**28/0 کل تحريف شناختي

*22/0

**27/0

**26/0

**24/0

**24/0

*20/0

**23/0

*18/0

**23/0

**25/0

**25/0

130 n=01/0 **p<و 05/0 *p<
همانطورکه در جدول 16-4مشاهده ميشود ضريب همبستگي پيرسون رابطهاي مثبت و متوسط به اندازه 25/0 بين “کل تحريف شناختي” و “کل باورهاي غير منطقي” نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0P<) بنابراين رابطه معنيدار بودن و ميتوان گفت هر چه ميزان کل تحريف شناختي در دانشجويان بالاتر باشد ميزان کل باورهاي غير منطقي نيز در آنها بيشتر است. همچنين بين کل تحريف شناختي با همه مؤلفههاي باورهاي غير منطقي نيز روابط مستقيم و معنيداري وجود دارد. در همه موارد سطح معنيداري روابط بدست آمده کمتر از 05/0 است (05/0P<) که نشان ميدهد هر چه ميزان کل تحريف شناختي در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان کل باورهاي غير منطقي و همه مؤلفههاي آن نيز در دانشجويان بالاتر است. همچنين با توجه به اطلاعات جدول بالا مشاهده ميشود که “کل باورهاي غير منطقي” با کل تحريف شناختي و همه مؤلفههاي آن به جز مؤلفههاي فيلتر ذهني، بي توجهي، درشت بيني-ريزبيني و بايد-بهتر رابطه مستقيم و معنيداري دارد (05/0P<) که نشان ميدهد هر چه ميزان کل باورهاي غير منطقي در دانشجويان بالاتر باشد، ميزان کل تحريف شناختي و مؤلفههاي ياد شده در دانشجويان بالاتر است.
8-4-4 فرضيه 8- بر اساس تحريفهاي شناختي ميتوان تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان را پيشبيني کرد.
در ادامه براي مقايسه ميزان تأثير هر يک از مؤلفههاي تحريف شناختي بر تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان و همچنين پيشبيني تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان بر اساس مؤلفههاي ياد شده از تحليل رگرسيون چندگانه همزمان استفاده شده است. رگرسيون چندگانه روشي است که امکان بررسي انواع پيچيدهتري از روابط را بين مجموعهاي از متغيرها فراهم ميکند. با اين روش ميتوان تغييرات يک متغير وابسته را بر اساس چند متغير مستقل، تببين و پيشبيني کرد.قبل از انجام تحليل رگرسيون چندگانه ابتدا پيشفرض عدم وجود چند هم خطي و استقلال متغيرهاي پيش بين مورد بررسي قرار ميگيرد:
يکي از مفروضات مهم که براي انجام تحليل رگرسيون لازم است، مستقل بودن متغيرهاي پيشبين ميباشد. يعني مقدار يك مشاهده بيش از حد معيني با مقدار مشاهده ديگر رابطه نداشته باشد. هنگامي كه دادهها به صورت پشت سر هم جمعآوري شوند، مستقل نبودن مي تواند مشكل جدي باشد. براي اين منظور ميتوان از آزمون دوربين – واتسون استفاده کرد. مقدار اين آماره بين 0 تا 4 تغيير ميكند.اگر همبستگي بين باقيماندههاي متوالي وجود نداشته باشد، مقدار آماره دوربين ـ واتسون بايد نزديك به 2 شود و اگر مقدار اين آماره به صفر نزديك باشد، نشان دهنده وجود همبستگي مثبت بين باقيمانده هاي متوالي است. اگر مقدار اين آماره به 4 نزديك باشد، نشان دهنده وجود همبستگي منفي بين مشاهدات متوالي است. به عنوان يك قاعده كلي، اگر مقدار مشاهده شده دوربين ـ واتسون بين 5/1 تا 5/2 باشد، مستقل بودن مشاهدات را نشان مي دهد. در کنار اين آزمون ميتوان از آزمونهاي تولرنس و وي آي اف نيز استفاده نمود. خلاصه محاسبات مربوط به اين آزمونها در جدول 17-4 آمده است.
جدول 17-4: آزمونهاي دوربين واتسون، وي آي اف و تولرنس براي بررسي استقلال متغيرهاي پيشبين

متغيرهاي پيشبين
وارد شده در مدل
Tolerance VIF Durbin-Vatson روش
تفکر همه يا هيچ