كد رهگيري ثبت پروپوزال:
کد رهگيري ثبت پايان نامه:

کليه امتيازهاي اين پاياننامه به دانشگاه بوعلي سينا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات،
کنفرانسها و يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه بوعلي سينا يا استاد راهنماي پاياننامه و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب مجوز کتبي از دفتر تحصيلات تکميلي دانشگاه ثبت شود. در غير اين صورت مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت. درج آدرسهاي ذيل در کليه مقالات خارجي و داخلي مستخرج از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات،
کنفرانسها و يا سخنرانيها الزامي ميباشد.

مقالات خارجي
………………………..……, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
……………….، گروه ………………..، دانشكده ………………، دانشگاه بوعلي سينا، همدان.
مقالات داخلي

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي
گروه آموزشي روان شناسي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي
عنوان:
پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان
استاد راهنما:
دکتر ابوالقاسم يعقوبي
استاد مشاور:
دکتر حسين محققي
نگارش:
آرزو آقاجاني
2 تير 1393
تقديم به:
پدر عزيزم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي، ايستادگي را تجربه نمايم.
به مادر فداکارم، درياي بي کران عشق که سراسر زندگي اش، درس ايثار است.
به همسر صبور و مهربانم که در اين راه پر فراز و نشيب همواره تکيه گاه من بود.
تقدير
بعد از سپاس بي نهايت به درگاه احديت که عشق به آموختن را در وجود انسان به وديعه نهاد و با لطف و اراده خويش مرا در رسيدن به آرزوي ديرينه ام که همانا کسب علم و معرفت و فيض بردن از مکتب اساتيد گرانقدر بوده است تا کنون ياري نموده است،سپاسگزاري
مي کنم:
از استاد راهنماي بزرگوارم جناب آقاي دکتر يعقوبي که در مقام استاد راهنما در تمام مراحل انجام اين رساله از حضورشان بهره ها جستم.
از جناب آقاي دکتر محققي که در سمت مشاور پايان نامه ايفاي نقش کردند و مرا مورد لطف خود قرار دادند و در واقع بيش از يک استاد مشاور بودند.