اجتناب از مشکلات

166/0

059/0 وابستگي به ديگران

149/0

090/0 نا اميدي نسبت به تغيير

**472/0

001/0 کمال گرايي

**454/0

001/0 باورهاي غير منطقي

**434/0

001/0

130 n=01/0 **p<و 05/0 *p<
با توجه به اطلاعات جدول 13-4 مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل باورهاي غير منطقي” و “بدبيني تحصيلي” رابطهاي قوي به اندازه 43/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0>p، 434/0=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل باورهاي غير منطقي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان بدبيني تحصيلي آنان نيز بالاتر است. بنابراين فرضيه 5 تحقيق تأييد ميشود.
از بين مؤلفههاي باورهاي غير منطقي نيز به ترتيب “نااميدي نسبت به تغيير”(01/0>p، 479/0=r)، “کمال گرايي”، (01/0>p، 454/0=r)، “تمايل به سرزنش خود” (01/0>p، 397/0=r)، “بيش نگراني توأم با اضطراب”(01/0>p، 350/0=r)، “ضرورت تأييد از جانب ديگران”(01/0>p، 317/0=r)، “واکنش به ناکامي” (01/0>p، 312/0=r)، “انتظار بيش از حد از خود” (01/0>p، 289/0=r) و “بي مسؤوليتي عاطفي” (05/0>p، 212/0=r)، روابط مستقيمي با بدبيني تحصيلي دانشجويان دارند که با توجه به پايينتر بودن سطح معنيداري از 05/0 ، (05/0P<) روابط ياد شده معنيدار است و ميتوان گفت هر چه ميزان مؤلفههاي ياد شده در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان بدبيني تحصيلي آنها نيز بيشتر است.
اما همانطور که مشاهده ميشود بدبيني تحصيلي با مؤلفه “اجتناب از مشکلات” و “وابستگي به ديگران” رابطه معنيداري ندارد، چرا که سطح معنيداري رابطه بدست آمده، بالاتر از 05/0 است (05/0P>).
6-4-4فرضيه 6- بين باورهاي غير منطقي و ناکارآمدي تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 14-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ناکارآمدي تحصيلي

باورهاي غير منطقي