بي‌مسئوليتي عاطفي

81/0 6

بيش نگراني توأم با اضطراب

80/0 7

اجتناب از مشكلات

84/0 8

وابستگي به ديگران

82/0 9

درماندگي به ديگران

87/0 10

كمال‌گرايي

79/0

3-5-3 مقياس تحريف شناختي:
مقياس تحريف‌شناختي بك و وايسمن در سال 1978 تنظيم شده است. اين پرسشنامه براساس نظريه شناختي بك، در مورد افسردگي و اضطراب ساخته شده است. اين مقياس باورها و طرز تفكرها را اندازه‌گيري مي‌كند كه شامل ملاك‌هاي به شدت غيرعقلاني و كمال‌گرايانه، جهت ارزيابي عملكرد شخصي و ارزشمنيي است.پاسخ‌دهنده باور و نگرش خود را در مورد هر سوال بر مقياسي كه شامل موافقت كامل تا مخالفت كامل است مشخص مي‌كند. روش نمره‌گذاري آزمون به اين شكل است كه هر پاسخ نمره‌اي از 1 كاملا مخالف تا 5 كاملا موافق مي‌گيرد. البته در مورد سوال‌هاي 1، 3، 11، 13، 15، 16 و 20 برعكس ساير موارد مي‌باشد. نمره آزمودني از 20 تا 100 خواهد بود. مطابق تحقيقات به عمل آمده ميانگين نمرات به دست آمده براي افراد سالم بين 38 تا 48 مي‌باشد و نمرات بالاتر آسيب پذيري را در مورد افسردگي نشان مي‌دهد و تاثيري بر داشتن تحريف‌شناختي در افراد است. پرسشنامه تحريف‌هاي شناختي با هدف دستيابي به ابزاري آسان براي آگاهي از تحريف‌هاي شناختي استفاده شده در زندگي روزمره ساخته شده است و از آنجايي كه بسياري از مشكلات و هيجانات نامناسب ما از سوي تفكرات نامعقولمان است، آگاهي از اين تفكرات براي رهايي از بخش عظيمي از مشكلات و مداخلات موجود در زندگي ضروري است. پرسشنامه مورد نظر شامل 20 عبارت كه به سنجش تحريف‌هاي شناختي مطرح شده توسط آلبرت اليس پرداخته است. هر تفكر نامعقول تعداد 2 عبارت را به خود اختصاص داده است. به اين ترتيب عبارات تحريف شماره 1 (تفكر هيچ يا همه چيز)، تحريف شماره 2 (تعميم مبالغه‌آميز)، تحريف شماره 3 (فيلتر ذهني)، تحريف شماره 4 (بي‌توجهي به امر مثبت)، تحريف شماره 5 (نتيجه‌گيري شتابزده) ذهن‌خواني و پيشگويي منفي، تحريف شماره 6 (درشت‌بيني ـ ريزبيني)، تحريف شماره 7 (استدلال احساسي)، تحريف شماره 8 عبارات (بايد- بهتر) ، تحريف شماره 9 (برچسب زدن) و تحريف شماره 10 (شخصي‌سازي)، را مورد سنجش قرار مي‌دهند.ضريب پايايي اين آزمون را بالتر (2006) 87/0 گزارش كرده‌است.براي بررسي پايايي پرسشنامه تحريف شناختي با استفاده از آلفاي كرونباخ ضريب كل آلفا 86/0 و ضرايب به تفكيك مؤلفه‌هابه شرح جدول زير بود:
جدول 4-3: پايايي مؤلفه‌هاي تحريف شناختي