درشتبيني-ريزبيني

**330/0

001/0 استدلال حسي

**452/0

001/0 بايد-بهتر

*225/0

010/0 برچسبزني

**465/0

001/0 شخصي سازي

**400/0

001/0 تحريف شناختي

**530/0

001/0

130 n=01/0 **p<و 05/0 *p<
با توجه به اطلاعات جدول 11-4 مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل تحريف شناختي” و “کل تحليل رفتگي آموزشي ” رابطهاي قوي به اندازه 53/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0>p، 530/0=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل تحريف شناخي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان کل تحليل رفتگي آموزشي آنان نيز بالاتر است. همانطور که در جدول بالا مشاهده ميشود، همه مؤلفههاي تحريف شناختي نيز با کل تحليل رفتگي آموزشي رابطه معنيداري دارند. در همه روابط سطح معني داري پايين تر از 01/0 است (01/0P<). شدت رابطه مؤلفههاي تحريف شناختي با کل تحليل رفتگي آموزشي به ترتيب عبارتند از؛ “تفکر همه يا هيچ”(01/0>p، 540/0=r)، “برچسب زني”، (01/0>p، 465/0=r)، “استدلال حسي “(01/0>p، 452/0=r)، “تعميم مبالغه آميز”(01/0>p، 403/0=r)، “نتيجه گيري شتابزده “(01/0>p، 402/0=r)، “شخصي سازي” (01/0>p، 400/0=r)، “درشت بيني-ريزبيني” (01/0>p، 330/0=r)،”فيلتر ذهني”(01/0>p، 262/0=r)، “بي توجهي” (01/0>p، 260/0=r) و “بايد بهتر” (05/0>p، 265/0=r)، روابط مستقيمي با تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارند که با توجه به پايينتر بودن سطح معنيداري از 05/0 ، (05/0P<) روابط ياد شده معنيدار است و ميتوان گفت هر چه ميزان مؤلفههاي تحريف شناختي در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان تحليل رفتگي آموزشي آنها نيز بيشتر است.
4-4-4فرضيه 4- بين باورهاي غير منطقي و خستگي هيجاني دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 12-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و خستگي هيجاني