هدف از انجام اين پژ‍وهش پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا بود.طرح پژوهشي مورد استفاده از نوع همبستگي (رگرسيون) بود.جامعه آماري پ‍ژوهش را كليه دانشجويان مقطع كارشناسي سال آخر دانشگاه بوعلي سينا كه در سال تحصيلي 1393-1392 مشغول به تحصيل بودند را تشكيل مي داد. تعدادآنها 1360 نفر بود كه طبق جدول مورگان حجم نمونه اي به تعداد 310 نفر از اين جامعه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبتي انتخاب و پرسشنامه هاي تحقيق بر روي آنها اجرا شد.نتايج نشان داد که بين تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد.در تحليل رگرسيون مشخص شد که از بين مولفه هاي تحريف هاي شناختي “تفکر همه يا هيچ”، “تعميم مبالغه آميز”، “درشت بيني -ريز بيني”، “بايد- بهتر” و “فيلتر ذهني” به ترتيب بيشترين رابطه معني دار را باتحليل رفتگي آموزشي دانشجويان داشتند.همچنين مشخص شد که از بين مولفه هاي باورهاي غير منطقي “نا اميدي نسبت به تغيير”، “تمايل به سرزنش خود”، “کمال گرايي” ، “انتظار بيش از حد از خود” و “بيش نگراني توأم با اضطراب” بيشترين رابطه معني دار را باتحليل رفتگي آموزشي دانشجويان داشتند.همچنين بين تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي و ابعاد تحليل رفتگي آموزشي(خستگي هيجاني و بدبيني تحصيلي و ناکارآمدي تحصيلي)دانشجويان رابطه معنا دار مثبت وجود دارد. واژه‌هاي كليدي : تحريف شناختي، باورهاي غيرمنطقي، تحليل‌رفتگي آموزشي،خستگي هيجاني، بدبيني تحصيلي، ناکارآمدي تحصيلي

فهرست مطالب
فصل اول:کليات پژوهش
1-1 مقدمه 3
2-1 بيان مسئله 4
3-1 ضرورت انجام پژوهش 7
4-1 اهداف پژوهش 8
5-1 فرضيه هاي پژوهش 9
6-1 متغيرهاي پژوهش 9
7-1 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها 10
فصل دوم:مباني نظري و پيشينه پژوهش
1-2مقدمه 15
2-2تحليل‌رفتگي (فرسودگي) و پيامدهاي آن 16
3-2تحليل‌رفتگي آموزشي 17
4-2 رويكردهاي تحليل رفتگي 18
1-4-2 الگوي تقاضا ـ منابع 18
2-4-2 الگوي درگيري انگيزشي 19
5-2مؤلفه‌هاي تحليل‌رفتگي آموزشي 20
6-2 نظريه شناختي آلبرت اليس 21
7-2تحريف‌هاي شناختي 23
1-7-2 تفكر دومقوله‌اي: 24
2-7-2 فاجعه‌انگيزي: 24
3-7-2 تعميم افراطي: 24
4-7-2 انتزاع دل‌بخواهي: 24
5-7-2 استنتاج دل‌بخواهي: 25
6-7-2 بزرگ جلوه دادن يا كوچك جلوه دادن: 25
7-7-2 برچسب زدن: 25
8-7-2 شخصي‌سازي: 25
8-2ارزيابي اوليه 26
9-2 تعريف باورهاي غير منطقي 27