تحقيقات متعددي روايي اين آزمون را مورد تأييد قرار داده‌اند. براي مثال روايي اين آزمون در پژوهشي كه توسط تقي‌پور (1373) با استفاده از يك نمونه 106 نفري از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي، با ميانگين سني 24/25 صورت گرفت، به دست آمد. نتايج حاصله از پژوهش فوق نشان مي‌دهد كه روايي اين آزمون از طريق ضريب آلفاي كرونباخ 71/0 است.
آزمون باورهاي غير منطقي از اعتبار بسيار خوبي برخوردار است. اعتبار اين آزمون به سه روش به دست مي‌آيد:
ـ از طريق همبستگي آن با انواع آزمون‌هايي كه آشفتگي‌هاي هيجاني را اندازه‌گيري مي‌كنند.
ـ از طريق محاسبه همبستگي آن با ساير آزمون‌هاي ديگر مربوط به باورهاي غيرمنطقي مثل آزمون عقايد (II) يا آزمون رفتاري (RBI).
ـ از طريق آزمايش حساسيت آزمون به تغييرات عقايد افراد كه با استفاده از روش‌هاي درماني عقلاني- عاطفي در آزمون ايجاد شده است.
در اين پژوهش پايايي كل باورهاي غيرمنطقي با استفاده از آلفاي كرونباخ 83/0 به دست آمده است و ضريب پايايي به ترتيب براي مؤلفه‌هاي باورهاي غيرمنطقي در جدول صفحه بعد آمده است.
جدول 3-3: پايايي باورهاي غيرمنطقي ده‌گانه

رديف باورهاي غيرمنطقي ده‌گانه ضريب پايايي
1 ضرورت تأييد و حمايت از جانب ديگران 85/0
2 انتظار بيش از حد از خود 79/0
3 تمايل به سرزنش 82/0
4 واكنش به ناكامي 88/0
5