……………………………………………………………………………………………………..16
2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18
2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18
2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20
2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22
2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23
2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24
2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25
2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25
2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27
2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28
2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30
2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33
2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33
2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34
2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35
2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36
2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36
2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37
2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45
3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45
3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46
3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47
3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47
3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47
3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47
3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48
3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48
3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48
3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48
3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50
3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50
3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51
3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52
3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53
3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56
3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56

3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58
3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59
3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62
4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62
4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65

 
 
4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67
4-2-3 آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68
4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75
5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75
5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76
5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78
5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78
5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79
پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………….85
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….86

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست جداول
جدول(2-1) طبقه بندی مشتریان اعتباری……………………………………………………………………………………… 18
جدول (3-1) فرمول های رگرسیون ……………………………………………………………………………………………..52
جدول(4-1) آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………….62
جدول(4-2) بررسی مانایی متغیرها ………………………………………………………………………………………………66
جدول(4-3) نتایج آزمون هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس …………………………………………………………..67
جدول(4-4) بردارهای هم جمعی………………………………………………………………………………………………..68
جدول(4-5) نتایج آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………..69
جدول(4-6) نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………..69
جدول(4-7) نتایج برآورد مدل برای بانکهای منتخب……………………………………………………………………….70
جدول(4-8) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها ………………………………………………………………..72
جدول (4-9) آزمون عدم خودهمبستگی باقیمانده ها……………………………………………………………………….73
جدول(5-1) نتایج فرضیات ………………………………………………………………………………………………………..78
فهرست نمودارها/اشکال
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق ( محقق ساخته) ……………………………………………………………………………8
شکل(2-1) عوامل موثر بر ریسک اعتباری ……………………………………………………………………………………17
شکل(2-2) مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته) ……………………………………………………………………………..36
شکل(3-1) انواع حالت های رگرسیون ………………………………………………………………………………………..49
چکیده :
از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.
واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری، ریسک اعتباری، مطالبات بانکها

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله
تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائه سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایره اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می کند(داسیلوا و دیگران، 2013).
سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانک‌های تجاری


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *