…………………………………………..49
2-1-3- مواد مورد استفاده برای اصلاح نانو شیت زئولیت با نافلزی نظیر فسفر …………………………..50
2-3-نرم افزارها ………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-4- سنتز سورفکتنت نامتقارن……………………………………………………………………52
2-5- سنتز سورفکتنت متقارن……………………………………………………………………………….53
2–6 سنتز نانو شیت ZSM-5………………………………………………………………………54
2-7- اصلاح نانوشیت ZSM-5 با فسفر ………………………………………………………….58
2-8- روش های خصوصیت سنجی نانو شیت های سنتز شده …………………………..61
2-8-1-تجزیه و تحلیل به وسیله پراش پرتو -X…………………………………………………………………..61
2-8 -2-میکروسکوپ الکترونی روبشی ……………………………………………………………………………62
2-8-3- میکروسکوپ الکترونی عبوری…………………………………………………………………………….63
2-8-4- انالیز ساختارتخلخل ها و اندازه گیری مساحت سطح از طریق جذب گاز N2 ……………….64
2-8-5-خصوصیت سنجی با طیف سنجی مادون قرمز ………………………………………………………….64
فصل سوم : نتایج و بحث
3-1- نتایج CNMR13 سورفکتنت های سنتز شده ……………………………………..65
3-2- نتایج انالیز XRD وSEM برای نانو شیت سنتز شده با سورفکتنت متقارن و نامتقارن……………….69
3-3- نتایج خصوصیت سنجی نانو شیت زئولیت با میکروسکوپ الکترونی روبشی ………………………71
3-4 نتایج خصوصیت سنجی نانو شیت زئولیت با میکروسکوپ الکترونی عبوری …………………………76
3-5 نتایج خصوصیت سنجی با پراش پرتو -X…………………………………………………………………..77
3-6- نتایج طراحی آزمایش ………………………………………………………………………………………….82
3-6-1- آنالیز واریانس ……………………………………………………………………………………………………………82
3-6-2- نمودار پارتو ………………………………………………………………………………………………………………83
3-6-3- تاثیر فاکتورهای اصلی …………………………………………………………………………………………………84
3-6-4- ضریب رگرسیون بر اورد شده ……………………………………………………………………………………..85
3-6-5- پاسخ بهینه ………………………………………………………………………………………………………………….87
3-7- نتایج انالیز نانو شیت سنتز شده با شرایط بهینه ……………………………………………………92
3-8- نتایج جذب فسفر ………………………………………………………………………………………..95
3-9- استفاده از طیف سنجی IR و روش تفکیک منحنی چند متغیره با کمترین مربعات تناوبی برای تحلیل روند سنتز نانو شیت زئولت ZSM-5……………………………………………………….96
3-10-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………..100
3-11-پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………101
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………103
فهرست جدوال ها
عنوان صفحه
جدول 1-1: مثال های نانو مواد و اندازه ی آن ها …………………………………………………………….5
جدول 2-1: مقدار بیشینه و کمینه فاکتورهایدر طراحی آزمایش…………………………………………56
جدول 2-2: نتایج طراحی آزمایش ………………………………………………………………………………57
جدول 3-1: نتایج ضخامت لایه های بدست امده به روش نرم افزاری …………………………………76
جدول 3-2:آنالیز واریانس برای پاسخ……………………………………………………………………………83
جدول 3-3 : ضریب رگرسیون براورد شده برای پاسخ ……………………………………………………..86
جدول 3-4: شرایط بهینه محاسبه شده توسط نرم افزار………………………………………………………..91
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
1-1: انواع سیلیکا بر اساس اندازه …………………………………………………………………………………….8
1-2: دسته بندی آیوپاک بر اساس اندازه حفره ………………………………………………………………….8
1-3: نوع تخلخل ها براساس شکل و موقعیت ……………………………………………………………………9
1-4:نانو حفره های تولید شده در الومینا …………………………………………………………………………..10
1-5: محصولات قابل تولید با فرایند سل ژل……………………………………………………………………..11
1-6: شمایی از سنتز هیدروترمال ……………………………………………………………………………………13
1-7: سنتز زئولیت ZSM-5 به روش فضای محبوس ………………………………………………………….15
1-8: شمایی از روند سنتز نانو ذرات با استفاده از روش میکرو امولسیون ………………………………..16
1-9: برخی از زئولیت های رایج ……………………………………………………………………………………18
1-10: ساختار کانالی زئولیت ZSM-5……………………………………………………………………………20
1-11: مکانیسم هسته زایی زئولیت ZSM-5 ……………………………………………………………………21
1-12: طرز قرار گرفتن سورفکتنت در کانال های زئولیت ………………………………………………….23
1-13:مکانیسم عمومی سنتز زئولیت ………………………………………………………………………………28
1-14: شمایی از یک طیف مادون قرمز ………………………………………………………………………….30
1-15: تصویر طیف سنجی تبدیل فوریه …………………………………………………………………………31
1-16: شمایی از بازتابش ها در مادون قرمز …………………………………………………………………….33
1-17: مکانیسم ایجاد بازتابش انعکاسی – پخشی ……………………………………………………………..34
1-18: حالت های اسپین انرژی……………………………………………………………………………………..35
1-19:شمایی از یک میدان مغناطیسی ثانویه در اتم …………………………………………………………..36
1-20: نمونه ای از شکاف اسپین -اسپین ………………………………………………………………………..37
1-21: تغییرات مکان شیمیایی کربن ………………………………………………………………………………38
2-1: مکانیسم سنتز سورفکتنت نامتقارن ……………………………………………………………………….. 53
2-2:مکانیسم سنتز سورفکتنت متقارن ……………………………………………………………………………54
2-3: نحوه ی تبادل سورفکتنت با سطح زئولیت ……………………………………………………………….60
2-4: نمونه ای از طیف XRD برای نانو شیت زئولیت ZSM-5…………………………………………….62
2-5 : برهمکنش پرتوی الکترونی و نمونه………………………………………………………………………..63
3-1: ساختار دابکو ……………………………………………………………………………………………………..65
3-2: ساختار C6-D …………………………………………………………………………………………………….66
3-3: ساختار سورفکتنت نامتقارن ………………………………………………………………………………….66
3-4: طیف CNMRبرای سورفکتنت نامتقارن …………………………………………………………………67
3-5: ساختار سورفکتنت متقارن ……………………………………………………………………………………68
3-6: طیف CNMRبرای سورفکتنت متقارن …………………………………………………………………..69
3-7: الگوی پراش X برای نانو شیت زئولیت با استفاده از سورفکتنت نامتقارن ……………………….69
3-8: تصویر SEM برای سورفکتنت نامتقارن ………………………………………………………………….70
3-9: الگوی پراش X برای نانو شیت زئولیت با استفاده از سورفکتنت متقارن………………………….70
3-10: تصویر SEM برای سورفکتنت متقارن…………………………………………………………………..71
3-11: تصویر SEM برای Run1…………………………………………………………………………………..72
3-12: تصویر SEMبرای Run2…………………………………………………………………………………..72
3-13: تصویر SEMبرای Run3…………………………………………………………………………………..73
3-14: تصویر SEM برای Run5…………………………………………………………………………………..73
3-15: تصویر SEMبرای Run6…………………………………………………………………………………..74
3-16: تصویر SEMبرای

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *