) تجمع نیترات را داشتند .
سیندلیک44 (1992) نتیجه گرفت که نتایج متفاوت در خصوص کاهش نیترات می تواند به دلیل عوامل مختلف از جمله :نوع سبزی ،واریته ،مدت زمان جوشاندن، درجه خرد کردن ماده خام ،نسبت آب به ماده خام ،قابلیت جذب آب توسط محصول و مقدار نهایی نیترات در آب مورد استفاده برای پختن باشد.
فصل سوم
مواد و روش ها
3-1-آماده سازی نمونه ها
در این مطالعه توصیفی – تحلیلی تعداد180نمونه از شش نوع محصول کاهو، اسفناج، بادمجان، کرفس،گوجه و کدوسبز هر محصول 36 نمونه) از مناطق مختلف عرضه سبزیجات در سطح شهر دامغان در سال 1393 به روش تصادفی ساده جمع آوری و جهت انجام آزمایشات به آزمایشگاه منتقل شد.
به منظور آماده سازی نمونه ها ابتدا نمونه ها شسته سپس کاملا خشک شدند.قسمت های غیرخوراکی جدا و صورت یک خط در میان پوست کنده شدند و به قطعات معینی برش داده شدند. نیمی از نمونه ها به وسیله بخار پز بادبزنی ( به مدت 15 دقیقه) بخار پز (تارسیدن دمای مرکز به 73 درجه سانتیگراد)و نیمی دیگر به صورت خام درون زیپ کیپ بسته بندی شده و به مدت 9 روز در داخل یخچال با دمای 2±4 نگهداری شد. مقدار نمک های نیترات، نیتریت و آسکوربات در روزهای 0، 3، 6، 9، ارزیابی شد. میزان این نمک ها با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری و مقایسه شد.
3-2-مواد و تجهیزات مورد نیاز
〖fecl〗_3،متافسفریک اسید ،بافر فسفات پتاسیم ،دی تیو ترایتول(DTT) ،-N اتیل مالامید ، اسید استیک 〖ch〗_3 cooh،اسید سیتریک،سولفات منگنز مونوهیدرات،سولفانیل آمید ،ان-1-نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید ،پودر روی ،نیترت پتاسیم،تری کلرو استیک اسید (TCA) ،اورتوفسفریک اسید 44%،آلفا-آلفا دی پیریدیل 4 درصد،اسید آسکوربیک از شرکت مرک آلمان خریداری شدند. اسپکتوفتومتر مورد استفاده UV-Visible مدل Ultrospec4000, Pharmacia انگلستان بود.
سایر تجهیزات شامل ترازوی آزمایشگاهی()، ورتکس( Heidolph REX top) ،سانتریفیوژ(UNIVERSAL 320)،شیکر دورانی()،بالن های حجمی 100 و 200 و 1000 میلی لیتری علامت گذاری شده، پیپت 10 میلی لیتری ودر صورت لزوم پی پت هایی در اندازه های دیگر متناسب با حجم مایع صاف شده، بن ماری(shimaz)،آون(behdad) ،کاغذ صافی(whatman 40)، ارلن مایر به حجم 300 میلی لیتر،لوله آزمایش درب دار و سمپلر بود.
3-3-روش اندازه گیری اسید آسکوربیک روش DPINOT
مقداری از هرنمونه سبزی خام و پخته به صورت جداگانه داخل هاون کوبیده شد سپس 5/0گرم بافت تازه نمونه در 10میلی لیتر متافسفریک اسید 5% داخل لوله فالکون ریخته شدسپس به مدت 15 دقیقه در 5000دور سانتریفیوژ گردید.
150میکرولیتر از عصاره سانتریفیوژ شده با 375 میکرولیتر بافرفسفات پتاسیم 1/0 مولار و 75 میکرولیتر دی تیو ترایتول 10 میلی مولار مخلوط شده به مدت 10 دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار داده شد سپس 150 میکرولیتر N-اتیل مالامید 5/0% به آن اضافه شد پس از هم زدن با ورتکس به مدت 10 دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار گرفت سپس 300 میکرو لیتر تریکلرو استیک اسید 10% +300 میکرولیتر ارتوفسفریک لسید 44% زیر هود+300 میکرولیتر آلفا-آلفا دی پیریدیل+5 میکرولیتر FeCl395%(475 میلی گرم در 5/0 میلی لیتر آب مقطر) اضافه شد.مخلوط حاصل 2بار و هربار 20 دقیقه در حمام آب گرم 40درجه سانتی گراد قرار گرفت.قبل و بعد از هربار کاملا ورتکس شد و سپس در اسپکتروفتومتر با طول موج525 نانو متر جذب آن خوانده شد.
روش تهیه محلول های استاندارد اسید آسکوربیک
استاندارد اسید آسکوربیک (1/290 = MW): محلول استاندارد 1 میکروگرم بر میکرولیتر(mg 10 اسید آسکوربیک را در اسید متافسفریک 5% حل نموده به حجم نهایی ml 10 رسانده شد) در روز استفاده تهیه گردید. سپس به ترتیب 0, 5, 10 , 25, 50 , 75 و 100 میکرولیتر از این نمونهها را توسط محلول اسید متافسفریک 5% به حجم  ml 1 رسانده شد.
حال 300 میکرولیتر از هر نمونه استاندارد برداشته با 750 میکرولیتر بافر فسفات پتاسیم1/0 مولار و 75 میکرولیتر دی تیو ترایتول 10 میلی مولار مخلوط شده به مدت 10 دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار داده شد سپس 150 میکرولیتر N-اتیل مالامید 5/0% به آن اضافه شد پس از هم زدن با ورتکس به مدت 10 دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار گرفت سپس 300 میکرو لیتر تریکلرو استیک اسید 10% +300 میکرولیتر ارتوفسفریک لسید 44% زیر هود+300 میکرولیتر آلفا-آلفا دی پیریدیل+5 میکرولیتر FeCl395%(475 میلی گرم در 5/0 میلی لیتر آب مقطر) اضافه شد.مخلوط حاصل 2بار و هربار 20 دقیقه در حمام آب گرم 40درجه سانتی گراد قرار گرفت.قبل و بعد از هربار کاملا ورتکس شد و سپس در اسپکتروفتومتر با طول موج525 نانو متر جذب آن خوانده شد.
3-4-اندازه گیری نیترات به روش کالریمتری بعد از احیا(روش دی آزو)
اصول روش:یونهای نیترات در مجاورت پودر روی به فرم نیتریت احیا میشود.وجود یون هیدروژن در این واکنش ضروری است.جهت جلوگیری از احیا بیشتر از ترکیبات بافری استفاده میشود.یونهای نیتریت با کمک نمک سولفانیل امید تولید ترکیب دیازنوم میکنند. که در مجاورت ان(1-نفتیل)اتیلن دی آمین، کمپلکس آمینو آزو ایجاد میشود شدت رنگ کمپلکس رنگی در طول موج 540 نانومتر اندازه گیری شد.
محلول های مورد نیاز برای این آزمایش:
1-اسید استیک دو درصد(v/v)
2-پودر مخلوط:37گرم اسید سیتریک و 5گرم سولفات منگنز مونوهیدرات و 2 گرم سولفانیل آمید و یک گرم ان-1-نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید و یک گرم پودر روی را جداگانه با هاون چینی کوبیده و با هم مخلوط کردیم.این مخلوط را به مقدار مورد مصرف در همان روز آزمایش تهیه کردیم.
3- استاندارد 100 میلی گرم در لیتر نیترات:722/0گرم از نیترت پتاسیم را در یک لیتر آب حل کردیم.
