداری جدایه های خالص شده به منظور عدم تغییر در بیماریزایی آنها، کشت ها به لوله های آزمایش حاوی محیط کشت Water-Agar منتقل و در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند.
2 -3- تهیه مایه تلقیح (دانه گندم پوشیده با قارچ عامل بیماری )
به منظور تهیه مایه تلقیح از روش لوار توسکا و همکاران Lewartowska et al., 1994)) استفاده شد در این روش ابتدا 200 گرم دانه گندم به مدت 24 ساعت در آب خیسانده تا کاملا متورم گردید. سپس در دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 2/1 اتمسفر به مدت نیم ساعت سترون گردید ارلن فوق با 6-5 بلوک از کشت 4 ر

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *