فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-تعریف و بیان مساله
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
1-3-اهداف تحقیق
1-3-1-اهداف کلی
1-3-2-اهداف جزئی
1-4-سؤالات تحقیق
1-5-فرضیه‏های تحقیق
-6-تعریف متغیرها
1-6-1-تعاریف مفهومی
1-6-2-تعاریف عملیاتی
فصل دوم:ادبیات تحقیق
2-1-مبانی نظری تحقیق
2-1-1-ارتباطات (مهارت های ارتباطی) و چارچوب مفهومی آن
2-1-2-هدف و اهمیت ارتباطات
2-1-3-فرایند و انواع ارتباطات
2-1-4-ویژگی های ارتباطات
2-1-5-مهارت های ارتباطی مدیران
2-1-6-تعاریف مهارتهای ارتباطی
2-1-7-مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن
2-1-8-انگیزش پیشرفت تحصیلی
2-1-9-پیشرفت
2-1-10-اهداف پیشرفت
2-1-11-منشا نیاز به پیشرفت
2-1-12-مدل پیشرفت اتکینسون
2-1-13-نظریه مک کللند
2-1-14-انگیزه پیشرفت
2-1-15-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت
2-1-16-ویژگی های دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت
2-1-17-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
2-1-18-پیشرفت تحصیلی
2-1-19-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی
2-1-20-اُفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
2-1-21- افت تحصیلی چرا؟
2-1-22-خانواده عامل کلیدی در افت تحصیلی دانش آموز
2-1-23-به نیازهای فرزندانتان توجه کنید
2-1-24-پیشنهادهایی به والدین برای پیشرفت تحصیلی فرزندان :
2-1-25-نظریه های پیشرفت تحصیلی
2-1-26- گانیه
2-1-27- بلوم
2-1-28-عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
2-1-29- تجربه معلمان
2-1-30-آماده کردن درس و نمره دادن
2-1-31- مهارت ها
2-1-32- تحصیلات عمومی
2-1-33- تحصیلات در زمینه تعلیم و تربیت
2-1-34-مدارس شهری و روستایی
2-1-35-دستور العمل برای والدین در باره پیشرفت تحصیلی فرزندان
2-1-36- توصیه به والدین در مورد مقایسه دانش آموزان
2-1-37-مشکلات مرتبط با تکالیف مدرسه
2-1-38- نقش اولیاء در پیشرفت تحصیل کودکان
2-2-پیشینه تحقیق
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقیق
3-2-جامعه آماری ,نمونه آماری و روش نمونه گیری
3-3-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
3-4-روایی
3-5-پایایی
3-6-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه
4-2-توصیف داده های پژوهشی
4-2-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
4-3-پاسخگویی به سوالات پژوهشی
4-3-1-پاسخگویی به سوال پژوهشی1
4-4-آزمون فرضیه های تحقیق
4-4-1-آزمون فرضیه1
4-4-2-آزمون فرضیه2
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری
5-2-پیشنهادات
5-2-1-پیشنهادات اجرایی
5-2-2-پیشنهادات پژوهشی
5-2-3-محدودیت های تحقیق
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-1-:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جدول4-2-:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب ناحیه آموزش و پرورش
جدول4-2-:نتایج آزمونt تک نمونه ای در خصوص پاسخگویی به سوال پژوهشی1
جدول4-3-:خلاصه مدل رگرسیونی
جدول 4-4-:نتایج تحلیل واریانس
جدول 4-5-ضرائب
جدول4-6-:خلاصه مدل رگرسیونی
جدول 4-7-:نتایج تحلیل واریانس
جدول 4-8-:ضرائب
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1-:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
چکیده
هدف از اجرای این تحقیق تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهدوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس می باشد. فرضیه‏های تحقیق عبارتند از:1-بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.2- بین مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس رابطه وجود دارد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس به تعداد4471 نفر(1460نفر پسر و 3011نفر دختر) و روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای(بر حسب جنسیت) می باشدو همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد351نفر(115نفر پسر و 236نفر دختر) تعیین شد.در این تحقیق مهارتهای ارتباطی معلمان به عنوان متغیر پیش بین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان متغیر ملاک می باشد.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام(2004) می باشد و سپس بوسیله نرم افزار اس پی اس اس داده ها تجزیه و تحلیل شدند. در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه مورد نظر87/0 به دست آمد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(T تک نمونه ای ،رگرسیون ساده و چند متغیری) می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط معلمان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس در حد مطلوب می باشد.بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.بین کلیه مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان(بجز مؤلفه ارتباط توأم با قاطعیت) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.