4-سری محلولهای استاندارد با غلظت 0،2،4،6،8،10 میلی گرم در لیترno3-n:0246810 میلی لیتر از استاندارد 100 میلی گرم در لیتر(محلول 4) را پی پت کرده به بالن ژوژه 100 میلی لیتری منتقل و با اسید استیک 2 درصد(محلول 1) به حجم رساندیم.
روش کار:
1/0 الی 5/0 گرم پودر گیاه بسته به مقدار نیترات را توزین و به ارلن مایر 100 میلی لیتری منتقل شد.میزان 50 میلی لیتر از محلول دو درصد اسید استیک اضافه کرده و به مدت 30 دقیقه در شیکر دورانی بهم زده و صاف کردیم.عصاره بدست امده را دوباره از همان کاغذ صافی عبور دادیم تا عصاره کاملا صاف بدست آید.
میزان 10 میلی لیتر از عصاره و 10 میلی لیتر از سری محلولهای استاندارد(محلول 4) پی پت کرده و به لوله آزمایش درب دار منتقل شد.میزان 5/0 گرماز پود مخلوط اضافه کرده و مدت 30 ثانیه به شدت بهم زده محلول رنگی ایجاد شده را بلافاصله صاف کردیم.(با توجه به اینکه در اثر مجاورت عصاره با پودر مخلوط به علت احیائ بیشتر ازت،رنگ تشکیل شده محو میگردد مدت زمان بهم زدن اهمیت زیادی دارد)
بعد از 10 دقیقه شدت رنگ ایجاد شده در طول موج 540 نانومتر قرائت شد.
میزان ازت نیتراته در ماده خشک گیاه برحسب میلی گرم در کیلوگرم(p.p.m)از رابطه زیر محاسبه میشود:
100/(D.M) ×50/(w ) ×(a-b)
که در آن:
-a غلظت نیترات در عصاره بر حسب میلی گرم در لیتر
b- غلظت نیترات در شاهد بر حسب میلی گرم در لیتر
w- وزن نمونه گیاه بر حسب گرم
D,M- درصد ماده خشک گیاه
3-5-اندازه گیری نیتریت به روش کالریمتری بعد از احیا ( دی آزو)
اصول این روش عبارتست از اینکه یونهای نیتریت آزاد در عصاره گیاه در مجاورت سولفانیل امید تولید ترکیب دیازنوم میکنند. این ترکیب باان(1-نفتیل)اتیلن دی آمین،تولید کمپلکس آمینو آزو می نماید شدت رنگ کمپلکس رنگی در طول موج 540 نانومتر اندازه گیری شد.
محلول های مورد نیاز برای این آزمایش:
1- اسید استیک 〖ch〗_3 cooh دو درصد(v/v)
2- پودر مخلوط:37گرم اسید سیتریک و 2 گرم سولفانیل آمید و یک گرم ان-1-نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید را جداگانه با هاون چینی کوبیده و با هم مخلوط کردیم.این مخلوط را به مقدار مورد مصرف در همان روز ازمایش تهیه کردیم.
3- استاندارد 100 میلی گرم در لیتر نیتریت:492/0گرم از نیترت سدیم را در یک لیتر آب حل کردیم.
4- سری محلولهای استاندارد با غلظت 0،5/0،1،5/1،2 میلی گرم در لیتر: 0،5/0،1،5/1،2 میلی لیتر از استاندارد 100 میلی گرم در لیتر(محلول 3) رابه کمک میکرو پی پت کرده به بالن ژوژه 100 میلی لیتری منتقل و با اسید استیک 2 درصد(محلول 1) به حجم رساندیم.
روش کار:
5/0 گرم پودر گیاه را توزین و به ارلن مایر 100 میلی لیتری منتقل کردیم.میزان 50 میلی لیتر از محلول 2 درصد اسید استیک اضافه کرده و به مدت 30 دقیقه در شیکر دورانی بهم زده و صاف کردیم.عصاره بدست امده را دویاره از همان کاغذ صافی عبور دادیم تا عصاره کاملا صاف بدست آید.
میزان 10 میلی لیتر از عصاره و 10 میلی لیتر از سری محلولهای استاندارد(محلول 4) پی پت کرده و به لوله آزمایش درب دار منتقل شد.میزان 5/0 گرم از پود مخلوط اضافه کرده و مدت 30 ثانیه به شدت بهم زده محلول رنگی ایجاد شده را بلافاصله صاف کردیم.(با توجه به اینکه در اثر مجاورت عصاره با پودر مخلوط به علت احیائ بیشتر ازت،رنگ تشکیل شده محو میگردد مدت زمان بهم زدن اهمیت زیادی دارد).بعد از 10 دقیقه شدت رنگ ایجاد شده را در طول موج 540 نانومتر قرائت شد.
میزان نیتریت در ماده خشک گیاه برحسب میلی گرم در کیلوگرم(p.p.m)از رابطه زیر محاسبه میشود:
100/(D.M) ×(a-b)×100
که در آن:
a- غلظت نیتریت در عصاره بر حسب میلی گرم در لیتر
b- غلظت نیتریت در شاهد بر حسب میلی گرم در لیتر
D,M- درصد ماده خشک گیاه
3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش اثر متغیرهای مستقل شامل نوع سبزی(6 سطح)، نوع فرآیند(2 سطح) و زمان (4 سطح) بر متغیرهای وابسته غلظت اسید آسکوربیک، غلظت نیتریت و نیترات مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این طرح آزمایش از روش تجزیه و تحلیل چند متغیره (Univariate Analysis) و سپس آزمون دانکن به کمک نرم افزار SPSS ورژن 21 استفاده گردید تا هم اثرات تکی متغیرهای مستقل و هم اثرات تقابلی آنها بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گیرد.
فصل چهارم
نـتـایـج
4-1- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر میزان اسید آسکوربیک
شکل 4-1 تغییرات میزان اسید آسکوربیک بین سبزی های مختلف را در طول زمان نشان می دهد. جدول شماره 4-1نیز نتایج آماری اثرات زمان و نوع سبزی و فرآیند را نشان می دهد.
شکل 4-1 مقایسه تغییرات غلظت اسید آسکوربیک طی فرآیند بخار پزی و همچنین در طول زمان برای سبزیجات مختلف
در کاهو تغییر غلظت اسید اسکوربیک در هر دو حالت خام و بخار پز بصورت معنا داری کاهش یافته است(p<0.05) همچنین در روز صفر اثر بخارپز کردن بطور معنا داری باعث کاهش غلظت اسید اسکوربیک شده است. (p<0.05)
کدو سبز در طی زمان نگهداری در حالت خام بطور معنا داری دچار افت غلظت اسید اسکوربیک شده است(p<0.05) همچنین در حالت فرایند(بخار پز)نیز درطی زمان دارای افت معنا دار اسید اسکوربیک است (p<0.05) و فقط در روز نهم بین دو حالت خام و بخار پز تفاوت معنا داری مشاهده نشد. (p>0.05).
بادمجان در طی زمان در هر دو نوع خام و بخار پز دارای تغییرات معنا دار کاهش میزان اسید اسکوربیک بود(p<0.05) ولی در مقایسه بین حالت بخارپز و خام فقط در روز صفر تفاوت معنا دار بود(p<0.05) ولی در روز های سوم ، ششم و نهم این تغییرات معنا دار نبود . (p>0.05).
گوجه فرنگی در طی زمان نگهداری در حالت خام دچار اختلاف معنا دار در کاهش اسید آسکوربیک بوده است .(p<0.05)در حالت بخارپز در طی زمان دچار افت معنادار شده است(p<0.05) این افت در روز سوم و ششم به صورت معنادار نبوده است (p>0.05).
کرفس در طی زمان نگهداری در حالت خام و بخارپز دارای اختلاف معنی دار در کاهش اسید آسکوربیک بوده است(p<0.05) .سلطان و همکاران45(2008) اثر روش های مختلف پخت و پز (جوش، سرخ کردن و پخت و پز مایکروویو) بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از سبزیجات انتخاب شده مورد بررسی قرار دادند تمام روش های پخت و پز خواص آنتی اکسیدانی سبزیجات را تحت تاثیر قرار داد که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد. در مقایسه بین حالت خام و بخارپز در روز صفر و نهم اختلاف معنی داری مشاهده نشده است(p>0.05). ولی در روز سوم و ششم بین دو حالت اختلاف به صورت معنی دار می باشد. (p<0.05)
اسفناج در طی زمان نگهداری در حالت خام و بخارپز دچار افت معنی دار در میزان اسید آسکوربیک شده است (p<0.05).این نتایج با پژوهش کالا2 (1995) به منظور بررسی غلظت اسید اسکوربیک و β-کاروتن در اسفناج توسط پردازش و پخت و پز روش های مختلف که شامل ذخیره سازی برگ در کیسه های پلی اتیلن به مدت 24 و 48 ساعت در یخچال و فریزر در ° C5 ،خشک کردن ، و پخت و پز انجام شد مطابقت دارد. در مقایسه بین حالات خام و بخار پز در روزهای صفر،سوم و ششم تغییرات اسید آسکوربیک به صورت معنادار نبود(p>0.05). ولی در روز نهم این اختلاف به صورت معنی داری مشاهده گشت. (p<0.05).
جدول 4-1 اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر غلظت اسید آسکوربیک
روز
3
6
9
کاهو
خام
30.93
±1.43aA
18.33
±1.23bA
11.80
±0.47cA
5.26
±0.34dA
بخارپز
23.13
±2.36aB
15.37
±1.29bB
8.79
±0.55cB
2.21
±0.54dB
کدو سبز
خام
25.27
±2.42aA
17.84
±0.84bA
11.30
±0.76cA
4.75
±0.68dA
بخارپز
20.25
±0.86aB
13.53
±1.59bB
9.12
±0.56cB
4.71
±0.58dA
بادمجان
خام
31.00
±1.23aA
13.94
±0.95bA
7.72
±0.34cA
1.49
±0.27dA
بخارپز
24.65
±1.18aB
12.29
±0.40bA
6.96
±0.25cA
1.63
±0.12dA
گوجه
خام
21.53
±0.96aA
13.56
±0.65bA
9.79
±0.13cA
6.02
±0.39dA
بخارپز
16.92
±0.89aB
7.95
±0.87bB
5.70
±0.31bB
3.46
±0.27cB
کرفس
خام
21.08
±0.97aA
13.46
±0.68bA
7.62
±0.29cA
1.79
±0.29dA
بخارپز
19.37
±0.94aA
9.48
±0.95bB
5.72
±0.51cB
1.97
±0.07dA
اسفناج
خام
22.58
±0.47aA
15.07
±1.39bA
8.72
±0.77cA
2.36
±0.15dA
بخارپز
22.28
±1.17aA
14.65
±0.87bA
7.71
±0.39cA
0.78
±0.09dB
داده ها نشان دهنده میانگین ± خطای استاندارد می باشند. اختلاف در حروف لاتین کوچک نشاندهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5% در هر سطر می باشد. اختلاف در حروف لاتین بزرگ نشاندهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5% در اثر فرآیند بخار پزی می باشد.
4-1-1- اثر زمان
در اثر زمان در روز صفر بین میزان کلی اسید اسکوربیک همه سبزیجات بین حالت خام و بخار پز تفاوت معنی دار ی مشاهده گردید(p<0.05). در روز سوم هم این تفاوت معنی دار، مشهود بود ولی در روزهای ششم و نهم این تفاوت معنی دار نبود(p>0.05).
اثر نوع سبزی
در بررسی نتایج تاثیر نوع سبزی در میزان اسید اسکوربیک

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *