اطلاعات جدول 9-4 نشان ميدهد که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل تحريف شناختي” و “بدبيني تحصيلي” رابطهاي قوي به اندازه 45/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0>p، 451/0=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل تحريف شناخي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان بدبيني تحصيلي آنان نيز بالاتر است. بنابراين فرضيه 2 تحقيق تأييد ميشود.
از بين مؤلفههاي تحريف شناختي نيز به ترتيب “تعميم مبالغه آميز”(01/0>p، 480/0=r)، “تفکر همه يا هيچ”، (01/0>p، 475/0=r)، “بي توجهي”(01/0>p، 363/0=r)، “درشت بيني–ريز بيني”(01/0>p، 336/0=r)، “استدلال حسي”(01/0>p، 325/0=r)، “برچسب زني” (01/0>p، 261/0=r)، “نتيجه گيري شتابزده” (01/0>p، 238/0=r)، روابط مستقيمي با بدبيني تحصيلي دانشجويان دارند که با توجه به پايينتر بودن سطح معنيداري از 05/0 ، (05/0P<) روابط ياد شده معنيدار است و ميتوان گفت هر چه ميزان تعميم مبالغه آميز، تفکر همه يا هيچ، بي توجهي، درشت بيني-ريز بيني، استدلال حسي، برچسب زني، نتيجه گيري شتابزده در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان بدبيني تحصيلي آنها نيز بيشتر است.
اما همانطور که مشاهده ميشود بدبيني تحصيلي با مؤلفههاي “شخصي سازي” و “بايد بهتر” رابطه معنيداري ندارد، چرا که سطح معنيداري روابط بدست آمده در اين موارد بالاتر از 05/0 است (05/0P>).
3-4-4فرضيه 3- بين تحريف شناختي و ناکارآمدي تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 10-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين تحريف شناختي و ناکارآمدي تحصيلي

تحريف شناختي
و مؤلفههاي آن
r P
تفکر همه يا هيچ **349/0 001/0
تعميم مبالغه آميز 138/0 118/0
فيلتر ذهني 123/0 164/0
بي توجهي **315/0 001/0
نتيجه گيري شتابزده **328/0