گیری در باره محل، مجموعه ای از عوامل مرتبط با آن موقعیت، همچون هزینه تجهیزات، هزینه نیروی کار، مالیات، عوارض و نزدیکی به تامین کنندگان و مشتریان می بایست در نظر گرفته شود .
تصمیم گیری درباره موقعیت، اثرات عمیقی بر ویژگی های هزینه ای و عملکردی یک زنجیره تامین دارد . هنگامی که اندازه، تعداد و موقعیت تجهیزات مشخص شود؛ مسیرهای ممکن که از طریق آنها می توان محصولات را به مشتریان نهایی رساند نیز تعریف می گردد . تصمیم گیری درباره محل، از استراتژهای اصلی یک شرکت برای ساخت و تحویل محصولاتش به بازار ناشی می شود.
2-2-6-4-حمل و نقل :
انتخاب روش حمل و نقل یکی از عوامل مهم تصمیم گیری در زنجیره تامین می باشد .
هزینه های مربوط به روش های حمل و نقل، سرعت جابجایی و نوع وسایط مورد نیاز جهت حمل و نقل و … از مهمترین مباحث موجود درروش های حمل و نقل در زنجیره تامین است .
از انواعروش های حمل و نقل می توان بهروش های هوایی، ریلی، دریایی، خطوط لوله، زمینی وروش های الکترونیکی اشاره نمود . هر چه ارزش محصولات بیشتر باشد،شبکه حمل و نقل می بایست بر سرعت پاسخ دهی تمرکز نماید ودر مقابل، هر چه محصولات کم ارزش باشند تمرکز شبکه
می بایست بیشتر بر روی کارایی قرارگیرد .
2-2-6-5-اطلاعات :
پایه و اساس تصمیم گیری درباره چهار محرک دیگر زنجیره تامین اطلاعات می باشد . اطلاعات رابط بین فعالیت ها و عملیات های درون یک زنجیره تامین است . اطلاعات در زنجیره تامین با دو هدف استفاده می شود :
1- هماهنگ سازی فعالیتهای روزانه مربوط به چهار محرک دیگر زنجیره تامین . شرکتها از
داده ها و اطلاعات عرضه و تقاضا برای تصمیم گیری درباره برنامه های هفتگی تولید، سطوح موجودی، مسیرهای حمل و نقل و محل های انبارش استفاده می کنند.
2- پیش بینی و برنامه ریزی جهت برآورده ساختن تقاضای آینده .
اطلاعات صحیح و دقیق می تواند تصمیم گیری ها را بسیار کارا و پیش بینی ها را دقیق تر کند . اما نکته حائز اهمیت امنیت اطلاعات و شناسایی مرزهای اشتراک گذاری اطلاعات در بین رقباست . واضح است شرکتی که اطلاعات دقیق و کافی در رابطه با عرضه و تقاضا و نیازهای مشتریان داشته باشد، بهتر می تواند در رابطه با نیازهای مشتریان وبرآورده ساختن آنها برنامه ریزی نماید .
2-2-7- چالشهای زنجیره تامین در محیط رقابتی :
در محیط های رقابتی، اساس رقابت از شرکت های منفرد به زنجیره تامین گسترش یافته است . زنجیره تامین، مدیریت را با چالشهای جدیدی روبرو کرده است . بنابراین به ناچار باید مهارت ها و ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت در چنین فضای جدیدی تغییر یابد . چالشهای پیش رورا می توان به پنج دسته طبقه بندی نمود؛ بطوریکه مدیریت کارآمد زنجیره تامین به مهارت وتوانایی در این پنج وظیفه وابسته است .
شکل2-16 : پنج وظیفه برای مدیریت زنجیره تامین
طراحی زنجیره تامینی که نیازهای فعلی و آینده زنجیره تامین را به طور اثربخش و کاراپاسخ داده و به نیازهای مشتریان و بازار پاسخگو باشد از مهترین چالشهای پیش روی مدیران ارشد سازمانها
می باشد، که بر این اساس از عمده وظایف استراتژیک محسوب می گردد .
از دیگر چاشها می توان به پیاده سازی روابط مشارکتی و تحمیل شرکت های زنجیره تامین اشاره کرد که اجرای موثر آنها به هنر مدیریت بستگی دارد . مدیریت اطلاعات وکاستن هزینه های زنجیره تامین است که بیشتر به نیازمند علم است تا هنر، و مدیریت یک سازمان باید با اجرای صحیح و درست بتواند به نتایج متوازنی در همه وظایف دست یابد .