مقدمه
معلمانی که از مهارتهای ارتباطی ضعیفی برخوردارند کمتر از سوی اطرافیان خود پذیرفته می شوند و با مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت زیادی روبرو می شوند. این مشکلات کدامند و چگونه می توان با آنها مقابله کرد ؟ معلمان چگونه با دانش آموزان و سایر همکاران ارتباط برقرار کنند ؟ و مجهز به چه مهارتهای ارتباطی باشند ؟ منظور از مهارتهای ارتباطی معلمان چیست ؟ آیا حدود اختیارات معلم در کلاس و مهارتهای ارتباطی وی با دانش آموزان تعریف شده است ؟ تا چه اندازه معلمان با وظایف خود در حوزه مهارتهای ارتباطی آشنا هستند؟ چه عواملی در افزایش مهارتهای ارتباطی معلمان مؤثر است؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟ اینها پرسشهای اساسی در مطالعه مهارتهای ارتباطی معلمان می باشد و این پژوهش در پی آن است که به آنها پاسخ گوید . در برقراری ارتباط با دانش آموزان در کلاس ، معلم با موانع و عوامل زیادی روبروست . آگاهی و تسلط معلم بر این موارد و مهارت های ارتباطی در جهت تحقق اهداف آموزشی امری اجتناب نا پذیر است . معلمی هنری است ظریف و حساس که با کمترین لغزش و خطا خسارت جبران ناپذیری بر شخصیت فراگیر وارد شده و قطعاً هرگونه رفتار صحیح و سنجیده موجب آینده ای درخشان برای او می شود. طبق دیدگاه گلاسر ، بدون شکوفایی محبت و ارزش وجود، تشکیل یک هویت موفق نا ممکن است (قبادی,1382). در سالهای اخیر تحقیقاتی انجام شده است که تأثیر برخی مهارتهای حرفه ای و نیز ارتباطی معلم بر آموزش و شخصیت دانش آموزان را نشان داده است. لیکن تحقیقات متنوع و وسیعی درباره میزان آشنایی معلمان با مهارتهای ارتباطی انجام نیافته است . علی رغم اینکه ما در دنیایی اجتماعی زندگی می کنیم، اکثراً آگاهی اندکی از چگونگی تجزیه و تحلیل تجارب اجتماعی و بهبود بخشیدن به مهارت برقراری روابط اجتماعی مان داریم . به علاوه، در آموزش رسمی نیز، تلاش چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. کمال مطلوب این است که مدرسه باید محیطی از تعاملات اجتماعی باشد که در آن، هم کارکنان و هم دانش آموزان از آنچه در تعاملات اجتماعی شان روی می دهد، بسیار مطلع باشند و از نقشی که این تعاملات در فرمول بندی نظریات آنها نسبت به خود و دیگران دارد، آگاه شوند (فونتانا ، 1995).مهمترین مهارتی که یک معلم بدان نیاز دارد ودر واقع این مهارت پیش نیاز یا پایه سایر مهارتهای روان شناختی دیگر می باشد مهارت«ایجادارتباط»است . زیرا ایجاد ارتباط تنها وسیله دریافت اطلاعات از دانش آموزان است. سوءبرداشت ها و سوءتفاهم ها فقط از طریق برقراری ارتباط تصحیح می شود و نیز هیجان‌های منفی نظیر خشم تنها از طریق برقراری ارتباط سالم مهار می شود. تمامی آسیب‌های فردی و اجتماعی ریشه در ارتباط نا سالم دارند.هرچند هر حرفه ای مستلزم آموزشهای فنی و تخصصی است لیکن در برخی مشاغل از جمله حرفه معلمی ارتباط و تعامل دوجانبه و چند جانبه ستون فقرات آن را تشکیل می دهد . صرف برخورداری از دانش حرفه ای و دانش اندوزی در این شغل پایان بخش رسالت نیست . بلکه انتقال این دانش در یک شبکه ارتباطی تجلی و تحقق می یابد . ناتوانی در برقرای ارتباط مؤثر و فقدان مهارتهای ارتباطی با دانش آموزان موجب شکست در فرایند آموزش می شود . از این رو بررسی میزان آشنایی معلمان با مهارتهای ارتباطی می تواند راهگشای ارتقای مهارتهای ارتباطی آنها در فرآیند تدریس و آموزش باشد .اصلی ترین عامل موفقیت معلمان، مهارت در برقراری ارتباط مفیداست. آنها که به نوع بخصوصی از مهارتهای ارتباطی مثل سخنرانی در جمع نیاز دارند، هرچه مهارتهای ارتباطی فرد قوی تر باشد، به موفقیت بیشتری دست پیدا خواهد کرد و آینده ی شغلی درخشانتری خواهد داشت(اردبیلی,1385). در این تحقیق رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس بررسی می شود.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-تعریف و بیان مسأله
وجود ارتباطات انسانی برای رفع نیازها و دستیابی به اهداف,لازم به نظر می رسد.به طوری که حتی وجود ارتباطات سالم و مؤثر در بین نیروهای انسانی یک جامعه می تواند علاوه بر افزایش بازدی آن ها,عامل مهمی در حرکت آن جامعه به سمت پیشرفت و توسعه باشد.ارتباط مؤثر یعنی اینکه بدانیم چه کنیم و چگونه با افراد روابط حسنه داشته باشیم تا جامعه ای سالم ایجاد کنیم(قبادی,1382).روابط انسانی خو روابطی است که به سلامت روانی,اجتماعی و ذهنی منجر می شود(اردبیلی,1385).ارتباطات میان فردی نیز نوعی از ارتباطات انسانی است که معمولاٌ بین دو یا چند نفر برقرار می شود.این نوع ارتباطات در کلاس های درس از اهمیت زیادی برخوردار است.معلمان برای بهینه کردن شرایط محیط,می بایستی تلاش کنند تا محیط یادگیری قوی ایجاد کنند.ممکن است معلمان قادر به ایجاد محیط کلاسی مطلوب تری باشند,محیطی موافق که از طریق روابط میان فردی مثبت شناسایی شده باشد که در آن هر فردی احساس خوبی داشته باشد(اسپالدینگ,چریل ال(1373).برقراری ارتباط مناسب با دانش آموزان,در موفقیت معلمان بسیار مؤثر است.توان برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان,غالباٌ میزان شایستگی و احتمال موفقیت معلم را تعیین می کند.از جمله مهم ترین مهارت های مورد نیاز معلمان کلاس در درس,می توان به مهارت های توجه کردن,گوش دادن,تشویق کردن,محترمشمردن,حل و فصل اختلاف ها و سخنرانی اشاره کرد.صرفاٌ با صحبت کردن نمی توانیم با دیگران ارتباط مؤثر برقرار نماییم به عنوان مثال در مدیریت کلاس,سکوت راحت ترین مهارت برای استفاده است,در حالی که از همه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد(علم الهدایی,1381).چنانچه معلمان بخواهند در روابط انسانی موفق باشند,باید انواع ارتباط و مهارت های اساسی ارتباط را مد نظر قرار دهند.در حالیکه معلمان می توانند از مجموعه ای از دانش و مهارت در تدریس

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *