76
ب: مفهوم تبعیت حقوقی و تحلیل قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن عقد درمان 78
ج: دیدگاه قوانین کشورهای اروپایی 81
د: انتقادات وارد بر نظریه قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن عقد درمان 82
گفتار پنجم: نظریه خصوصی بودن قرارداد درمان 83
مبحث دوم : اوصاف عقد درمان 85
گفتار اول : تملیکی یا عهدی بودن قرارداد درمان 85
الف) تعریف و مبنای تقسیم 85
ب) ضابطه تشخیص 86
ج) انتقاد از تقسیم و فایده آن 86
د) قالب بندی قرارداد درمان 89
گفتار دوم : لازم یا جایز بودن قرارداد درمان 90
الف) تعریف و مبنای تقسیم 90
ب) قالب بندی قرارداد درمان 90
گفتار سوم : معوض یا غیر معوض بودن عقد درمان 93
الف) تعریف 93
ب) فایده و اثر تقسیم 94
ج) قالب بندی عقد درمان 95
گفتار چهارم: مستمر یا فوری بودن قرارداد درمان 98
الف) تعریف 98
ب) فایده و اثر تقسیم 99
ج) قالب بندی عقد درمان 100
مبحث سوم : شرایط قراردادهای درمان 100
گفتار اول : شرایط عمومی قرارداد درمان 100
الف) مالیت داشتن 100
ب) معین و معلوم بودن 102
ج) نفع عقلایی داشتن 103
د) مشروع بودن 105
هـ) مقدور بودن 106
گفتار دوم : شرایط خصوصی قرارداد درمان 107
فصل سوم: آثار قراردادهای درمان 110
مبحث اول : تعهدات طرفین قرارداد 111
گفتار اول :تعهدات درمانگر 111
الف) حفظ اسرار بیمار 112
ب)موارد جواز افشای اسرار 116
1- رضایت بیمار 116
2- اعلام بیماری واگیردار 117
3- اعلام جرایم 119
4- ادای شهادت در برابر دادگاه 119
ج) اخذ رضایت به درمان 120
1- رضایت بیمار از دیدگاه فقها 123
2- رضایت بیمار از دیدگاه اسناد بین المللی 125
د) حق مراجعه به پرونده های پزشکی 128
هـ) ارائه آگاهی لازم به بیمار 131
گفتار دوم : تعهدات بیمار 137
الف) حق الزحمه درمان 137
ب) تعهد به دادن اطلاعات 141
مبحث دوم : ضمانت اجرای قرارداد 144
گفتار اول : الزام به ایفاء تعهد 144
الف) تعهدبه وسیله 145
ب) تعهد به نتیجه 148
1- انتقال خون 148
2- اعضای مصنوعی 149
3- آزمایشات تشخیص پزشکی 149
ج) نتیجه 152
گفتار دوم : جبران خسارت 153
الف) اقسام خسارت 154
1- خسارت مادی 154
2- خسارت معنوی 157
شرایط خسارت قابل مطالبه 160
1- مسلم بودن 160
2- مستقیم بودن خسارت 163
3- جبران نشدن خسارت 164
مبحث سوم : انحلال قراردادهای درمان 166
گفتار اول : اقاله 166
گفتار دوم : فسخ 167
گفتار سوم : انفساخ 169
مقدمه:
پزشکی یکی از شاخه های مهم و پر مخاطب علوم است که قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد و با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و بهداشت عمومی انسانها نه تنها از نیاز به علوم پزشکی نکاسته، بلکه وابستگی نوع بشر به جامعه پزشکی وارد مراحل جدیدی شده و روز افزون گردیده است . متاسفانه از نحوه درمان بیماریها و به تبع آن از مسئولیت و ضمان اطباء در دوران و جوامع بشر اولیه اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی آنچه مسلم است کشورهایی که از قدیم الایام در این زمینه پیشرفت چشمگیر داشته اند ایران و مصر بوده اند. و این درحالی است که در جامعه امروزی به دلیل پیچیدگی ها و گستردگی خاص رشته پزشکی و وسواس بیمار برای بهبود کامل بیماری خود ، نقش قراردادهای درمان در این میان به وضوح قابل لمس است. البته باید به این نکته اشاره نمود که امکان دارد قرارداد بین پزشک و بیمار یک قرارداد کتبی و یا یک قرارداد شفاهی باشد که در پایان نامه به طور مفصل به توضیح ماهیت و شرایط این نوع قراردادها پرداخته شده است. با توجه به اینکه بحث قراردادهای درمان در قانون هیچکدام از کشورهای اروپا بجز هلند دیده نشده و در قوانین بین المللی نیز فقط در کتاب چهارم پیش نویس طرح مشترک مرجع(DCFR ) که بحث ” قراردادهای خاص و حقوق و تعهدات ناشی از آنها” را بررسی قرار می دهد ، در فصل 8 خود نسبت به قراردادهای درمان پرداخته است ، و باید به این نکته دقت نمود که DCFR یک پیش نویس برای حقوق خصوصی اروپا بوده و برای قراردادهای منعقده در قلمرو اتحادیه اروپا پیش بینی شده و قواعد مربوط به قراردادهای درمان تنها بخشی از آن می باشد.که در فصل اول به طور مختصر توضیح داده خواهد شد.
در بین کشورهای اروپایی از آنجایی که هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قانون خاصی را به بحث قراردادهای درمان (Treatment Contracts) یا قراردادهای پزشکی(Medical Contracts) اختصاص نداده اند و فقط در این بین، کشور هلند، کتاب هفتم از قانون مدنی خود را به ” موافقتنامه های خاص ” اختصاص داده است که در قسمتی از آن نیز به بحث ” قراردادهای درمان پزشکی” پرداخته است که مع الوصف در فصل اول به تبیین قسمتهای مختلف قانون مذکور اشاره خواهد شد.
بیان مسئله:
بررسی توافقی که بین بیمار و پزشک جهت برخورداری بیمار از خدمات فنی و تخصصی پزشک به عمل می آید آغاز تحلیل های حقوقی رابطه بین پزشک و بیمار است هرچند قرارداد تنها سبب ایجاد رابطه حقوقی نیست ولی باید به این نکته توجه نمود که قراردادهای درمان یکی از مباحث محوری جامعه امروزی است که کمتر به آن پرداخته شده است. وضعیت خاص قراردادهای درمان و شرایط و ویژگی‌های آن به گونه‌ای است که نمی‌توان آنها را در چارچوب عقود معین مورد مطالعه قرار داد؛ از این رو به نظر می‌رسد که از نظر حقوقی، قرارداد درمان نوعی عقد نامعین است که با تکیه بر مفاد ماده 10 قانون مدنی، علاوه بر حاکمیت قواعد عمومی قراردادها، شرایط ویژه و تعهدات خاص قراردادهای درمان را نیز داراست که بر طبق توافق طرفین لازم‌الاجرا است. در قراردادهای درمان دو طرف وجود دارد: پزشک و بیمار. مطابق این قرارداد ( اعم از کتبی و شفاهی )، بیمار با حق انتخاب پزشک معالج خود در شرایط عادی، به پزشک مراجعه می‌نماید و پزشک نیز پس از اخذ رضایت بیمار برای درمان و بعد از این‌که نوع بیماری را در حوزه تخصص خود دانست، شروع به درمان می‌‌کند. هر چند در عمل، تمامی مراحل با یک مراجعه و معاینه و نوشتن نسخه به پایان می‌رسد؛ اما از بُعد حقوقی هر عمل و عکس‌العملی آثار و نتایج حقوقی و قانونی خود را دارد و از نظر قانونی یک قرارداد با ضوابط خاص خود حاکم بر روابط بین پزشک و بیمار می‌شود و این قرارداد تا مرحله پایان درمان یا انصراف بیمار از ادامه درمان، آثار و نتایج حقوقی خود را به دنبال داشته و حتی پس از تجویز دارو توسط پزشک نیز خاتمه نخواهد یافت. علی ایحال در پژوهش سعی شده است به بررسی ماهیت قرارداد درمان ، شرایط و آثار آن با تاکید بر اسناد بین المللی و حقوق ایران و بررسی دیدگاههای مختلف دکترین حقوقی و نظریات فقهی پرداخته شود.
سوالات تحقیق:
درخصوص موضوع تحقیق ممکن است سوالات گوناگونی مطرح شود که به برخی از آنها اشاره می شود.
1. ماهیت و مفهوم قرارداد درمان در حقوق ایران و اسناد بین المللی چیست؟
2. رابطه حقوقی بیمار و پزشک در قوانین ایران و اسناد بین المللی بر چه مبنایی است ؟
3. آیا پزشک می تواند به دلیل عدم وجود قرارداد با بیمار از درمان او خودداری نماید؟
4. تهدات پزشک در قبال بیمار قوانین ایران و اسناد بین المللی کدامند؟
5. تهدات بیمار در قرارداد کدامند؟
6. شرایط و آثار تعهدات و مسئولیتهای پزشک در قبال بیمار کدامند ؟
بررسی منابع :
با توجه به کاربرد قراردادهای درمان در دهه های اخیر و دیدگاه ویژه به این امر و از آنجایی که ریشه قراردادهای درمان را باید در قوانین کشورهای توسعه یافته و قوانین بین المللی جستجو نمود ، به نظر می رسد حقوق ایران به لحاظ اهمیت درمان بیماران نیاز به تقویت قوانین موضوعه خود دارد و این امر محقق نمی شود مگر با مطالعه تطبیقی در قوانین سایر کشورها ، اسناد بین المللی و همچنین بررسی دیدگاه های دکترین داخلی و خارجی.
فلذا در تحقیق پیش رو ، به لحاظ اینکه منابع خارجی در این خصوص تحقیق کاملتری نموده اند و با توجه به اینکه حقوق ایران فاقد مقرره مصرّحی پیرامون قراردادهای درمان است ، سعی خواهد شد از قوانین مربوط به قراردادهای درمان در قوانین کشورهای اروپایی و قوانین بین المللی نیز استفاده نمود. و در این راستا از کتب مرتبط و همچنین مقالات حقوقی داخلی و به ویژه مقالات و پایان نامه های خارجی( به زبان انگلیسی ) استفاده خواهد شد.
نتایج مورد انتظار :
در انجام این تحقیق قطعاً اهدافی در نظر گرفته شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:
1. شناسایی جایگاه و نکات ضعف قراردادهای درمان در قوانین ایران و قوت بخشیدن به آنها با استفاده از قوانین سایر کشورها و اسناد بین المللی و نظریات دکترین.
2. شناسایی ماهیت حقوقی تعهدات پزشک ( اعم از حاذق و جاهل ) از منظر قوانین موضوعه و بین المللی
3. استخراج مسئولیت های ناشی از قرارداد درمان در حقوق ایران و بررسی اسناد بین المللی و دیدگاهای مختلف دکترین حقوقی و نظریات فقهی
4. شناسایی وقایع پیش بینی نشده در قرارداد درمان و بررسی استفاده از جملات انحصاری توسط یکی از طرفین ( اعم از بیمار یا پزشک ) در قرارداد.
روش تحقیق :
روش تحقیق در پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد که علاوه بر استفاده از کتاب ، مجلات و مقالات فارسی از کتب و مقالات انگلیسی نیز استفاده خواهد شد. همچنین استفاده از اینترنت نیز برای دستیابی به آخرین مقالات منتشر شده جزو برنامه کاری خواهد بود.
معیار ارزیابی :
با عنایت به روش تحقیق و ابزار و منابع موجود می توان با تجزیه و تحلیل موضوعات و منابع مطروحه به صورت جامع و در عین حال نو به نتایج مورد انتظار دست یافت.
فصل اول :
کلیات
مبحث اول : واژه شناسی و تعریف قرارداد درمان
شناخت دقیق از اصطلاحات و واژگان کلیدی بالاخص از عنوان بحث، سهم بسزایی در تبیین موضوع دارد. این ضرورت هنگامی که نهاد نسبتاً جدید مورد بررسی قرار می گیرد بیشتر احساس می شود.
اصطلاح ” قرارداد درمان “1 یا ” قرارداد پزشکی “2 در حقوق ما مورد استفاده واقع نشده و تقریباً ناشناخته است و ضروری است که معنی و مفهوم آن در حقوق کشورهای مورد مطالعه و اسناد بین المللی بدرستی روشن شود. تا شاید فتح البابی باشد برای تدوین قوانین مربوطه در ایران، همچنین این اصطلاح ارتباط نزدیکی با ” حقوق پزشکی “3 دارد که بدیهی است این واژه نیز مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط آن با مفهوم ” قراردادهای درمان ” مقایسه شود.
گفتار اول : حقوق ایران
قرارداد درمان مرکب از دو جزء ” قرارداد ” و ” درمان ” می باشد، که بعد از تعریف آنها می بایستی برای تبیین بهتر موضوع ، به تعریف مختصری از طرفین قرارداد درمان یعنی ” پزشک “4 و ” بیمار “5 نیز پرداخته شود . البته باید به این نکته مهم اشاره نمود که در قراردادهای درمان همیشه طرف ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی الزاماً پزشک نیست و می تواند ” درمانگاه ” یا ” بیمارستان ” نیز باشد. ولی با توجه به اینکه در نهایت بیمار توسط یک پزشک و یا پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی مورد مراقبت قرار خواهد گرفت، درنهایت فقط به تعریف مختصری از پزشک و بیمار اکتفا میشود.
الف : تعریف لغوی و عمومی ” درمان”
” درمان ” در رشته های مختلف پزشکی به اشکال مختلف تعریف شده است ، به عنوان مثال : در روانپزشکی منظور از درمان، بهبود روانی بیمار است. ولی با توجه به اینکه تعاریف مختلف منجر به فاصله از اصل موضوع خواهد شد ، فقط به معنی لغوی و عمومی ” درمان” می پردازیم. ” درمان ” در لغت به معنی : ” علاج، چاره ، آنچه درد را بزداید و چاره بیماری کند، مداوا ” تعریف شده است.6
اهمیت

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *