ش فرهنگی ……………………………………………………………………………………… 21
2-6 تعاریف هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-7 امتیازات هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………… 26
2-8 اجزای هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-9 ابعاد سه گانه هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………… 29
2-9-1 بعد شناختی (سر) ……………………………………………………………………………………………………………… 29
2-9-2 بعد فیزیکی (بدن) ……………………………………………………………………………………………………………. 30
2-9-3 بعد احساسی- انگیزشی (قلب) ………………………………………………………………………………………… 31
2-10 ابعاد هوش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………… 32
2-10-1 استراتژی در هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………………. 33
2-10-2 دانش در هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………….. 33
2-10-3 انگیزش در هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………………….. 34
2-10-4 رفتار در هوش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………….. 35
2-11 تقویت هوش فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………… 36
2-11-1 الگوی مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی …………………………………………………………………….. 37
2-11-2 الگوی قواعد مشارکت تومای و اینکسون ……………………………………………………………………………… 38
2-11-3 الگوی حلقه های سه گانه باووک و همکاران ………………………………………………………………………… 39
2-12 ویژگی های مؤثر در هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………… 40
2-13 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 40
2-13-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-13-2 تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-14 سند برنامه درسی ملی ایران …………………………………………………………………………………………………… 48
2-15 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………………. 51
2-16 چارچوب مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 53
فصل سوم : روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 54
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
3-1 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………. 58

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3 نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 58
3-4 ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 58
3-5 روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 58
3-6 روش اجرا و جمع آوری اطلاعات پژوهش ………………………………………………………………………………… 59
3-7 روش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………. 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ……………………………………………………………………….. 62
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………. 87
5-1 نتایج بررسی پرسشهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 88
5-2 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
5-2-1 پیشنهادهای اجرایی ……………………………………………………………………………………………………………… 93
5-2-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………. 93
5-3 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 94
منابع فارسی و انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 95
پیوست
چکیده انگلیسی
فهرست جدول ها
جدول4-1-1-1 میزان بعد فراشناختی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی …………………………………………. 64
جدول4-1-1-2 میزان بعد شناختی هوش فرهنگی در سنر برنامه درسی……………………………………………… 67
جدول4-1-1-3 میزان بعد انگیزشی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی……………………………………………. 70
جدول4-1-1-4 میزان بعد رفتاری هوش فرهنگی در سند برنامه درسی………………………………………………. 73
جدول4-1-2 فراوانی و درصدمؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی………………………………………. 74
جدول4-1-3 توزیع فراوانی توجه به ابعادهوش فرهنگی در بخشهای مختلف سند……………………………….. 75
جدول4-1-4 داده های بهنجار شده هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ……………………………………………. 76
جدول4-1-5 مقدار بار اطلاعاتی ابعاد هوش فرهنگی در سند برنامه درسی……………………………………………. 76
جدول4-1-6 ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ………………………………………………. 76
جدول4-2-1-1 میزان بعد فراشناختی هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین………………………………………….. 78
جدول4-2-1-2 میزان بعد شناختی هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین……………………………………………… 80
جدول4-2-1-3 میزان بعد انگیزشی هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین…………………………………………… 81
جدول4-2-1-4 میزان بعد رفتاری هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین……………………………………………… 82
جدول4-2-2 فراوانی و درصد توجه به مؤلفه های هوش فرهنگی در سند تحول………………………………….. 83
جدول4-2-3 توزیع فراوانی توجه به ابعاد هوش فرهنگی در بخشهای مختلف سند تحول………………………. 84
جدول4-2-4 داده های بهنجار شده توجه به ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین………………………….. 85
جدول4-2-5 مقدار بار اطلاعاتی ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین…………………………………………. 86
جدول4-2-6 ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین……………………………………………….. 86
جدول5-1 یافته های پژوهش مربوط به سند برنامه درسی ملی ایران…………………………………………………….. 89
جدول5-2 یافته های پژوهش مربوط به سند تحول بنیادین…………………………………………………………………… 91
فهرست نمودارها
نمودار4-1 نمودار ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی……………………………………. 77
نمودار4-2 نمودار ضریب اهمیت ابعاد هوش فرهنگی در سند تحول بنیادین…………………………………………. 86
فهرست شکل ها
شکل2-1 هرم فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………… 18

 
 
شکل2-2 اجزاء هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………. 27
شکل2-3 ابعاد هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………… 32
شکل3-1 مراحل انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 56
فصل اول:
کلیات تحقیق

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
رشد روزافزون تعاملات و مبادلات بین المللی و ناهمگونی نیروی کار، توجه بسیاری از صاحب‌نظران مدیریت و کسب و کار را به شناسایی و تقویت قابلیتهایی که به حضور اثربخش در محیط‌های بسیار پیچیده و پویای جهانی بینجامد، معطوف کرده است. در میان این قابلیتها، هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است که می توان برای مواجهه مناسب با موقعیتهای چندفرهنگی به کار گرفت. هوش فرهنگی کمک می کند با درک سریع و صحیح مؤلفه های فرهنگی مختلف، رفتاری متناسب با هر یک از آنها بروز دهیم.
در میان مهارتهای مورد نیاز قرن 21، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی حائز اهمیت است. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که با فرهنگهای مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. مدیران مناسب سازمانهای امروزی، مدیرانی خواهند بود که علاوه بر برخوردار بودن از مهارتهای فردی و تکنیکی بالا، از هوش فرهنگی و عاطفی مناسبی برخوردار باشند. به عبارت بهتر برای کسب توانایی درک بالای احساسی مؤثر، برخورداری از هوش فرهنگی مناسب از ضروریات است.
1-1 بیان مسأله
بسیاری از سازمانهای قرن بیست و یکم چندفرهنگی هستند. محصولی که در یک کشور طراحی می شود، شاید در 10 کشورتولید شود و در بیش از 100 کشور به فروش برسد. این واقعیت سبب پویایی فراوان روابط در محیط های چندفرهنگی شده است، به نحوی که تفاوت در زبان، قومیت، سیاستها و بسیاری خصوصیات دیگر می تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبود درک صحیح، توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه سازد(تری یاندیس2006، ص25).
این دشواریهای ادراکی سبب ارائه مفهومی نوین در مباحث شناختی شده است که با نام”هوش فرهنگی” شناخته می شود. در شرایط کاری کنونی که تنوع و جهانی سازی به صورت فزاینده ای رشد کرده است، این هوش قابلیت مهمی برای کارکنان، مدیران و سازمانها محسوب می شود.
در دنیایی که عبور از مرزها کاری عادی و ساده شده است، داشتن هوش فرهنگی یک نیاز حیاتی برای همه افراد است. چنانکه افراد موفق رمز برخورد با فرهنگ های گوناگون ملی، فراملی و سازمانی را به خوبی می آموزند و از آموزه های خود نهایت استفاده را می برند(تاون سنگ،2004).
هوش فرهنگی حوزه مدرنی از هوشمندی است، که امکان میانجیگری در فضاهای کاری متنوع را مطرح می کند. بعضی از جنبه های فرهنگی مسأله کاملا قابل دیدن است و آشکارا می توان این هوشمندی را درنحوه برخورد برخی افراد و در رفتارهایی که انجام می دهند مشاهده کرد .
فرهنگ ها برنامه هایی هستند که ما را هدایت می کنند تا به نحو خاصی عمل نماییم و مهمترین مفهومی که در اینگونه رفتارها قابل مشاهده است و توجیه گر رفتار کسانی است که در یک فرهنگ مطابق باهنجارهای آن عمل می کنند. مفهوم، به هنجار بودن یا نرمال بودن است. قاعدتا نرمال بودن برای هرفرهنگی متفاوت از فرهنگ دیگر است، اما هر فرهنگ برای خود مفاهیمی از چگونه زیستن را مطرح می سازد. بنابراین هوش فرهنگی به افراد کمک می نماید که به نحو مؤثری تفاوتهای درون و بین فرهنگی راکنترل و


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *