وابستگي به ديگران

**311/0

001/0 نا اميدي نسبت به تغيير

**468/0

001/0 کمال گرايي

**464/0

001/0 باورهاي غير منطقي

**405/0

001/0

130 n=01/0 **p<و 05/0 *p<
همانطور که در جدول 15-4 مشاهده ميشود، ضريب همبستگي پيرسون بين “کل باورهاي غير منطقي” و “کل تحليل رفتگي آموزشي ” رابطهاي قوي به اندازه 41/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0>p، 405/0=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل باورهاي غير منطقي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان تحليل رفتگي آموزشي آنان نيز بالاتر است. همانطور که در جدول بالا مشاهده ميشود، همه باورهاي غير منطقي نيز با کل تحليل رفتگي آموزشي رابطه مستقيم و معنيداري دارند. در همه روابط سطح معني داري پايين تر از 05/0 است (05/0P<). بنابراين ميتوان گفت که هر چه ميزان مؤلفههاي باورهاي غير منطقي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان تحليل رفتگي آموزشي آنان نيز بالاتر است. همچنين با توجه به اطلاعات جدول بالا، از بين مؤلفههاي باورهاي غير منطقي به ترتيب “نا اميدي نسبت به تغيير”(01/0>p، 468/0=r)، “کمال گرايي”، (01/0>p، 464/0=r) و “بيش نگراني توأم با اضطراب” (01/0>p، 404/0=r)، قوي ترين روابط را با تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارند.
7-4-4 فرضيه 7 بين تحريفهاي شناختي و باورهاي غير منطقي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 16-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين تحريفهاي شناختي و باورهاي غير منطقي

ضرورت تأئيد از جانب ديگران انتظار بيش از حد از خود تمايل به سرزنش خود واکنش به ناکامي بي مسؤوليتي عاطفي بيش نگراني