2-2-7-1- در بخش اول، در مورد شیوه های تشخیص اینکه وقتی عاملی وارد تصمیم گیری زنجیره تامین می شود، آیا آن عامل استراتژیک است یا خیر، بحث می شود . در این قسمتروش های دخالت انتخاب های استراتژیک و و نیازهای مشتریان در طراحی زنجیره تامین مورد بحث قرار
می گیرد . این روشها برای محصولات و خدمات موجود و همچنین برای محصولات جدید یا بخش های جدید مشتریان قابل استفاده می باشد . بطوریکه بر اساس نظریه ” محصول توسعه یافته” که شامل طراحی زنجیره تامین نیز می شود، بوجود آمده اند . ” ویژگی های جانبی ” مربوط به زنجیره تامین تعیین کننده رقابت پذیری هستند . موضوعات این حوزه عبارتند از :
چارچوبی برای بوجود آوردن مزیتی رقابتی پایدار بر پایه یک مجموعه منحصر به فرد ازفعالیتهای مرتبط
تطبیق زنجیره تامین با انواع محصولات – تشخیص اینکه زنجیره تامین باید با اهدافی متفاوت بر اساس محصولات تحت پوشش خود طراحی شوند .
روشهایی برای هماهنگ ساختن توسعه محصوات جدید و مدیریت زنجیره تامین . این روشها مسیرهای حرکت محصولات موجود و جدید را در بر می گیرد .
کاربرد یک ابزار تحلیلی با نام استقرار وظیفه ای کیفیت در طراحی زنجیره تامین
2-2-7-2- پیاده سازی روابط مشارکتی:
تشریح انواع مشارکت مورد نیاز در زنجیره تامین و ” تحمیل ارتباطات در زنجیره تامین” که به مشارکت های فراسازمانی نیازمند است از مباحث این حوزه می باشد . اگر تغییرات توسط افراد یک شرکت صورت پذیرد، پذیرش آن از طرف آنان آسان و نتیجه تغییرات موثر خواهد بود . موضوعات اساسی این بخش شامل :
سازماندهی فرایند تغییر
فرایند مشارکت همگانی برای طراحی مجدد زنجیره تامین
معیارهای عملکرد و نقش آنها و استقرار عملیات مدیریت زنجیره تامین در سازمان می باشد.
2-2-7-3- تحمیل شراکت های زنجیره تامین :
زنجیره تامین نیازمند شراکت موثر فراسازمانی است . از بعضی لحاظ، فعا
لیت های مشارکتی نسبت به فعالیت درون شرکت آسانتر و از جهاتی مشکل تر می باشد . فعالیت مشارکت آسانتر است؛ زیرا شرکاء احتمالاً تامین کنندگان و مشتریان می باشند که در موفقیت سازمان سهم اند و از جهتی دیگرمشتریان می توانند موجب آسانی اجرای فعالیت های شرکت گردند و در اولویتها وسیاست های درون سازمانی دخالت داشته باشند . ولی در برخی مواقع فعالیت مشارکتی، بخاطر ایجاد روابط نزدیک و تنگاتنگ مشکل خواهد بود .موضوعاتی که در این بخش مورد مطالعه قرار می گیرند عبارتند از :
شایستگی محوری شراکت – مفهوم شایستگی در زنجیره تامین چیست ؟
ایجاد انگیزه برای شراکت
ساختارهای شراکتی
2-2-7-4- مدیریت اطلاعات زنجیره تامین :
در این بخش به نقش فن آوری اطلاعات در تغییر زنجیره تامین پرداخته می شود . تغییرات سیستم باید تغییرات فرایند و همچنین استراتژی های کلان شرکت را پشتیبانی کند . نگاه به مباحث این بخش از نظرمدیریتی ( نه از منظر فنی ) می باشد . موضوعات مورد بحث این حوزه عبارتند از :
اجرای یک سیستم اطلاعاتی که که فعالیت های زنجیره تامین را پوشش دهد به همراه گزینه هایی که برای پیاده سازی وجود دارد .
اجزای یک سیستم زنجیره تامین
نوآوری در فناوری
راه حل نرم افزاری
موانع اجرایی
2-2-7-5- زدودن هزینه از زنجیره تامین :
هزینه ها همواره در کانون توجه تلاش های بهبودی زنجیره هستند . این تلاشها در جهت کسب مزیت استراتژیک و تاکتیکی و یافتن علل ریشه ای هزینه های غیر ضروری انجام می شوند . در این بخش شش علت ریشه ای مدنظر می باشد :
عدم شفافیت در خصوص اینکه در زنجیره تامین چه روی می دهد .
تغییرات فعالیتها که تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی می باشند .
نواقص در طراحی محصول
اطلاعات نادرست در تصمیم گیری
ارتباطات ضعیف میان شرکاء زنجیره تامین
شرایط ناخواسته در اثر ذهنیت سنتی
فاز سوم
فاز دوم
پیاده سازی روابط مشارکتی

2
طراحی زنجیره تامین به منظور دستیابی به یک مزیت رقابتی
فاز اول

ایجاد شراکت های زنجیره تامین

3
موفقیت هایی که به سرعت در کاهش هزینه میسر می باشد.

مدیریت اطلاعات در زنجیره تامین

4
کاهش هزینه در زنجیره تامین

5
شکل 2 -17 : حرکت های ابتکاری در قالب پنج وظیفه در زنجیره تامین
همچنین چالش های موجود در زنجیره تامین بدلیل ” عدم وجود سیستم ارزیابی سطح کیفی یا ضعف در آن ” را می توان به شرح دیل عنوان نمود :
افزایش هزینه های کیفیت
افزایش ریسک ایمنی در خط تولید بدلیل قطعه یا ماشین آلات نامرغوب
کاهش و یا از بین رفتن اعتبار شرکت در بین مشتریان ناشی از خطرات و ریسکهای احتمالی
افزایش هزینه های حمل و نقل بدلیل کالای مرجوعی
افزایش هزینه های جستجو و جایگزینی تامین کننده دیگر
از بین رفتن فرصتهای سازمان بدلیل عدم تامین خواست مشتریان در زمان مورد انتظار
احتمال ایجاد ضایعات و خطرات زیست محیطی ناشی از تامین ماشین آلات معیوب
تحمیل هزینه های بالای نگهداری و تعمیرات
ریسک توقف فرایند تولید فرآورده
هزینه فرصت ناشی از دست دادن تهیه قطعه و ماشین آلات با کیفیت به سازمان و …
2-2-8-چالشهای زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز :
صنعت نفت و گاز دارای ویژگیهای خاصی می باشد که آن را از صنایع دیگر متمایز می نماید . اهمیت استرتژیک محصول تولیدی، قیمت های متلاطم و فشارهای سیاسی زنجیره تامین نفت و گاز را تحت تاثیر قرار می دهد . زنجیره تامین این صنعت دارای سه بخش اساسی بالا دست، میان دست و پایین دست می باشد که این نیز به نوبه خود بر پیچیدگی مساله می افزاید زیرا هر یک از این بخشهای سه گانه دارای چالشهای خاص خود می باشند . بخش بالادست زنجیره تامین و گاز شامل فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت خام و گاز طبیعی می باشد . صنعت میان دست به فرآوری، انبارش، بازاریابی و حمل این محصولات خام می پردازد . در نهایت، بخش پایین دست شامل پالایشگاه های نفت، مجتمع های پتروشیمی، توزیع کننده های محصولات تولیدی، مراکز گاز طبیعی می باشد . یکی از مهمترین چالشها در مدیریت زنجیره تامین در صنعت نفت و گاز بحث هماهنگی و یکپارچه سازی بخش های سه گانه نامبرده در زنجیره تامین می باشد .
مساله لجستیک در صنعت نفت و گاز بسیار فراتر از حمل کالاهای همگن کانتینری شده در قالب خطوط تجاری مرسوم مرتبط با کالاهای مصرفی می باشد . تقاضا برای حمل و نگهداری کالا در این کالا در این صنعت بسیار متلاطم می باشد . کالاهای حمل شده شامل دامنه وسیعی از کالاها از تجهیزات سرمایه ای عظیم الجثه، قطعات و مولفه های سکوهای نفتی، تاسیسات زیر دریایی، لوله های حمل، مواد شیمیایی مرتبط گرفته تا تجهیزات الکترونیکی و مواد مصرفی می گردد . تمامی این کالاها بایستی بین مناطق جغرافیایی دورافتاده و با فواصل زیاد اعم از خشکی و دریا حمل گردند .
تجربه نشان داده است سودی که شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز از طریق افزایش کارایی زنجیره های تامین مربوطه بدست می آورند، به مراتب بیشتر از سود شرکت های فعال درصنایع دیگر می باشد . علت اصلی این امر هزینه بالای تجهیزات مورد استفاده در تولید و انتقال این محصولات، بحرانی بودن فاکتور زمان و همچنین ارزش بالای خود محصول می باشد . این امر موجب می گردد شرکت های نفت و گاز اهمیت زیادی به مدیریت لجستیک و زنجیره تامین قائل شده و از مشاورین و متخصصان بزرگ در این زمینه بهره ببرند که این امر نیز به نوبه خود سبب گرایش تعداد زیادی ازشرکت های ارائه دهنده خدمات لجستیکی به بخش نفت وگاز شده است .
نکته مهم دیگر اهمیت بالای زمان یا بعبارتی بحرانی بودن فاکتور زمان در پروژه های نفت و گاز است . با توجه به اینکه برخی از میدانهای نفت و گاز در مناطق مختلف دنیا بصورت مشترک بین چند کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد، شرکت های فعال در این صنعت به شدت نسبت به تکمیل به موقع این پروژه ها مطابق برنامه زمان بندی حساس می باشند بگونه ای که تاخیر یک هفته ای در بهره برداری از این نوع پروژه ها ، شرکت ها را متحمل ضررهای هنگفتی می نماید . بنابراین اهمیت تامین به موقع تجهیزات حفاری و تولیدی، حمل و نقل سریع و مطمئن محصول استخراجی و همچنین وجودفضای انبارش ایمن و کافی، دارای اهمیت حیاتی در صنعت نفت و گاز می باشد.
کشور ایران از جمله بزرگترین تولید کنند های نفت و گاز دنیا بشمار می آید . از طرف دیگر با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و شناخته شدن آن بعنوان کشوری لجستیکی لزوم توجه بیش از پیش و همچنین سرمایه گذاری در بخش لجستیک نفت وگاز را دو چندان می نماید . ارتقای لجستیک در این بخش از یک طرف هزینه های مربوط به توزیع و صادرات این محصول گرانبها را بطور چشمگیری کاهش می دهد و ازطرف دیگر فرایند تکمیل پروژه های عظیم نفت و گاز مانند پروژه های پارس جنوبی را تسریع نموده و درآمدهای کلانی را نصیب کشور می نماید .
از مهمترین موانع و چالشهای پیش رو در صنعت نفت وجود تحریم های بین المللی درتامین ماشین آلات و قطعات استراتژیک و با تکنولوژی های بالا می باشد که مشکلات بسیاری در مسیر تامین قطعات و ماشین آلات بوجود آورده است و در این بین صنعت نفت با افزایش چند برابری در تامین، آنهم با واسطه های متعدد و با هزینه های چند برابر، اشاره کرد .
از دیگر چالشها کاهش مراودات علمی شرکت های نفتی با شرکت های صاحب نام در مسایل تحقیق و توسعه و بالاخص در زمینه موضوعات زنجیره تامین و مدیریت آنها و الگوبرداری از شرکت های صاحب نام و سبک می باشد .
2-2-9-زنجیره تامین به عنوان یک مزیت رقا
بتی برای شرکتها:
با گسترش جهانی شدن بازارها، تنها راه ادامه بقای شرکت‌ها و سازمان‌ها منوط به افزایش رقابت پذیری و کسب و حفظ مزیت رقابتی پایداراست . برای رسیدن به رقابت پذیری زنجیره تأمین، باید خدمت به مشتریان سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد . امروزه رقابت بین شرکت‌های منفرد، جای خود را به رقابت بین زنجیره‌های تأمین داده است . یکی از قابلیت‌های ضروری برای دستیابی به رقابت پذیری زنجیره تأمین، تسهیم اطلاعات است . تسهیم اطلاعات به توانایی شرکت برای تسهیم دانش با شرکای زنجیره تأمین به شیوه‌ای اثربخش و کارا اشاره دارد . تسهیم اطلاعات اثربخش به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین توانایی‌های فرایند زنجیره تأمین به‌شمار می‌رود .
اگر شرکتی بتواند زنجیره تامینی را طراحی و ایجاد کند که پاسخگوی تقاضای بازار باشد،
می تواند از یک شرکت کوچک به یک بازیگر تبدیل شود . زنجیره تامینی که بیشترین ارزش را به مشتریان نهایی خود می دهند، قطعا برای محصولات و خدمتشان تقاضا وجود خواهند داشت . این زنجیره ها محلی مناسب برای کسب و کار تولید کنندگان، شرکت های خدمات لجستیک، توزیع کنندگان و خرده فروشان است . در این زنجیره ها، کارایی کل زنجیره تامین به شدت بر توانایی رشد یک شرکت اثر می گذارد و لذا استانداردهای عملکردی در این زنجیره های تامین در طول زمان ارتقاء می یابند . در حال حاضر شرکتها نمی توانند وارد زنجیره ها شوند، مگر اینکه بتوانند خود را به سطح این استانداردها برسانند . این بدان معنا است که شرکتهایی که عملکرد خوبی در عملیات های کلیدی خود دارند، به منظور ارائه


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *