با توجه به اطلاعات جدول 23-4 مشاهده ميشود، ميانگين نمرات تحليل رفتگي آموزشي در دانشجويان دختر 10/55 است که اين مقدار، به ميزان بسيار کمي بيشتر از ميانگين اين نمرات در دانشجويان پسر (81/54) ميباشد. تفاوت ميانگين 29/0 ميباشد. اما با توجه به اطلاعات جدول بالا سطح معنيداري مقدار t بدست آمده بالاتر از 05/0 است (799/0=p، 128=df، 256/0=t)، بنابراين تفاوت ميانگينها معنيدار نبوده و ميتوان گفت که ميزان تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان پسر و دختر تفاوت معنيداري با هم ندارد.
ميانگين نمرات تحريفهاي شناختي در دانشجويان پسر 37/70 است که اين مقدار، بيشتر از ميانگين اين نمرات در دانشجويان دختر (10/68) ميباشد. تفاوت ميانگين 27/2 ميباشد. اما با توجه به اطلاعات جدول بالا سطح معنيداري مقدار t بدست آمده بالاتر از 05/0 است (295/0=p، 128=df، 051/1=t)، بنابراين تفاوت ميانگينها معنيدار نبوده و ميتوان گفت که ميزان تحريفهاي شناختي دانشجويان بر اساس جنسيت آنها تفاوت معنيداري ندارد.
ميانگين نمرات باورهاي غير منطقي در دانشجويان پسر 65/275 است که اين مقدار، بيشتر از ميانگين اين نمرات در دانشجويان دختر (68/264) ميباشد. تفاوت ميانگين 04/7 ميباشد. اما با توجه به اطلاعات جدول بالا در اين مورد نيز، سطح معنيداري مقدار t بدست آمده بالاتر از 05/0 است(628/0=p، 128=df، 486/0=t)، بنابراين تفاوت ميانگينها معنيدار نبوده و ميتوان گفت که ميزان باورهاي غير منطقي دانشجويان بر اساس جنسيت آنها تفاوت معنيداري ندارد.
2-5-4بررسي تفاوت ميزان تحليل رفتگي آموزشي ، تحريفهاي شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشکدههاي مختلف
جدول 24-4: نتايج تحليل واريانس يکطرفه روي تفاوت ميانگين نمرات تحليل رفتگي آموزشي بر اساس دانشکده

متغير جنسيت تعداد افراد ميانگين انحراف معيار F درجه آزادي سطح
معنيداري
تحليل رفتگي آموزشي اقتصاد 30 75/53 35/6 632/1 124و5 156/0
کشاورزي 24 33/56 13/6