اسکلروت ها برای تولید مرحله جنسی شده و در نتیجه تعداد بیشتر و بزرگتری آپوتسیوم از آنها بوجود می آید (Kohn, 1979; Mylchreest and Wheeler,1987; Nelson et al., 1988)
کشت پی درپی و عدم تناوب موثر با گیاهان غیر میزبان به تشکیل آپوتسیوم در مزرعه کمک می کند، اگرچه عوامل دیگری چون رطوبت و مواد آلی خاک در این امر دخالت دارند(فراز و همکاران، 1999).
به عقیده هائو و همکاران(Hao et al., 2003) بین تعداد پایه آپوتسیوم تولید شده و اندازه اسکلروت ارتباط مثبتی وجود دارد وبه علت اندازه کوچک اسکلروت در S. minor بندرت تولید آپوتسیوم فراوان صورت می گیرد.
1-7- نحوه انتقال آلودگی:
1-7-1 باد: مهم ترین منبع انتقال آلودگی، آسکوسپورهای هوازاد هستند که توسط جریان باد چندین کیلومتر حمل می شوند(Williams et al., 1979). آسکوسپورها بسته به شرایط محیطی می توانند روی بافت های گیاهی به مدت 2هفته زنده بمانند و رطوبت نسبی بالا و نور فرابنفش نقش تعیین کننده ای در بقا آسکوسپورها دارند (Clarkson et al., 2003).
1-7-2- اسکلروت ها : اسکروت های موجود در آب آبیاری موجب انتقال عامل بیماری از مزرعه ای به مزرعه ی دیگر می شوند که این اسکلروت ها بیش از 21-10 روز در آب آبیاری زنده باقی نمی مانند (Steadman, 1975).
1-7-3- تماس گیاه آلوده با گیاه سالم : در داخل مزرعه آلودگی از طریق تماس گیاه آلوده با گیاه سالم مجاور اتفاق می افتد (Venette, 2004).
1-7-4- گرده کلزا و زنبور عسل : در یک بررسی نیز مشخص شد که آسکوسپورها توسط گرده های موجود در مزرعه و گرده های منتقل شده به کندو توسط زنبور عسل قابل انتشار است
(Stelfox et al., 1978).
1-7-5- بذر : بیماری پوسیدگی اسکلروتینیای ساقه بذر زاد نیست (Scholosser, 1963) آلودگی بذر از طریق مخلوط شدن با اسکلروت های قارچ اتفاق می افتد و نقش مهمی را در انتقال آلودگی ندارد زیرا تولید بذر در مناطقی صورت می گیرد که فاقد آلودگی هستند.
1-8- روش های کنترل پوسیدگی ساقه کلزا :
کنترل این بیماری عمدتا از طریق تلفیق 3 روش زراعی، شیمیایی و بیولوژیکی صورت می گیرد
1-8-1- کنترل زراعی
1-8-1-1- انتخاب تاریخ کاشت : انتخاب تاریخ صحیح کاشت برای زراعت کلزا اهمیت بسیار داشته و باید تاریخ کاشت بر اساس آب و هوای هر منطقه به طور جداگانه بررسی و تعین گردد (احمدی، 1370).
هدف از تعیین تاریخ کاشت، پیدا نمودن بهترین زمان کاشت رقم یا گروهی از ارقام به گونه ای که مجموعه عوامل محیطی حادث درآن زمان برای سبز شدن، استقرار و بقای گیاهچه مناسب بوده و هر مرحله از رشد گیاه از شرایط مطلوب برخوردار باشد و با شرایط محیطی نامساعد روبرو نشود (خواجه پور، 1372).
انتخاب تاریخ مناسب کاشت باعث می شود که مدت همزمانی بین مرحله گلدهی و آزاد شدن آسکوسپورها کاهش یابد (Koltte, 1985).
1-8-1-2- استفاده از بذر عاری از اسکلروت: قارچ عامل بیماری بذر زاد نیست ولی برای جلوگیری از انتقال بیماری به مزارع سالم لازم است بذر در مناطق عاری از بیماری تهیه و بوجاری گردد (Koltte, 1985).
1-8-1-3- غرقاب کردن خاک قبل از کاشت : به منظور کنترل بیماری های ناشی از S. sclerotiorum تحقیقات زیادی صورت گرفته است. طبق گزارش مور (Moore, 1949) غرقاب نمودن خاک به مدت 31-26 روز تقریبا 100 درصد اسکلروت های موجود در آن را از بین می برد. وی معتقد است که این فرآیند به دلیل فعالیت اجزاء گوناگون میکرو فلور خاک می باشد . بدیهی است که مدت زمان لازم برای از بین بردن کامل اسکلروت ها بر حسب نوع خاک متفاوت بوده و بین 23 تا 45 روز طول می کشد (Moore, 1949). به نظر می رسد اعمال این روش در ایران تنها در مزارع شالی امکان پذیر است.
1-8-1-4- شخم عمیق: اسکلروت های موجود در سطح خاک توانای تولید آپوتسیوم و آزاد کردن آسکوسپورو شروع آلودگی جدید را دارند، شخم عمیق بعد از برداشت کلزا موجب می گردد که اسکلروت ها در عمق خاک دفن شوند و نتوانند جوانه بزنند(Lamey, 1995; Hu et al., 1999).
1-8-1-5- جمع آوری و سوزاندن بقایای گیاهی بعد از برداشت: جمع آوری و سوزاندن بقایای گیاهی باعث کاهش اینوکولوم قارچ عامل بیماری می شود(Koltte, 1985).
1-8-1-6- تناوب با گیاهان غیر میزبان: طبق بررسی های انجام شده در کانادا، تناوب سه ساله تعداد اسکلروت ها را بطور معنی دار کاهش نمی دهد. از طرف دیگر تعداد اندک اسکلروت ها، اینوکولوم کافی برای ایجاد بیماری را فراهم می سازد (Schwartz, 1978).
تناوب در صورتی در کاهش بیماری موثر است که حداقل 4 سال بین کشت میزبان های حساس فاصله باشد. هر چند تناوب به دلایل مختلف ( از جمله هوازاد بودن اسپورها، وجود اندام پایداری بنام اسکلروت و طیف میزبانی وسیع) کمتر موثر است، معهذا نتایج تحقیقات نشان می دهد که تناوب های طولانی مدت بدلیل کاستن تعداد آپوتسیوم ها از وسعت بیماری می کاهد.
اسکلروت های قارچ تا 10 سال در خاک زنده می مانند، اما در طی زمان تعدادی از آنها جوانه زده و تعدادی نیز در اثر فعالیت میکروارگانیسم های خاک از بین می روند. غلات و سایر گرامینه ها حساس به اسکلروتینیا نبوده و می توانند در کاهش تعداد اسکلروت ها زنده در طی تناوب کمک نمایند.
لازم است از کشت کلزا در مجاورت مزرعه ای که آلودگی شدید به اسکلروتینیا دارد، خودداری گردد. کنترل علف های هرز و گیاهان خودروی حساس در طی تناوب جمعیت اسکلروت ها را کاهش می دهد(پورعرب مقدم، 1386).
1-8-1-7- فاصله بیشتر ردیف ها وکاهش میزان بذر: کاهش فاصله ردیف و افزایش میزان بذر باعث افزایش درصد خوابیدگی بوته ها و درصد بوته های آلوده به بیماری می شود (Morrales and Turkington, 1993).
رعایت فاصله مناسب بین بوته ها وکاهش میزان بذر موجب ایجاد تهویه مناسب و کاهش میزان بیماری می شود (Lamey and Bradley, 2003).
1-8-1-8- کوددهی متعادل: مصرف بیش از حد کودهای ازته به دلیل تولید کانوپی مرطوب و متراکم و به تاخیر انداختن رسیدگی محصول موجب افزایش بیماری می گردد (Hu et al.,1999).
1-8-2- کنترل شیمیایی:
استفاده از قارچ کش ها یکی از روش های کنترل پوسیدگی اسکلروتینیای ساقه است و درکانادا از قارچ کش های بنومیل(Benomyl)، ایپرودین(iprodione) و وینکلوزالین(Vinclozolin) استفاده می شود(Dueck et al., 1983).
همچنین در کانادا مصرف قارچ کش ها در صورتی مقرون به صرفه خواهد بود که در نتیجه عدم سمپاشی حداقل 20% بوته های کلزا آلوده شوند(Gregoire et al., 2001).
قارچ عامل بیماری بذر زاد نیست در نتیجه ضدعفونی بذر با قارچ کش ها تاثیری در کنترل بیماری ندارد، اما در کنترل پوسیدگی طوقه و ریشه آفتابگردان و لوبیا موثر است(Steadman, 1975).
برای کنترل بیماری از قارچ کش های کاربندازیم (Carbendazim) با مقدار یک کیلوگرم در هکتار و قارچ کش فولیکور(Folicur) با دز یک لیتر در هکتار استفاده می شود و یک بار سمپاشی در مرحله شروع ریزش گلبرگ ها توصیه می گردد(Gregoire et al., 2001).
برخی از محققین معتقدند که هرچند استفاده از قارچ کش ها بویژه برای محصولاتی که ارزش اقتصادی بالای دارنند اجتناب ناپذیر است ولی خطر ظهور نژادهای مقاوم به بیمارگر و آلودگی محیط زیست را به همراه دارد (Boyetchko, 1999 Burgess and Hepworth, 1996; ).
1-8-3- کنترل بیولوژیک:
قارچ Trichoderma viridaeبا فعالیت آنزیم گلوکاناز(Glucanase) ، دیواره سلولی قارچ S. sclerotiorum را تخریب نموده و موجب کنترل بیماری می شوند(Jones et al., 1974).
با جداسازی و شناسایی گونه های مختلف تریکودرما که آنتاگونیست های موفق در برابر عوامل بیماریزای خاکزی هستند مکانیزم های کنترل را میکوپارازیتیسم ، آنتی بیوزیسم، رقابت و شایستگی رایزوسفری، آنزیم ها، القاء مقاومت در میزبان می توان نام برد(Howell, 2003).
در بررسی میکروسکوپی ناحیه تقابل جدایه های آنتاگونیست Trichoderma با قارچ S. sclerotiorum مشاهده گردید که ریسه های جدایه های آنتاگونیست به سمت ریسه قارچ بیمارگر دارای کشش و تروپیسم مثبت هستند که این کشش را می توان به وجود مواد شیمیایی در دیواره ریسه قارچ بیمارگر نسبت داد . مکانیسم پارازیتیسم تریکودرما پیچیده است که شامل تروپیسم شیمیایی، تشخیص لکتین موجود در دیواره سلولی بیمارگر و تشکیل آپرسوریوم، اندام های نفوذی و حلقه های به دام اندازنده بیمارگر می باشد (امیرصادقی و همکاران،1371 ، بهبودی و همکاران،1384).
وجود آنزیم های مختلف تجزیه کننده دیواره سلولی بیمارگر و بافت گیاهی مانند سلولاز، لامیناریناز، بتا 1 و 3 گلوکاناز، کیتیناز و کیتوبیاز در ترشحات تریکودرما باعث می شود که بافت های گیاهی و دیواره ریسه سریع تر تجزیه گردد. با تجزیه ترکیبات، مواد غذایی لازم برای باکتری های خاک فراهم شده و جمعیت آنها افزایش یافته و به این ترتیب فعالیت بیولوژیک خاک افزایش می یابد و باعث محدود شدن فعالیت عوامل بیماریزا می گردد (بهبودی و همکاران، 1384).
جدایه PA-23 chloraphis Pseudomonas با تولید سه آنتی بیوتیک فنازین-1-کربوکسیلیک اسید، 2 هیدروکسی-فنازین -1-کربوکسیلیک اسید و 2- هیدروکسی فنازین مانع از رشد میسیلیومی، تولید ساختارهای زمستان گذران و همچنین مانع از جوانه زنی آسکوسپورهای S. sclerotiorum در شرایط آزمایشگاه می شود. این جدایه در شرایط گلخانه نیز کاملا مانع از جوانه زنی آسکوسپورهای قارچ S. sclerotiorum می گردد. جدایه ,WB1 P. fluorescens جزء ریزوباکترهای بهبود دهنده رشد گیاه(PGPR) است که منجر به کاهش پژمردگی ناشی از S. sclerotiorum می گردد (اکبری کیارودی و همکاران، 1384).
کنترل بیولوژیکی در مزرعه کلزا بایستی روی دو مرحله از چرخه زندگی این قارچ متمرکز گردد، که شامل کاهش تعداد اسکلروت ها در خاک و کاهش آلودگی گلبرگ توسط آسکوسپورها می باشد. اخیرا یک ماده بیولوژیک موثر بر علیه این بیماری تحت نام تجاری کنتانس Contans در آلمان به بازار عرضه شده است که حاوی قارچ آنتاگونیست Coniothyrium minitans می باشد و به مقدار یک کیلوگرم در هکتار (حاوی 10¹²*1 اسپور در هر گرم) توصیه می گردد(Hedke et al., 2004).
1-9- بکارگیری ارقام مقاوم:
1-10- انواع مقاومت :
گیاهان وعوامل بیماری زا در طول دوره های تکاملی خود قادر به برقراری روابط بسیار پیچیده ای هستند. عوامل بیماری زا از روش های متفاوتی برای حمله به گیاه استفاده می نمایند ومتقابلا گیاهان میزبان نیز روش های دفاعی خاصی را جهت حفظ خود به کار می گیرند .
گاهی اوقات گیاهان به دلیل تعلق داشتن به گروه تاکسونومیکی مشخصی که در مقابل بیمارگرهای ویژه ای مصون هستند نسبت به یک بیمارگر مقاوم می باشند ( مقاومت غیر میزبانی ) و یا به علت داشتن ژن های مقاومت در برابر ژن های بیمارگر مقاومت پیدا می کنند ( مقاومت حقیقی ) و یا به دلایل متفاوت گیاه آلودگی به بیمارگر را تحمل کرده و یا از آن فرار می کند ( مقاومت ظاهری )( مهرآوران ، 1376).
1-10-1- مقاومت حقیقی : مقاومتی که به وسیله یک، چند و یا تعداد زیادی ژن عامل مقاومت از راه ژنتیکی در گیاه ایجاد می شود، مقاومت حقیقی نامیده می شود. در مجموع دو نوع مقاومت حقیقی به نامهای مقاومت افقی و مقاومت عمودی در گیاه دیده می شود (مهرآوران، 1376).
در اصطلاح مقاومت افقی و مقاومت عمودی در سال 1963 میلادی برای اولین بار توسط واندرپلاک به کار گرفته شد و در سال 1968 میلادی کالدول آن را به ترتیب به دو اصطلاح مقاومت اختصاصی و مقاومت عمومی تغیر عنوان داد (آهون منش، 1379).
مقاومت افقی (عمومی) مقاومت یکنواخت

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *