ذ
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده فارسی
د
فصل اول
1
مقدمه
2
فرضیه
6
اهداف
6
ضرورت
7
فصل دوم
8
2-1- تاریخچه و پراکنش بیماری
9
2-2- عامل بیماری
11
2-3- طیف میزبانی
16
2-4- مکانیزم ایجاد بیماری
17
2-5- چرخه زندگی
18
2-6- نحوه انتقال آلودگی
20
2-6-1- باد
20
2-6-2- اسکلروت ها
20
2-6-3- تماس گیاه آلوده با گیاه سالم
20
2-6-4- گرده کلزا و زنبور عسل
20
2-6-5- بذر
20
2-7- روش های کنترل پوسیدگی ساقه کلزا
20
2-7-1- کنترل زراعی
20
2-7-1-1- انتخاب تاریخ کاشت
20
2-7-1-2- استفاده از بذر عاری از اسکلروت
21
2-7-1-3- غرقاب کردن خاک قبل از کاشت
21
2-7-1-4- شخم عمیق
21
2-7-1-5- جمع آوری و سوزاندن بقایای گیاهی بعد از برداشت
21
2-7-1-6- تناوب با گیاهان غیر میزبان
21
2-7-1-7- فاصله بیشتر ردیف ها وکاهش میزان
22
2-7-1-8- کوددهی متعادل
22
2-7-2- کنترل شیمیایی
22
ت
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
2-7-3- کنترل بیولوژیک
23
2-7-4- به کارگیری ارقام مقاوم
24
2-8- انواع مقاومت
24
2-8-1- مقاومت حقیقی
24
2-8-2- مقاومت ظاهری
25
2-8-3- مقاومت غیر میزبانی
25
2-9- واکنش ارقام مختلف کلزا نسبت به بیماری
26
فصل سوم
31
3-1- محیط کشت ها
32
3-1-2- محیط کشت سیب زمینی، دگستروز آگار (Potato-Dexterose Agar)
32
3-2- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorum
32
3-2-1- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorumاز بافت آلوده
32
3-2-2- جداسازی قارچ S. sclerotiorum از اسکلروت
32
3 -3- تهیه مایه تلقیح (دانه گندم پوشیده با قارچ عامل بیماری )
33
3-4- ارقام مورد آزمایش
34
3-5- بررسی عکس العمل ارقام و لاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط گلخانه
34
3-6- آزمایش مزرعه ای
36
3-6-1- موقعیت جغرافیایی و زمان اجرای طرح
36
3-6-2- ویژگی های آب و هوایی منطقه
36
3-7- بررسی عکس العمل ارقام ولاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
36
2-8- ثاتیر بیماری روی اجزای عملکرد
37
2-9- تجزیه و تحلیل داده ها
38
فصل چهارم
39
4-1- علائم بیماری
40
4-2- ویژگی های قارچ جداسازی شده
42
4-3- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط گلخانه
45
4-4- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط مزرعه
46
4-5- بررسی تاثیر بیماری بر اجزای عملکرد در شرایط مزرعه
48
4-5-1- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد دانه در غلاف
48
ث
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
4-5-2- تاثیر بیماری بر درصد کاهش طول غلاف
49
4-5-3- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در ساقه اصلی
50
4-5-4- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در بوته
52
4-5-5- تاثیر بیماری بر درصد کاهش ارتفاع بوته
53
4-5-6- تاثیر بیماری بر درصد کاهش وزن هزار دانه
54
4-5-7- عملکرد
56
4-6- مطالعه تحمل ارقام مختلف کلزا براساس درجه آلودگی
57
4-6-1- بررسی تحمل از نظر تعداد دانه در غلاف
57
4-6-2- بررسی تحمل از نظر طول غلاف
57
4-6-3- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در ساقه اصلی
58
4-6-4- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در بوته
59
4-6-5- بررسی تحمل از نظر ارتفاع بوته
60
4-6-6- بررسی تحمل از نظر وزن هزاردانه
60
4-6-7- بررسی تحمل از نظر عملکرد
61
4-7- بحث
62
منابع
64
چکیده انگیسی
78
ج
فهرست شکل ها
عنوان
صفحه
شکل 3-1- ساقه کلزا آلوده به بیماری پوسیدگی سفید حاوی اسکلروت قارچ S. sclerotiorum
33
شکل 3-2- دانه های گندم پوشیده شده با قارچ S. sclerotiorum
33
شکل 3-3- علائم پوسیدگی ناشی از قارچ S. sclerotiorum روی کلزا، 15 روز پس از مایه زنی
35
شکل 3-4- گلخانه تحقیقاتی ارزیابی مقاومت ارقام مختلف کلزا نسبت به بیماری پوسیدگی سفید ساقه ناشی از قارچ S. sclerotiorum
36
شکل 3-5- مزرعه آزمایشی
37
شکل 4-1- برگ کلزای آلوده به بیماری پوسیدگی سفید ساقه ناشی از قارچ S. sclerotiorum
40
شکل 4-2- ساقه کلزای آلوده به بیماری پوسیدگی سفید ساقه ناشی از قارچ S. sclerotiorum
40
شکل 4-3- ساقه کلزای آلوده به بیماری پوسیدگی سفید حاوی اسکلروت قارچ S. sclerotiorum
41
شکل 4-4- شکستگی ساقه بوته کلزای آلوده به بیماری کپک سفید ساقه ناشی از قارچ S. sclerotiorum
41
شکل 4-5- ساقه کلزای آلوده به بیماری پوسیدگی سفید حاوی اسکلروت قارچ S. sclerotiorum
42
شکل 4-6- کشت 3 روزه قارچ Sclerotinia sclerotiorum در سطح محیط غذایی PDA
43
شکل 4-7- تولید اسکلروت قارچ S. sclerotiorum روی محیط کشت PDA
44
شکل 4-8- برش عرضی اسکلروت قارچ S. sclerotiorum
44
شکل 4-9- مقایسه میانگین شاخص بیماری در ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط گلخانه
46
شکل 4-10- مقایسه میانگین درجه آلودگی در ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
47
شکل 4-11- مقایسه میانگین درصد کاهش تعداد دانه در غلاف در ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
49
شکل 4-12- مقایسه میانگین درصد کاهش طول غلاف در ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
50
ح
فهرست شکل ها
عنوان
صفحه
شکل 4-13- مقایسه میانگین درصد کاهش تعداد غلاف در ساقه اصلی در ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
51
شکل 4-14- مقایسه میانگین درصد کاهش تعداد غلاف در بوته در ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
53
شکل 4-15- مقایسه میانگین درصد کاهش ارتفاع بوته در ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
54
شکل 4-16- مقایسه میانگین درصد کاهش وزن هزار دانه در ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
55
شکل 4-17- مقایسه میانگین عملکرد در ارقام و لاین های مورد آزمایش در شرایط مزرعه
56
شکل 4-18- نمودار پراکنش ارقام برحسب تعداد دانه درغلاف و درجه آلودگی
57
شکل 4-19- نمودار پراکنش ارقام برحسب طول غلاف و درجه آلودگی
58
شکل 4-20- نمودار پراکنش ارقام برحسب تعداد غلاف در ساقه اصلی و درجه آلودگی
59
شکل 4-21- نمودار پراکنش ارقام برحسب تعداد غلاف در بوته و درجه آلودگی
59
شکل 4-22- نمودار پراکنش ارقام برحسب ارتفاع بوته و درجه آلودگی
60
شکل 4-23- نمودار پراکنش ارقام برحسب وزن هزاردانه و درجه آلودگی
61
شکل 4-24- نمودار پراکنش ارقام برحسب عملکرد و درجه آلودگی
62
خ
فهرست جدول ها
عنوان
صفحه
جدول 1-1- سطح زیر کشت، تولید و میزان عملکرد کلزا در سال های 1385 تا 1388 در کشور
3
جدول 1-2- برخی از مهمترین عوامل گزارش شده بر روی کلزا
6
جدول 4-1- تجزیه واریانس شاخص بیماری ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط گلخانه
45
جدول 4-2- تجزیه واریانس درجه آلودگی ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
47
جدول 4-3- تجزیه واریانس درصد کاهش تعداد دانه در غلاف ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
48
جدول 4-4- تجزیه واریانس درصد کاهش طول غلاف ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
49
جدول 4-5- تجزیه واریانس کاهش تعداد غلاف در ساقه اصلی ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
51
جدول 4-6- تجزیه واریانس درصد کاهش تعداد غلاف در بوته ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
52
جدول 4-7- تجزیه واریانس درصد کاهش ارتفاع بوته ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
53
جدول 4-8- تجزیه واریانس درصد کاهش وزن هزار دانه ارقام و لاین های مورد آزمایش آلوده به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه
55
جدول 4-9- تجزیه واریانس عملکرد در ارقام و لاین های مورد آزمایش در شرایط مزرعه
56
چ
کلزا گیاهی یک ساله متعلق به خانواده چلیپائیان است که پنچ گونه ی Brassica napus (کلزای آرژانتینی) B. juncea (خردل هندی ) B. rapa (کلزای لهستانی یا شلغم روغنی) و B. carinata (خردل حبشی) و B. hirta (خردل سفید یا خردل زرد ) در سطح جهانی به عنوان دانه روغنی کشت می شود. از گونه های جنس براسیکا مهمترین دانه روغنی، کلزا با نام علمی B. napus است که ارقام پاییزه آن در شرایط آب وهوایی معتدل، خنک و مرطوب حداکثر عملکرد دانه را تولید می کند. در ایران 100 درصد کشت کلزا بصورت پاییزه است (آلیاری و شکاری، 1379).
کلزا در زبان انگلیسی تحت عنوان، Rapeseed به آلمانی Raps در فرانسه Colza و درفارسی نیز به همین عنوان فرانسوی نامیده می شود. کانولا در سال 1978 توسط انجمن روغن گیری غرب کانادا به ثبت رسیده و امروزه نیز برای توصیف کلزایی که مقدار اسید اروسیک آن کمتر از2 درصد و گلوکوزینولات آن کمتر از3 میکرو مول است، استفاده می شود ((Yilan, 2004.
جایگاه کلزا
جایگاه کلزا در جهان
بر اساس اطالاعات سازمان خوار و بار جهانی در سال 1385 چین، کانادا، هند، آلمان ،فرانسه ، انگلستان، لهستان، جمهوری چک و ایالات متحده امریکا جزو 9 کشور اول دنیا از نظر سطح زیر کشت کلزا بوده اند. این 9 کشور در مجموع بیش از 70 درصد تولید این دانه روغنی را با حدود 44 میلیون تن در اختیار دارند. در این بین کشور چین با تولید 12649010 تن کلزا مقام اول را داراست(28)
جایگاه کلزادر ایران
طرح جدید وزارت کشاورزی در تامین 50% از نیازهای واقعی روغن خوراکی از محل دانه های تولیدی داخل عمدتاً با توجه به خصوصیات منحصر به فرد کلزا همانند، درصد روغن و پروتئین بالا در کنجاله به ترتیب حدود 40 و20 درصد، کشت و کار آسان و تطابق دوره رشدی آن با بسیاری از مناطق کشور بر تولید کلزا استوار است که در مناطق مختلف ایران همچون استان های گلستان، مازندران، فارس، خوزستان، کرمان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، همدان و … کشت می گردد. سطح زیر کشت، تولید و میزان عملکرد کلزا در کشور از سال 1380 تا 1385 در جدول زیر بیان شده است.
سطح زیر کشت، تولید و میزان عملکرد کلزا در سالهای 1385 تا 1388در کشور
سال
سطح زیر کشت
(هکتار)
تولید
(تن)
عملکرد
(کیلوگرم در هکتار)
1385
230000
357000
1552
1386
380000
630000
1658
1387
570000
1050000
1842
1388
755000
1581000
2094
موقعیت استان مازندران در تولید کلزا
کشت کلزا در استان مازندارن برای اولین بار سال (1372) در سطحی به مساحت 1 هکتار و با عملکرد 1500 کیلوگرم در هکتار شروع گردید.
مزیت های زراعی کلزا:
کلزا به علت دارا بودن صفات مثبت زراعی نظیر مقاومت به سرما و کم آبی، تحمل شوری، ارزش تناوبی بالا، بی تفاوتی نسبی به بافت خاک، دارا بودن ژنوتیپ های بهاره و پائیزه، استفاده بهینه از رطوبت و بارندگی، سهولت عملیات کاشت،

دسته‌ها: عمومی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *