استدلال حسي

246/0

06/4

بايد-بهتر

420/0

38/2

برچسبزني

280/0

57/3

شخصي سازي

586/0

71/1

همانطور که در جدول 17-4 مشاهده ميشود، مقدار ضريب تولرنس براي هر متغير پيشبين بالاتر از 10/0 است که نشان ميدهد مقدار زيادي از واريانس هر متغير پيشبين توسط متغير پيشبين ديگر تبيين نميشود. بنابراين با توجه به مقادير اين ضريب، متغيرهاي پيشبين در نظر گرفته شده براي تحليل رگرسيون چندگانه داراي استقلال کافي از يکديگرند. همچنين مقادير VIF يا تراکم عاملي نيز، کمتر از 10 است که عدم تبيين هر متغير پيشبين توسط متغيرهاي پيشبين ديگر را تأييد ميکند. سرانجام براي اطمينان بيشتر از عدم وجود هم خطيهاي چندگانه آماره دوربين واتسون نيز در جدول 17-4 آمده است که مقدار اين ضريب 84/1 است. از آنجا که مقدار اين ضريب بين 5/1 و 5/2 قرار گرفته، بنابراين فرض استقلال متغيرهاي پيشبين از يکديگر تأييد ميشود.
نتايج تحليل رگرسيون چندگانه همزمان براي پيشبيني ميزان تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان بر اساس مؤلفههاي تحريف شناختي
جدول 18-4: نتايج تحليل رگرسيون چندگانه همزمان

منبع واريانس مجموع مجذورها درجه آزادي ميانگين مجذورها مقدار F