1389؛103 )
استفاده از تعداد محدودی تامین کنندگان مطمئن در مقابل تعداد زیادی از تامین کننده نامطمئن ، قراردادهای طولانی مدت ، ارزیابی و ارتقای تامین کنندگان ، حذف فعالیتهای کنترل کیفی ورودیاز محل خریدارن ( تولیدکنندگان )به محل تامین کننده ، ظرفیت سنجی تامین کننده در هنگام برنامه ریزی و زمان بندی تولید از دستاوردهاو مسائلی است که خریدارا از ره آورد محدود کردن تامین کنندگان بدست می آورند . ( رزمی ؛1387؛175)
تولید کنندگان باید هنگام طراحی و توسعه محصول به طور همزمان علاوه بر عوامل مهندسی به شاخص های خرید و تامین نیز توجه کنند تا اطمینان حاصل شود که تامین کنندگان توانایی تولید مواد و قطعات باکیفیت مورد نیاز و نیز ظرفیت مورد نیاز تولید را به همراه زمان چرخه تولیدی کوچک دارند. علاوه بر این تامین کنندگان برای ارائه محصولی با هزینه طراحی و تولید کمتر و کیفیت بهتر در ابتدایی ترین مرحله طراحی محصول دخالت می کنند و در این را اغلب به انتکارهایی در فرایند و فناوری مواد متوسل می شوند تادر بازار رقابتی پیروز شوند . با شرکت دادن تامین کنندگان در مرحله ابتدایی طراحی و توسعه محصول ، تولید کنندگان این امکان را بدست می آورند که علاوه بر افزایش راه حل های جانشین ، بهترین قطعات وفناوری ها را با توجه به ظرفیت و قابلیت توسعه تامین کنندگان خود انتخاب کنندو در ارزیابی زراحی از دیگران کمک بگیرند. در حقیقت کاهش تعداد تامین کنندگان فرایندی است که در آن سازمان تولید کننده تعیین می کند که از میان تامین کنندگان موجود چه تعدادی را برای تامین مواد و قطعات باید اتخاب کند. با کاهش تعداد تامن کنندگان ، مقدار خرید از هر یک ازتامین کنندگان باقی مانده افزایش می یابدو در نتیجه زمینه ارتباطات بلند مدت و قوی فراهم می شود و کیفیت مواداولیه افزایش می یابد و در محیط ایجاد شده، سازنده بهتر می واند به تولید در سطح جهانی برسد. ( رزمی ؛1387؛176)
به طور کلی سه رویکرد در انتخاب تعداد تامین کنندگان وجود دارد که عبارتند از :
استفاده از یک تامین کننده برای تامین اقلام
استفاده از چندین تامین کننده برای تامین اقلام
ترکیبی ازروش های فوق
جدول ذیل به برخی از مزایای استفاده از تامین کنده واحد و چندین تامین کننده اشاره دارد .
ردیف
مزایای استفاده از تامین کننده واحد
مزایای استفاده از چندین تامین کننده
1
برقراری ارتباطات ساده و موثر
افزایش قابلیت اطمینان فرایند تامین و پاسخگویی به تقاضای ناگهانی خط تولید
2
کاهش هزینه های حمل و نقل و کاهش هزینه کل محصول نهایی
بوجود آمدن رقابت بین تامین کنندگان
3
کاهش زمان برنامه ریزی و حمل ونقل
افزایش کیفیت و رقابت پذیری
4
کاهش فعالیتهای مدیریتی و عملیاتی
از بین رفتن انحصار در تامین کالا و مایحتاج
5
سهولت کنترل کیفیت اقلام ورودی
انعطاف پذیری در ارائه سفارش محموله ای بزرگ
6
سهولت برنامه ریزی ، زمانبندی و ردیابی مشکلات
مناسب بودن در تهیه اقلام ضروری
7
افزایش وفاداری ، تعهد ، علاقه و همکاری تامین کننده
کاهش وابستگی خریدار به تامین کننده و کاهش ریسک عدم تامین مایحتاج تولید کننده
8
بستر سازی ایجاد مشارکت پایدار
امنیت تامین بالاتر مایحتاج مورد نیاز
جدول 2 – 5 : مزایای استفاده از یک و چندین تامین کنندگان
2-3-6- انواعروش های تامین و تقسیم بندی تامین کنندگان :
تصمیمات مربوط به ساخت اقلام مورد نیاز در داخل شرکت یا خرید آنها از منابع خارج شرکت می توانروش های تامین یا منبع یابی را در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مورد بررسی قرار داد .
تامین استراتژیک مربوط به تصمیمات طولانی مدت و سطح بالایی است در رابطه با اقلام استراتژیک با سود بالا و مقدار زیاد و یا اقلام اصلی که با سود بایین یا همراه با ریسک، تامین و تهیه می گردند، مطرح می باشد. در این سطح، تمرکز روی فرموله کردن سیاستهای خرید بلند مدت است که با قابلیت های اصلی ، تصمیمات خرید یا تولید استراتژیک ، تجارت دوجانبه یا خارج از شرکت، جهانی نمودن، خرید تجهیزات سرمایه ای و دیگرمسایل مشابه، مرتبط می باشد . (غضنفری و فتح اله،1389، 94 )
تامین عملیاتی یا تاکتیی مربوط به تصمیمات سطوح پایین تر است که در رابطه با اقلام و موارد غیرحیاتی با ریسک پایین و درجه سوددهی بالامی باشد . این سطح همچنین روی تصمیمات انطباقی و کوتاه مدت و نیز اینکه اقلام از چه تامین کننده ای باید خریداری شود، نیز تمرکز دارد.
(همان منبع ، 94 )
همچنین تامین کنندگان را از جهت همرامی با نیازهای عملیاتی و استراتژیک سازمان می توان به بنج دسته زیر تقسیم بندی نمود : (همان منبع ، 105)
تامین کنندگان غیر قابل قبول : این نوع تامین کنندگان جهت رفع نیازهای عملیاتی و استراتژیک خریداران با مشکل روبروهستند.
تامین کنندگان قابل قبول : این دسته از تامین کنندگاننیازهای جاری عملیاتی خریدار را مطابقت تعهدات تامین می کنند ، ولی هیچ مزیت رقابتی برای شرکت به همراه ندارند .
تامین کنندگان خوب : خدماتی که این گروه به خریدارارائه می کنند، برای خریدار حاوی ارزش افزده است .
تامین کنندگان برتر : این دسته تمامی نیازهای عملیاتی و برخی نیازهای استراتژیک خریداران را تامین می کنند . معمولاً بین این تامین کنندگان و خریداران تعاملات گسترده ای وجود دارد که باعث تسریع تراکنش و حذف اتلاف می شود.
تامین کنندگان فوق العاده : این گروه نی
ازهای عملیاتی و استراتژیک خریدار را پیش بینی می کنند و توانایی برآورده ساختن این نیازهای را دارند . تامین کنندگان فوق العاده می توانند برای خریدار مزیت رقابتی داشته باشند . معمولاً خریداران هنگامی که با شرایط جدید، مخصوصاً ترفندهای رقبا روبرو می شوند، می توانند از قدرت تامین کنندگان به عنوان یک عامل استراتژیک استفاده کنند.
نحوه تامین اقلام موردنیاز بستگی به موقعیت، اهمیت نسبی آن کالا، زمان موجود درامر تهیه و تامین مواد اولیه، بودجه موجود و منبعی دارد که در انتخاب تامین کنندگان در دسترس می باشد .
در یک تقسیم بندی دیگر، تامین کنندگان را با توجه به اهمیت تصمیم گیری و انتخاب تامین کنندگان و معمولاً با توجه به نوع ارتباط تامین کنندگان با شرکت و یا موسسه خریدار می توان به سه دسته زیر تقسیم بندی نمود : ( مهربان ، 1384 ، 19-17 )
تامین کنندگان استراتژیکی :
دارای ارتباط نزدیک مدیریتی بین دو شرکت ( فروشنده و خریدار)، ارتباطات عملیاتی همراه با یک رسالت همگون در جهت رشد موقعیت های تجاری حیاتی طرفین می باشد. در یک جنین شرایطی هریک از طرفین نسبت به موقعیتها، ریسک ها، دست آوردنی ها به یکدیگر متکی هستند . تامین کنندگان استراتژیکی ممکن است تامین کننده فناوری های کلیدی ، ایجاد ظرفیت مناسب، ارایه بازارهای وسیع تر و توانایی برتر در فروش و سرمایه گذاری در منابع علمی باشند.
تامین کنندگان تکمیلی :
به آندسته از تامین کنندگان گفته می شود که دارای ارتباط نزدیک عملیاتی بین دو شرکت به منظور تامین نیازهای دوجانبه از طریق انتقال آزاد اطلاعات، ادغام و بهبود فرایندها در سطح دو شرکت به وقوع می پیوندد . هدف اصلی در واقع کاهش دادن هزینه های مربوط به اداره دو شرکت می باشد .
تامین کنندگان تدبیری :
به تامین کنندگانی گفته می شود که از آنها در جهت تامین منافع تجاری از طریق خرید خدمات و یا محصولات با قیمت های رقابت بذیر، دریافت به موقع محصولات و یا خدمات، عملکرد برجسته و یا خصوصیت های نادر می باشد .
