متغيرهاي پيشبين: باورهاي غير منطقي متغير ملاک: تحليل رفتگي آموزشي
با توجه به مقاديرBeta در جدول 22-4، “نااميدي نسبت به تغيير”، در مقايسه با باورهاي غير منطقي ديگر، تأثير بيشتري بر تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارد. اين تأثير مثبت و به اندازه 45/0 است (01/0P< و45/0Beta=)، به طوريکه ميتوان گفت با هر واحد افزايش در انحراف استاندارد نمرات نااميدي نسبت به تغيير، انحراف استاندارد نمرات تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان به اندازه 45/0 واحد افزايش مييابد. پس از نااميدي نسبت به تغيير، “تمايل به سرزنش خود” بيشترين تأثير را بر تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارد. با توجه به مقدار Beta در جدول فوق، اين تأثير مثبت و به اندازه 40/0 است (01/0P< و40/0Beta=)، به طوريکه ميتوان گفت با هر واحد افزايش در انحراف استاندارد نمرات تمايل به سرزنش خود، انحراف استاندارد نمرات تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان به اندازه 40/0 واحد افزايش مييابد. با توجه به اطلاعات جدول 22-4 باورهاي غير منطقي “کمال گرايي”، “انتظار بيش از حد از خود” و “بيش نگراني توأم با اضطراب” نيز تأثيري مثبت و معنيدار بر افزايش تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارند. کمال گرايي به اندازه 38/0، (01/0P< و29/0Beta=)، انتظار بيش از حد از خود به اندازه 32/0 ، (01/0P< و26/0Beta=) و بيش نگراني توأم با اضطراب به اندازه 29/0 ، (05/0P< و29/0Beta=) بر افزايش تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان تأثير دارند. سرانجام همانطور که در جدول 22-4 مشاهده ميشود، سطح معنيداري مقادير t بدست آمده در مورد باورهاي غير منطقي واکنش به ناکامي، وابستگي به ديگران، ضرورت تأييد از جانب ديگران، انتظار بيش از حد از خود، اجتناب از مشکلات و بي مسؤوليتي عاطفي، بالاتر از 05/0 است (05/0P>)، به همين جهت ميتوان گفت که باورهاي غير منطقي ياد شده سهم يگانه و معنيداري در پيشبيني تغييرات تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان ندارند.
بنابراين بر اساس داده هاي جدول 22-4 معادله رگرسيون معمولي را ميتوان به شرح زير نوشت:
= پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان بر اساس باورهاي غير منطقي
+ (انتظار بيش از حد از خود)29/0+ (کمال گرايي)30/0+ (تمايل به سرزنش خود)33/0+ (نااميدي نسبت به تغيير)39/0+84/43 (بيش نگراني توأم با اضطراب)27/0
5-4يافتههاي فرعي پژوهش
1-5-4 بررسي تفاوت ميزان تحليل رفتگي آموزشي، تحريفهاي شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دختر و پسر
جدول 23-4: نتايج آزمون t مستقل روي تفاوت ميانگين نمرات تحليل رفتگي آموزشي ، تحريفهاي شناختي و باورهاي غير منطقي بر اساس جنسيت

متغير جنسيت تعداد افراد ميانگين انحراف معيار تفاوت ميانگين مقدارt درجه آزادي سطح
معنيداري
تحليل رفتگي آموزشي پسر 57 81/54 05/6 29/0 256/0 128 799/0
دختر 73