وربیک در حالت خام پنج نوع سبزی دارای تفاوت معنی دار بودند(p<0.05) و فقط بین گوجه و اسفناج تفاوت معنا دار نبود در سبزیجات فرایند شده میان کاهو،کدو سبز و بادمجان تفاوت معنا دار نبود همینطور تفاوت میان گوجه فرنگی و کرفس معنا دار نبود(p>0.05). در حالت کلی تفاوت میان هرسه گروه سبزیجات یعنی گروه اول(کاهو،کدوسبز و بادمجان) و گروه دوم(کرفس و گوجه) و گروه سوم(اسفناج) به صورت معنی دار بوده است(p<0.05).
4-2- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیترات
شکل 4-2 تغییرات غلظت نیترات بین سبزی های مختلف را در طول زمان نشان می دهد. همچنین جدول شماره 4-2 نیز نتایج آماری اثرات زمان و نوع سبزی و فرآیند را نشان می دهد.
شکل 4-2 مقایسه تغییرات غلظت نیترات طی فرآیند بخار پزی و همچنین در طول زمان برای سبزیجات مختلف
جدول4-2 اثر زمان، فرآیند و نوع سبزی بر غلظت نیترات
روز
3
6
9
کاهو
خام
113.30
±6.51cA
129.60
±1.32bA
113.17
±0.73cB
176.05
±75.02aA
بخارپز
118.75
±23.75cA
130.16
±1.13bA
122.35
±4.05cA
135.82
±15.46aB
کدو سبز
خام
24.04
±2.55cA
29.79
±2.64bB
36.76
±2.08aA
19.23
±8.29dB
بخارپز
33.93
±4.52bA
41.47
±2.26aA
41.47
±3.02aA
24.51
±1.51cA
بادمجان
خام
33.40
±1.89aA
20.55
±5.84bB
5.47
±0.19dB
11.13
±0.19cB
بخارپز
29.41
±4.15bA
41.66
±7.35aA
23.75
±1.51cA
40.15
±0.94aA
گوجه
خام
23.77
±5.29cA
44.86
±0.00bB
23.00
±9.80cB
62.21
±3.02aB
بخارپز
21.99
±3.34dA
86.71
±3.40aA
48.45
±5.85cA
77.66
±2.26bA
کرفس
خام
177.99
±11.37aA
128.69
±2.83dA
153.31
±13.32bB
140.00
±5.00cA
بخارپز
157.57
±3.25bA
103.43
±1.80dB
165.71
±13.46aA
127.50
±16.50cA
اسفناج
خام
214.31
±12.63aA
7.92
±3.02cB
23.38
±3.02bA
6.04
±0.76cA
بخارپز
187.41
±6.93aB
30.35
±2.83bA
9.24
±3.96cB
5.47
±2.07cA
داده ها نشان دهنده میانگین ± خطای استاندارد می باشند. اختلاف در حروف لاتین کوچک نشاندهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5% در هر سطر می باشد. اختلاف در حروف لاتین بزرگ نشاندهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5% در اثر فرآیند بخار پزی می باشد.
4-2-1 اثر زمان
در اثر زمان در روز صفر بین حالت خام و بخارپز تفاوت معنی داری مشاهده نگردید همچنین این تفاوت بین حالت خام وپخته در روزهای سوم ششم و نهم معنی دار نبود (p>0.05). ولی این تفاوت در مقایسه بین روز صفر و روزهای سوم ششم و نهم هم در حالت خام و هم در حالت بخارپز معنادار بوده است (p<0.05).
4-2-2 اثر نوع سبزی

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *