وربیک در حالت خام پنج نوع سبزی دارای تفاوت معنی دار بودند(p<0.05) و فقط بین گوجه و اسفناج تفاوت معنا دار نبود در سبزیجات فرایند شده میان کاهو،کدو سبز و بادمجان تفاوت معنا دار نبود همینطور تفاوت میان گوجه فرنگی و کرفس معنا دار نبود(p>0.05). در حالت کلی تفاوت میان هرسه گروه سبزیجات یعنی گروه اول(کاهو،کدوسبز و بادمجان) و گروه دوم(کرفس و گوجه) و گروه سوم(اسفناج) به صورت معنی دار بوده است(p<0.05). 4-2- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیترات شکل 4-2 تغییرات غلظت نیترات بین سبزی های مختلف را در طول زمان نشان می دهد. همچنین جدول شماره 4-2 نیز نتایج آماری اثرات زمان و نوع سبزی و فرآیند را نشان می دهد. شکل 4-2 مقایسه تغییرات غلظت نیترات طی فرآیند بخار پزی و همچنین در طول زمان برای سبزیجات مختلف جدول4-2 اثر زمان، فرآیند و نوع سبزی بر غلظت نیترات روز 3 6 9 کاهو خام 113.30 ±6.51cA 129.60 ±1.32bA 113.17 ±0.73cB 176.05 ±75.02aA بخارپز 118.75 ±23.75cA 130.16 ±1.13bA 122.35 ±4.05cA 135.82 ±15.46aB کدو سبز خام 24.04 ±2.55cA 29.79 ±2.64bB 36.76 ±2.08aA 19.23 ±8.29dB بخارپز 33.93 ±4.52bA 41.47 ±2.26aA 41.47 ±3.02aA 24.51 ±1.51cA بادمجان خام 33.40 ±1.89aA 20.55 ±5.84bB 5.47 ±0.19dB 11.13 ±0.19cB بخارپز 29.41 ±4.15bA 41.66 ±7.35aA 23.75 ±1.51cA 40.15 ±0.94aA گوجه خام 23.77 ±5.29cA 44.86 ±0.00bB 23.00 ±9.80cB 62.21 ±3.02aB بخارپز 21.99 ±3.34dA 86.71 ±3.40aA 48.45 ±5.85cA 77.66 ±2.26bA کرفس خام 177.99 ±11.37aA 128.69 ±2.83dA 153.31 ±13.32bB 140.00 ±5.00cA بخارپز 157.57 ±3.25bA 103.43 ±1.80dB 165.71 ±13.46aA 127.50 ±16.50cA اسفناج خام 214.31 ±12.63aA 7.92 ±3.02cB 23.38 ±3.02bA 6.04 ±0.76cA بخارپز 187.41 ±6.93aB 30.35 ±2.83bA 9.24 ±3.96cB 5.47 ±2.07cA داده ها نشان دهنده میانگین ± خطای استاندارد می باشند. اختلاف در حروف لاتین کوچک نشاندهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5% در هر سطر می باشد. اختلاف در حروف لاتین بزرگ نشاندهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5% در اثر فرآیند بخار پزی می باشد. 4-2-1 اثر زمان در اثر زمان در روز صفر بین حالت خام و بخارپز تفاوت معنی داری مشاهده نگردید همچنین این تفاوت بین حالت خام وپخته در روزهای سوم ششم و نهم معنی دار نبود (p>0.05). ولی این تفاوت در مقایسه بین روز صفر و روزهای سوم ششم و نهم هم در حالت خام و هم در حالت بخارپز معنادار بوده است (p<0.05). 4-2-2 اثر نوع سبزی