کل باورهاي غير منطقي

60/261

67/81

جدول 6-4 نشان ميدهد که در بين باورهاي غير منطقي، “کمال گرايي” و “واکنش به ناکامي” به ترتيب با ميانگين نمرات 79/29 و 55/27 قويترين باورها و “تمايل به سرزنش خود” و “بي مسؤوليتي عاطفي” به ترتيب با ميانگين نمرات 02/24 و 55/25 ضعيفترين باورهاي غير منطقي در نمونه مورد بررسي بودهاند.
نمودار 5-4: ميانگين نمرات باورهاي غير منطقي در دانشجويان مورد بررسي
3-4بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرها
در اين قسمت نرمال بودن توزيع نمرات متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد. توزيع نرمال توزيعي است که متقارن بوده و حداکثر ارتفاع در ميانگين قرار دارد. به طوري که نيمي از نمرهها در بالاي ميانگين و نيمي ديگر در پايين ميانگين توزيع ميشوند. دنبالههاي منحني توزيع نرمال با محور X موازي است (ساعي، 1381). يکي از آزمونهايي که براي سنجش توزيع نرمال به کار ميرود، آزمون کولموگروف – اسميرنوف است. در اين آزمون چنانچه سطح معنيداري مقدار Z (آماره کولموگروف – اسميرنوف) بالاتر از 05/0 باشد، نشان ميدهد که دادهها داراي توزيعي نرمال هستند(بايزيدي،1389). در جدول 7-4 نتايج اين آزمون آمده است.
جدول 7-4: آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق

متغير n Z p
تحريف شناختي 130 142/1 148/0
باورهاي غير عقلاني 130 155/1 139/0
تحليل رفتگي آموزشي 130 160/1 143/0