وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
…………….52
3-1-24- قرآن شماره 24………………………………………………………………………………………………………………53
3-1-25- قرآن شماره 25………………………………………………………………………………………………………………54
3-1-26- قرآن شماره 26………………………………………………………………………………………………………………55
3-1-27- قرآن شماره 27……………………………………………………………………………………………………………..55
3-1-28- قرآن شماره 28……………………………………………………………………………………………………………..57
3-1-29- قرآن شماره 29………………………………………………………………………………………………………………57
3-1-30- قرآن شماره 30………………………………………………………………………………………………………………58
3-1-31- قرآن شماره 31……………………………………………………………………………………………………………….58
3-2- معرفی نسخ غیر قرآنی دوره تیموری………………………………………………………………………………59
3-2-1- دیوان خواجوی‌کرمانی (799 ه. ق) ……………………………………………………………………………………..59
3-2-2- دیوان اسکندرسلطان (813 ه. ق)………………………………………………………………………………………60
3-2-3-همام‌تبریزی،کلیات‌وده‌نامه(816ه.ق)………………………………………………………………………………….61
3-2-4- سه دیوان (820 ه. ق)………………………………………………………………………………………………………..62
3-2-5- ظفرنامه تیموری (828 ه. ق)…………………………………………………………………………………………….63
3-2-6- جامع‌التواریخ حافظ ابرو (830 ه. ق)……………………………………………………………………………………64
3-2-7- کلیله و دمنه (833 ه. ق)………………………………………………………………………………………………….64
3-2-8- شاهنامه بایسنغری (833 ه. ق)……………………………………………………………………………………….65
3-2-9- شاهنامه ابراهیم‌سلطان (833 ه. ق)…………………………………………………………………………………..67
3-2-10- دیوان امیرخسرو دهلوی (834 ه. ق)………………………………………………………………………………..68
3-2-11- اصول ابن‌اسیرجامی (839 ه. ق)……………………………………………………………………………………….69
3-2-12- معراج نامه شاهرخی (840 ه. ق) ………………………………………………………………………………………70
3-2-13- تاریخ جهانگشا عطاملک جوینی (841 ه. ق) …………………………………………………………………….71
3-2-14- نظامی، خسرو و شیرین (845-855 ه. ق)………………………………………………………………………..72
3-2-15- شاهنامه محمدجوکی (848 ه. ق)…………………………………………………………………………………….73
3-2-16- دیوان قاسم (863 ه. ق)………………………………………………………………………………………………….73
3-2-17- کلیات سعدی (866 ه. ق)………………………………………………………………………………………………..73
3-2-18- سبحه‌الابرار (890 ه. ق)………………………………………………………………………………………………….75
3-2-19- خاوران‌نامه (881- 891 ه. ق)…………………………………………………………………………………………..76
******
فصل چهارم: تحلیل ساختاری تذهیب‌های قرآنی وغیر قرآنی دوره تیموری
4- 1- تحلیل ساختاری تذهیب‌های قرآنی دوره تیموری…………………………………………………………….78
4-1-1- تذهیب صفحات آغازین……………………………………………………………………………………………………..79
4-1-2- تذهیب صفحات متن…………………………………………………………………………………………………………83
4-1-2-1- فضای بالا و پایین………………………………………………………………………………………………………………….86
4-1-2-2- فضای درون متن………………………………………………………………………………………………………………….90
4-1-2-3- فضای حواشی………………………………………………………………………………………………………………………96
4-1-2- صفحات اختتامیه……………………………………………………………………………………………………………..103
4-1-3- جدول کشی…………………………………………………………………………………………………………………….104
4-2- تحلیل ساختاری تذهیب‌های غیر قرآنی دوره تیموری……………………………………………………..106
4-2-1- صفحات آغازین………………………………………………………………………………………………………………..106
4-2-2- صفحات متن……………………………………………………………………………………………………………………114
4-2-2-1- تزیینات بالا وپایین متن………………………………………………………………………………………………………..114
4-2-2-2- تزیینات درون متن………………………………………………………………………………………………………………117
4-2-2-3-فضای حواشی……………………………………………………………………………………………………………………..119
4-2-3- صفحات تتمه…………………………………………………………………………………………………………………122
******
فصل پنجم: بحث و نتیجه
5- 1- یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………126
5- 2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..129
5- 3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..130
گزارش کار عملی…………………………………………………………………………………………………………………..133
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….155
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: حاکمان دوره‌ی تیموری و پایتخت آنها………………………………………………………………………………………………………………………….28
جدول 2-2: مکاتب هنری دوره تیموری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
جدول4-1: صفحات تزیینی نسخ قرآنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………123
جدول 4-2: صفحات تزیینی نسخ غیرقرآنی……………………………………………………………………………………………………………………………………124
جدول 5-1: ویژگی های دونوع تذهیب مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………….132
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر2-1: مسجد کبود تبریز(کیانی،1385: 59). 13
تصویر2-2: شاهنامه بایسنقری، (پاکباز،1379). 14
تصویر3-1: قرآن منسوب به بایسنقری، مأخذ:(خلیی،1381). 32
تصویر3-2: قرآنی به خط محقق شمس الدین بایسنقری، موزه هنرترک واسلامی، مأخذ:(شایسته‌فر،1388). 33
تصویر3-3: نسخه قرآنی به خط نسخ عمراقتا، 1405- 1400/ 808- 803، مجموعه ناصرخلیلی، مأخذ:(همان). 34
تصویر3-4: قرآنی به خط ثلث، 890 ه. ق، کاتب محمدطغرایی، مأخذ(شاهکارهای آستان قدس رضوی). 35
تصویر3-5: قرآنی به خط نسخ، 823هجری، مأخذ(همان). 36
تصویر3-6: قرآنی به خط محمودسلطانی، 1420/ 823، مجموعه ناصرخلیلی، مأخذ(شایسته‌فر،1388). 37
تصویر3-7: قرآن ابراهیم سلطان، به خط ثلث، 827ه. ق، مأخذ(شاهارهای آستان قدس رضوی). 38
تصویر3-8: قرآنی به خط نسخ، شیراز، پانزذهم/نهم، موزه متروپولیتن، مأخذ(شایسته‌فر،1388). 39
تصویر3-9: قرآن تک جلدی هرات، 832-957، مجموعه ناصرخلیلی، مأخذ(خلیلی،1381). 40
تصویر3-10: قرآنی به خط ریحان وکتابت ابراهیم سلطان، موزه پارس، مأخذ(شایسته‌فر،1388). 41
تصویر3-11: قرآنی به خط نسخ عبدالسلام بن حسام

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *