مدیریت بهره وری فرایندی پیوسته با ۴ مرحله مهم زیره:

شکل۲-۴- مراحل مدیریت بهره ­وری(برگرفته از خاکی، ۱۳۸۲).

 

این روند، ممکنه با اندازه گیری سطح بهره وری یا اندازه رشد اون به منظور تعیین وضعیت بهره وری، شروع شه. پس از اندازه گیری، مرحله آزمایش بهره وری شروع می شه. آزمایش وضعیت بهره وری، مدیران رو قادر به شناخت نقاط قوت و ضعف مؤسسه کرده و از این رو می تونن به دنبال بهبود در بخش هایی باشن که نیاز به اصلاح دارن. بعد از شناخت بخش های نیازمند به اصلاح، مدیران می باید اهداف دلخواه رو تعیین کرده، جانشین ها رو انتخاب و واسه اصلاح، سازماندهی کنن. هر طرح اصلاحی تا وقتی که قابل اجراست، باید بمونه. پس، روند بعدی، اجرای طرح اصلاحیه. در آخر اندازه پیشرفت که از راه اندازه گیری تغییرات در سطوح بهره وری مشخص می شه، می باید به اطلاع برسه(همون).

قرار گرفتن چرخه مدیریت بهبود بهره وری باعث می شه تا بهره وری به صورت فرایندی دائمی ارتقا یافته، راه بهره وری مشخص شده و بسترسازی های لازم انجام بشه. حرکت بهره وری، لازمه رشد و پیشرفت سازمان بوده و به نهادی شدن بهبود در نظام های جور واجور سازمانی می رسه (ابطحی ۱۳۸۳).

 

 

مدل­های بهره ­وری منابع انسانی :

تحقیقات نشون دهنده اون هستش که کارکرد کارکنان، تابعی از انگیزه و توانه. کارکرد فرد، انگار تحت اثر توانایی و انگیزه ایشون واسه انجام کاره. هر چی این دو عامل در کارکنان به نحوی مناسب در نظر گرفته شده باشه، کارکرد و به دنبال اون بهره وری، افزایش می یابد. نام بردن از نیروی انسانی در همه مدل های ارائه شده، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری، نشون دهنده اهمیت موضوعه. مدل بهره ­وری هرسی و گلداسمیت «مدل پروکوپنکو«، «مدل کامل عوامل بهره وری» و «مدل سوترمایستر» از جمله مهم ترین مدل ها در این مورد هستن. در مورد مدل­سازی بهره ­وری منابع انسانی،تلاش­های زیادی صورت گرفته و ازجمله اندیشمندانی که در این میدون تلاش­های بی بدیلی رو انجام داده­ان می­توان به هرسی و گلدسمیت اشاره کرد.

مدل بهره ­وری هرسی و گلدسمیت:

هرسی و گلدسمیت الگوی بهره ­وری منابع انسانی رو که الگوی شاخصهای بهره ­وری می­نامدکه شاخص­های اون عبارتند­از: توان­کار، شناخت­شغل، پشتیبانی سازمانی، انگیزه، بازخور کارکرد، اعتبار و سازگاری محیطی

مدل پروکوپنکو[۱]:

پروکوپنکو یکی از مشاوران بین المللی کاره که عوامل موثر بر بهره وری سازمان رو در طبقه بندی خود به دو گروه کلی داخلی و خارجی تقسیم بندی کرده. نقطه اتکای این تقسیم بندی، تحتِ کنترل سازمان بودن یا نبودن عوامل یاد شده. پروکوپنکو دسته بندی عوامل مؤثر بر بهره وری یه سازمان رو به صورت شکل زیر ارائه کرده: (مشبکی و روحانی، ۱۳۸۶).

شکل۲-۵- مدل پروکوپنکو

مدل کامل عوامل بهره وری:

) در این مدل، عوامل مؤثر در ارتقای بهره وری به دو گروه اصلی داخلی و خارجی تقسیم بندی شده ان (شکل ۳

شکل ۲-۶- مدل کامل عوامل بهره وری (مشبکی و روحانی، ۱۳۸۶).

[۱] Prokopenko