این ارتباطات گاهی قابل رشد بوده ، از موضع تدبیری به تکمیلی و بعداً به استراتژیکی و یا
خط مشی رشد پیدا می کنند. دوره ارتباط تدابیری اغلب کوتاه تر و شامل تعهدات کمتر درمقایسه با تکمیلی وخط مشی می باشد، لذا نیاز به ارزیابی کمتری دارند . ارزیابی تامین کنندگان تکمیلی و استراتژیکی عمیق تر و معمولاً نیاز به توجه بیشترمی باشد . علیرغم نوع ارتباطی که با تامین کنندگان وجوددارد، گروه انتخاب تامین کنندگان باید همیشه مسایلی مانند ثبات مالی، روش اخلاقی و امانت داری تامین کنندگان را همراه با موقعیت های تجاری آنها و تعهد آنها به کیفیت بعنوان یک اصل زیرین و پایه ای مورد توجه قرار دهند. ( مهربان ، 1384 ، 18 )
* قیمت
*خدمات
*کیفیت

درجه تلاش
* ایجاد صلاحیت در فرایند *ایجاد سیستم کیفیت
*برقرار کردن فرایند بهینه و صلاحیت بالاتر
*هزینه بایین تر
* شراکت در اهداف تجاری
*دسترسی به تکنولوژِی و منابع طبیعی
*عملکرد در سطح جهانی

تدبیری
تکمیلی
استراتژیکی
شکل 2 – 18 : انواع تامین کنندگان باتوجه به ارتباط باشرکت
امروزه مفاهیم جدیدی در زمینهروش های تامین مورد استفاده قرار می گیرد.این مفاهیم عبارتند از:
برونسپاری
رده بندی
منبع یابی بین المللی
منبع یابی مشارکتی
تجارت دو جانبه
تجارت درون شرکتی
بیمانکاری فرعی یا قرار داد جنسی
نمودار ذیل عوامل موثر درتصمیم‌گیری جهت برونسپاری را نشان می هد :
شکل 2 –19 : عوامل موثر درتصمیم‌گیری جهت برونسپاری
2-3-7- منبع یابی استراتژیک :

فعالیت های مربوط به منبع یابی و خرید از جمله فعالیت های اساسی می باشند که می تواند به کاهش هزینه ها و همچنین به ایجاد روابط نزدیکتر با تامین کنندگان منجر گردد، که درمجموع هر دو مزیت رقابتی بسیار مهمی را برای زنجیره تامین در میان رقبا به ارمغان می آورد . دراینجا جهت تبیین فعالیت های منبع یابی روش ذیل عنوان شده است .
گام 1 : شناسایی مخارج
تمام مخارج خود را کمی کنید .این بدان معنی است مشخص نمایید چقدر خرج کرده اید ؟ به چه کسی پرداخته اید؟چگونه و کجا پرداخته اید؟ واقعاً این مخارج بابت چه چیزی پرداخت
شده اند؟ وقتی به این سئوالات پاسخ دادید ممکن است که با مشاهده حقایق شرایط زیر شگفت زده شوید .
هزینه های پرداختی شما بیشتر از آنچه فکر می کردید، می باشد.
تعداد تامین کنندگانی که از آنها خرید می کنید، بسیار بیش از آنچه فکر می کردید است .
بازده قیمتی که برای کالاها و خدمات مشابه می پردازید بسیار زیاد است .
تعداد ماموران خرید که آموزش ندیده و به خوبی مدیریت نمی شوند بسیار زیاد است .
متوسط خرید ، هزینه سفارش خرید ، کاغذ بازی های مربوطه را توجیه نمی کند .
گام 2 : اولویت بندی مخارج
با توجه به میزان صرفه جویی و مقایسه با میزان تلاشهایی که برای تحقق آن باید صرف گردد می توان اولویت ها مشخص و تعیین نمود . درجه دشواری در تحقق این صرفه جویی ها ، به پیچیدگی خود محصول و بازار و دشواری های واقعی که در منبع یابی با آن مواجه هستیم ، وابسته است .
گام 3 : شکل دهی « تیم های طبقه بندی بر مبنای محصول »
این تیم ها با منشور وظایف و امتیازات هستند که برای آزمایش گزینه های منبع یابی هر طبقه خاص کالایی و ارائه پیشنهادهای مناسب به مدیریت ارشد، سازماندهی شده اند . در این گروه ها
می بایست نماینده ای از هریک از واحدهای تجاری حضور داشته باشند تا بتوان گزینه های متفاوتی را تولید کرد و در مورد آنها به اجماع عمومی رسید .
