……………………………………………………………………….
گفتار اول : سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران ……………………………………………………………………………..
گفتاردوم : سابقه تاریخی جرم تخریب در انگلستان ………………………………………………………………………..
فصل دوم : ارکان و عناصر جرم تخریب ………………………………………………………………………………………….
مبحث اول : رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار اول : مفهوم و مبانی رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : رکن قانونی جرم تخریب …………………………………………………………………………..
بند اول : رکن قانونی جرم تخریب در ایران ……………………………………………………………………………………….
بند دوم : رکن قانونی جرم تخریب در انگلستان ……………………………………………………………………………….
مبحث دوم : رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………………………….
گفتار اول : مفهوم و مبانی رکن مادی ………………………………………………………………………………………………….
گفتار دوم : عناصر رکن مادی جرم تخریب ………………………………………………………………….
بند اول : رفتار مجرمانه ………………………………………………………………………………………………………………………….
الف : ماهیت رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………
ب : صور و مصادیق رفتار مجرمانه …………………………………………………………………………………………………….
بنددوم : موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………
الف : اموال یا اشیاء ………………………………………………………………………………………………………………………………
ب : منقول یا غیر منقول ………………………………………………………………………………………………………………………..
ج : تعلّق به غیر داشتن …………………………………………………………………………………………………………………………
1- تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرّف قانونی ………………………………………………………………………….
2- مالکیت مشاعی یا مفروز …………………………………………………………………………………………………..
د : اسناد و اوراق ……………………………………………………………………………………………………………………………………
1. تعریف اسناد و اوراق ……………………………………………………………………………………………………….
2. انواع اسناد و اوراق …………………………………………………………………………………………………………….
بند سوم : اضرار به غیر ………………………………………………………………………………………………………………………….
1. مفهوم و انواع اضرار به غیر ……………………………………………………………………………………………….
2. رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر …………………………………………………………….
مبحث سوم : رکن معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….
گفتار اول : مفهوم و مبانی رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : عناصر رکن معنوی جرم تخریب ……………………………………………………………………………………..
بند اول : عنصر اراده و اختیار ………………………………………………………………………………………………………………
بند دوم : عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر …………………………………………………………………….
بند سوم : داعی و انگیزه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………..
بخش دوم: واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان …………………………
فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر ………………………………………………………………………………………………
مبحث اول : مجازات اصلی …………………………………………………………………………………………………………………
گفتار اول : مجازات ساده ……………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : مجازات تشدید یافته …………………………………………………………………………………………………………
بند اول :کیفیات عام تشدید مجازات ……………………………………………………………………………..
الف : تعدد جرم …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ب : تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
بند دوم : کیفیات خاص تشدید مجازات ………………………………………………………………………………………….
الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………………………………………….
1. مفهوم و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………….
2. مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………..
ب : کیفیات عینی تشدید مجازات ……………………………………………………………………………………………………
1. مفهوم و آثار کیف
یات عینی تشدید مجازات …………………………………………………………………..
2. مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات ……………………………………………………………..
مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی ………………………………………………………………………………………..
گفتار اول : مجازات تکمیلی ………………………………………………………………………………………………………………….
بند اول : مفهوم مجازات تکمیلی ……………………………………………………………………………………
بند دوم : اقسام مجازات تکمیلی ………………………………………………………………………………………………………….
الف : مجازات تکمیلی اجباری ………………………………………………………………………………………………………….
ب : مجازات تکمیلی اختیاری ……………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : مجازات تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………..
بند اول : مفهوم مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………..
بند دوم : مصادیق مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………………………
مبحث سوم : مجازات شروع به جرم ، معاونت و مشارکت در جرم ……………………………………………..
گفتار اول : مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب ………………………………………………………………………
بند اول : مفهوم و معیار تمییز شروع به جرم تخریب …………………………………………………………………….
بند دوم : مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم …………………………………………
بند سوم: مجازات شروع به جرم تخریب …………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………..
بند اول : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………………………………..
بند دوم : ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………..
بند سوم : مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب …………………………………………………………………
فصل دوم : واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی ……………………………………………………………………………
مبحث اول : واکنش های کیفری مخفّفه ……………………………………………………………………………………………
گفتار اول : کیفیات مخفّفه


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *