4-4بررسي فرضيه‌هاي پژوهش 70
1-4-4 فرضيه 1- بين تحريف شناختي و خستگي هيجاني دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد. 70
2-4-4فرضيه 2- بين تحريف شناختي و بدبيني تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد. 72
3-4-4فرضيه 3- بين تحريف شناختي و ناکارآمدي تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد. 74
4-4-4فرضيه 4- بين باورهاي غير منطقي و خستگي هيجاني دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد. 77
5-4-4فرضيه 5- بين باورهاي غير منطقي و بدبيني تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد. 79
6-4-4فرضيه 6- بين باورهاي غير منطقي و ناکارآمدي تحصيلي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد. 81
7-4-4 فرضيه 7 بين تحريف‌هاي شناختي و باورهاي غير منطقي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد. 84
8-4-4 فرضيه 8- بر اساس تحريف‌هاي شناختي ميتوان تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان را پيش بيني کرد. 85
9-4-4فرضيه 9 بر اساس باورهاي غير منطقي مي توان تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان را پيش بيني کرد. 90
5-4يافتههاي فرعي پژوهش 94
1-5-4 بررسي تفاوت ميزان تحليل رفتگي آموزشي، تحريف‌هاي شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دختر و پسر 94
2-5-4بررسي تفاوت ميزان تحليل رفتگي آموزشي ، تحريف‌هاي شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشکده‌هاي مختلف 95
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
1-5 مقدمه 101
2-5بحث و نتيجه گيري 101
3-5 جمع بندي 110
4-5 محدوديتها 111
5-5 پيشنهادها 111
1-5-5پيشنهادهاي پژوهشي 111
2-5-5پيشنهادهاي کاربردي 112
منابع 115
فهرست جداول
جدول 1-3: اطلاعات تعداد كل نمونه و تعداد افراد انتخاب شده از نمونه اوليه داراي علائم تحليل رفتگي آموزشي 46
جدول 2-3: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات باورهاي غيرمنطقي در گروه بهنجار 48
جدول 3-3: پايايي باورهاي غيرمنطقي ده‌گانه 53
جدول 4-3: پايايي مؤلفه‌هاي تحريف شناختي 54
جدول 1-4: ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشجويان بر اساس نمرات خام و نمرات T 61
جدول 2-4: توزيع جمعيت نمونه بر اساس جنسيت 61
جدول3-4:توزيع جمعيت نمونه بر اساس دانشکده 62
جدول 4-4:آمارهاي توصيفي نمرات تحليل رفتگي آموزشي و مؤلفه‌هاي آن 64
جدول5-4: آمارهاي توصيفي نمرات تحريف شناختي و مؤلفه‌هاي آن 65
جدول 6-4: آمارهاي توصيفي نمرات باورهاي غير منطقي و مؤلفه‌هاي آن 67
جدول 7-4: آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق 69
جدول 8-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين تحريف شناختي و خستگي هيجاني 70
جدول 9-4: ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين تحريف شناختي و بدبيني تحصيلي 72