استدلال احساسي

84/0 8

بايد- بهتر

80/0 9

برچسب زدن

0/84 10

شخصي‌سازي

79/0

6-3 مراحل اجراي پژوهش
ابتدا حجم جامعه آماري يعني كليه دانشجويان مقطع كارشناسي سال آخر دانشگاه بوعلي‌سينا كه در سال تحصيلي 1393-1392 مشغول به تحصيل بودند، براساس آمار اداره آموزش دانشگاه بوعلي‌سينا همدان تعيين شد كه 1360 نفر بودند. سپس براساس جدول کرجسي و مورگان تعداد 310 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و براساس روش نمونه‌گيري طبقه‌اي نسبتي به عنوان نمونه‌هاي تحقيق انتخاب شدند.
پس از اين كار با مراجعه به دانشكده‌ها، پرسشنامه‌هاي تحقيق در كلاس‌هاي دانشجويان دانشكده‌هاي مورد نظر تكميل شدند. براي اين كار نيز گروه‌هاي آموزشي هر دانشكده به طور تصادفي انتخاب و از بين هر گروه انتخاب شده نيز به صورت تصادفي كلاس‌ها انتخاب شد و پرسشنامه‌ها در اختيار دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي قرار داده شد و در نهايت داده‌هاي جمع‌آوري شده وارد نرم‌افزار SPSS19 شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
7-3روش تجزيه و تحليل داده‌ها
در اين پژوهش علاوه بر استفاده از شاخص‌هاي آماري توصيفي، براي تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي تحقيق از آمار تحليلي مانند ضريب همبستگي پيرسون و علاوه بر اين براي پيش‌بيني نمره كلي تحليل‌رفتگي آموزشي و مؤلفه‌هاي آن از روي تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي رگرسيون چندمتغيره به روش همزمان استفاده شد.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
1-4مقدمه
در اين فصل دادههاي جمع آوري شده از پرسشنامهها، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. اطلاعاتي كه از اجراي پرسشنامههايتحريفهاي شناختي“، باورهاي غير منطقي و تحليل رفتگي آموزشي” بدست آمد، جمع آوري، كدگذاري و وارد رايانه شد و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين فصل نتايج تجزيه و تحليلهاي آماري انجام شده در چهار بخش ارائه ميگردد.
بخش اول: در اين بخش ابتدا با تعيين نقطه برش نمرات تحليل رفتگي آموزشي ، از بين 310 نفر دانشجو در نمونه اوليه، تنها عدهاي به عنوان نمونه نهايي انتخاب ميشوند که دچار تحليل رفتگي آموزشي باشند.
بخش دوم:در بخش دوم با به کارگيري آمار توصيفي[59] ويژگيهاي جمعيت نمونه و همچنين نمرات بدست آمده از سنجش متغيرهاي اصلي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. آمار توصيفي شامل جداول توزيع فراواني، نمودارهاي ميلهاي، شاخصهاي گرايش به مرکز نظير ميانگين[60] و شاخصهاي پراکندگي نظير حداقل[61]، حداکثر[62] و انحراف معيار[63]ميباشد که توسط آنها دادههاي بدست آمده توصيف شده است.
بخش سوم: در اين بخش به بررسي نرمال بودن توزيع دادهها، پرداخته شده است. بررسي اين موضوع از طريق آزمون کولموگرف-اسميرنوف[64] انجام شده است.
بخش چهارم: در بخش چهارم با به کارگيري آزمونهاي آمار استنباطي[65] به بررسي و آزمون فرضيههاي تحقيق پرداخته شد. در اين بخش ابتدا با محاسبه ضريب همبستگي پيرسون[66]، روابط بين متغيرهاي اصلي تحقيق و همچنين خرده مقياسها شناسايي و سپس با انجام تحليل رگرسيون چندگانه همزمان[67] به تببين و پيشبيني متغير وابسته (تحليل رفتگي آموزشي) بر اساس متغيرهاي مستقل (تحريفهاي شناختي) و (باورهاي غير منطقي) پرداخته شده است.
انتخاب دانشجويان مبتلا به فرسودگي آموزشي از بين نمونه اوليه:
براي تعيين نقطه برش مقياس تحليل رفتگي آموزشي ، از روش تبديل نمرات به نمرات معيار T استفاده شد. فرمول محاسبه مقادير T به عبارت زير است:
T=10Z+50