گام 4 : توسعه استراتژی منبع یابی برای هر طبقه
هر تیم طبقه بندی شده بر مبنای کالا باید یک استراتژی اصلی برای دسته خود توسعه دهد . این استراتژِِِی ها می تواند از استراتژی سرمایه گذاری مشترک با تامین در حالتی که محصول و خدمات از فن آوری بالایی برخوردار است، تا شرایط شدید رقابتی که محصولات ساده و توسط سازمان های زیادی ارائه می شوند، متفاوت باشد .
گام 5 : فرایند درخواست پیشنهاد انجام دهید و تامین کننده نهایی را انتخاب کنید .
تامین کنندگان بالقوه بازار را شناسایی و این فرایند را از تامین کنندگان فعلی خود آغاز کنید . اعضای تیم طبقه بندی بر مبنای کالا می بایست در قواعد اصلی کسب و کار و در معیارهای تصمیم گیری به توافق دست یابند و از آنها برای انتخاب بهترین پیشنهاد استفاده کنند . فرایند درخواست پیشنهاد را برای هر یک از گزینه ها ارسال و بر اساس معیارهایی که قبلاً تصویب شده بودند، تامین کننده نهایی را انتخاب کنید .
گام 6 : مدیریت روابط با تامین کنندگان
برای حصول به موفقیت واقعی، شرکت و « تیم طبقه بندی بر مبنای کالا » باید تلاش همسو و هم جهتی را داشته باشید . هر دو طرف باید شاخص های عملکردی را بامعیار مقایسه و نتایج را گزارش نمایند و خلاقانه به دنبال راهی برای کاهش هزینه ها باشند و در عین حال از هرگونه نزاع با یکدیگر خودداری نمایند .
گام 7 : فراهم آوردن بازخوردهایی برای تامین کنندگان و مدیریت ارشد
مدیریت ارشد را در جریان انجام امور قرار دهید . تامین کنندگان را از شکست یا پیروزی های خود آگاه کنید . گزارش سالانه ای از صرفه جویی هایی که با اجرای سیاست منبع یابی استراتژیک حاصل شده تهیه و به اطلاع اعضاء شرکت برسانید .
2-3-8- فرآیند مرحله ای انتخاب تأمین کنندگان :
هدف از انتخاب تامین کنندگان، شناسایی آندسته از تامین کنندگانی است که بیشترین پتاسیل برای تامین مداوم مواد ، ماشین آلات ، قطعات یدکی و مایحتاج مورد نیاز مشتری با قیمت مناسب در حال و آینده می باشد . این مستلزم پایش تامین کنندگان بر اساس یک سری معیارهای می باشد که مورد نظر مشتریان می باشد . در نمودار زیر مراحل ششگانه انتخاب تامین کنندگان نشان داده شده است . ( مهربان ؛ 1384؛15 )
شکل 2- 21 : انتخاب تامین کنندگان
اهداف مدلهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، ارایه یک روش کمی برای انتخاب نیل به تولید ناب و کاهش تعداد تامین کنندگان مباشد . مسئله انتخاب تامین کنندگان ( فروشنده ) در چنددهه اخیر به طور چشمگیری در ادبیات کسب و کار و تجارت عملی مورد توجه بوده است . این مسئله با یکبارچه سازی دو تصمیم شکل می گیرد :
“کدام تامین کننده /تامین کنندگان بایستی انتخاب شوند ؟”و “چه حجمی از خریدرا بایستی به هریک از تامین کنندگان انتخاب شده سفارش داد ؟”این مسئله از نظر محققین دارای چند فاز عمده است که در جدول ذیل درج شده است . (کاظمی و زاهدی ؛ 1388؛19 )
ردیف
محقق و سال تحقیق
شرح مراحل
1
مونزکا و هندفیلد1998
Monczka&trent&handfield
آنها 7 مرحله برای این مسئله بصورت زیر در نظر می گیرند:
1-تشخیص نیاز برای انتخاب تامین کننده 2- شناسایی نیازمندیهای و معیارهای کلیدی خرید / منبع یابی 3- تعیین رویکردهای استراتزی خرید 4- شناسایی منابع عرضه بلقوه 5- تامین کننده بالقوه را محدود کنید 6- تعیین روشی برای انتخاب نهایی تامین کننده 7- انتخاب تامین کنندگان و کسب توافق
2
دبوئر و همکاران 2001
از نظر آنها این مسئله دارای 4 فاز عمده است :
1-تعریف مساله : دانستن اینکه با انت
خاب یک تامین کننده دقیقأبدنبال دسترسی به چه جیزی


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *