بي توجهي

29/0

48/0

08/0

62/0

774/0 نتيجه گيري شتابزده

06/0

34/0

02/0

16/0

870/0 برچسبزني

04/0

23/0

01/0

08/0

931/0

متغيرهاي پيشبين: مؤلفههاي تحريف شناختي متغير ملاک: تحليل رفتگي آموزشي
با توجه به مقاديرBeta در جدول 19-4، “مؤلفه تفکر همه يا هيچ”، در مقايسه با مؤلفههاي ديگر، تأثير بيشتري بر تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارد.اين تأثير مثبت و به اندازه 39/0 است . (01/0P< و39/0Beta=)، به طوريکه ميتوان گفت با هر واحد افزايش در انحراف استاندارد نمرات تفکر همه يا هيچ، انحراف استاندارد نمرات تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان به اندازه 39/0 واحد افزايش مييابد. پس از مؤلفه تفکر همه يا هيچ، “تعميم مبالغه آميز” بيشترين تأثير را بر تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارد. با توجه به مقدار Beta در جدول فوق، اين تأثير مثبت و به اندازه 31/0 است (01/0P< و31/0Beta=)، اين متغير سهم يگانه و معنيداري در پيشبيني تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارد، به طوريکه ميتوان گفت با هر واحد افزايش در انحراف استاندارد نمرات تعميم مبالغه آميز، انحراف استاندارد نمرات تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان به اندازه 31/0 واحد افزايش مييابد. با توجه به اطلاعات جدول 19-4 مؤلفههاي “درشت بيني-ريز بيني” ، “بايد-بهتر” و ” فيلتر ذهني” نيز تأثيري مثبت و معنيدار بر افزايش تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارند. مؤلفه درشتبيني-ريزبيني به اندازه 29/0، (01/0P< و29/0Beta=)، مؤلفه بايد-بهتر 25/0 ، (05/0P< و25/0Beta=) و مؤلفه فيلتر ذهني 21/0، (01/0P< و21/0Beta=)، بر افزايش تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان تأثير دارند. سرانجام همانطور که در جدول 19-4 مشاهده ميشود، سطح معنيداري مقادير t بدست آمده در مورد مؤلفههاي شخصيسازي، استدلال حسي، بي توجهي، نتيجه گيري شتابزده و برچسب زني، بالاتر از 05/0 است (05/0P>)، به همين جهت ميتوان گفت که مؤلفههاي ياد شده سهم يگانه و معنيداري در پيشبيني تغييرات تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان ندارند.
بنابراين بر اساس داده هاي جدول 19-4 معادله رگرسيون معمولي را ميتوان به شرح زير نوشت:
= پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان بر اساس تحريفهاي شناختي
(فيتلر ذهني)71/0+(بايد-بهتر)78/0+ (درشت بيني-ريزبيني)45/1+ (تعميم مبالغه آميز)52/1+ (تفکر همه يا هيچ)92/1+25/22
9-4-4فرضيه 9 بر اساس باورهاي غير منطقي مي توان تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان را پيش بيني کرد.
جدول 20-4: آزمونهاي دوربين واتسون، وي آي اف و تولرنس براي بررسي استقلال متغيرهاي پيشبين