فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهداف تحقیق 7
1-4- اهمیت وضرورت پژوهش 7
1-5- پرسشهای تحقیق 9
1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 9
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه 11
2-1- مبانی نظری سازه طلاق 11
2-1-1- انواع طلاق 13
2-1-2- تعارض ناشی از طلاق عاطفی 18
2-1-3- نظریه های طلاق عاطفی 20
2-1-3-1- نظریه طلاق عاطفی کسلر 20
2-1-3-2- نظریه سیستمی کیفیت زناشویی مارکز 20
2-1-3-3- نظریه مثلث عشق استرنبرگ 21
2-1-3-4- نظریه نظم خورد چلبی 22
2-1-4- عوامل موثر بر اختلاف زناشویی و طلاق 24
2-1-4-1- وقت صرف کردن با هم 24
2-1-4-2- تقسیم کار 25
2-1-4-3- نگهداری از بچه ها 26
2-1-4-4- مسایل مالی 28
2-1-4-5- مسئله اقوام همسر 29
2-1-5- تاثیرات طلاق 30
2-1-5-1- تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر زنان 30
2-1-5-1-1- عوارض فردی 34
2-1-5-1-2- عوارض خانوادگی 35
2-1-5-1-3- عوارض اجتماعی 36
2-1-5-2- تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر کودکان 36
2-2- مبانی نظری سازه سازگاری 49
2-2-1- تعریف سازگاری 49
2-2-2- نظریات سازگاری 50
2-2-3- خصوصیات افراد سازگار 51
2-2-4- ابعاد سازگاری 53
2-2-5- شاخصهای سازگاری 55
2-2-6- افسردگی 57
2-2-7- اضطراب 59
2-2-8- پرخاشگری 63
2-3- پیشینه پژوهش 65
2-3-1- پیشینه پژوهش درخصوص تأثیرطلاق و اختلافات زناشویی برسازگاری زنان 65
2-3-2- پیشینه پژوهش درخصوص تأثیرطلاق و اختلافات زناشویی برسازگاری کودکان 69
فصل سوم روش تحقیق
3-1- نوع پژوهش 75
3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 75
3-3- ابزار تحقیق 75
3-4- روش اجرا 80
فصل چهارم یافته ها
4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش 82
4-2 بررسی سئوالات پژوهش 83
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 88
5-2- خلاصه پژوهش 88
5-3- تفسیر یافته‌های مربوط به سؤال اول پژوهش 88

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-4- تفسیر یافته‌های مربوط به سؤال دوم پژوهش 92
5-5- پیشنهادات 96
5-6- محدودیتها و مشکلات تحقیق 97
منابع و مآخذ
منابع و مآمذ 99
پیوست ها
پیوست ها 129

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول3-1- خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به آنها 78
جدول 3-2- شدت هر یک از خرده مقیاس ها 78

جدول 4-1- یافته های توصیفیمتغیرهای پژوهشمربوط به نمراتگروه های طلاق عاطفی و طلاق رسمی 82
جدول4-2- اثر پیلای و لامبدای ویلکز 83
جدول4-3- ماتریس همبستگی ابعاد سازگاری کودکان 84
جدول4-4- اثر پیلای و لامبدای ویلکز 84
جدول 4-5- تحلیل واریانس چند متغیره کودکان خانواده طلاق رسمی و خانواده طلاق عاطفی در اضطراب، افسردگی، استرس و پرخاشگری 85
جدول4-6 – فراوانی و درصد و نتایج آزمون خی دو متغیر شدت علائم افسردگی 86
جدول 4-7- فراوانی، درصد و نتایج آزمون خی دو متغیر شدت اضطراب 86
جدول 4-8- فراوانی، درصد و نتایج آزمون خی دو متغیر استرس 87

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی می باشد.در این مطالعه سازگاری بعنوان یک متغیر وابسته می باشد که در زنان و کودکان در گیر طلاق عاطفی و رسمی ارزیابی می شود. نمونه ها شامل یک گروه طلاق رسمی که عبارت است از 50 زن مطلقه و 50 فرزند 10-12 ساله آنها و یک گروه طلاق عاطفی که شامل 34 زن درگیر طلاق عاطفی و فرزند10-12 ساله آنها می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس در شهر شیراز انتخاب شده اند. برای شناسایی زنان درگیر طلاق عاطفی نمره آنان در مقیاس طلاق عاطفی مد نظر بود که روایی وپایایی آن مورد تایید قرار گرفت. در بررسی سازگاری زنان از پرسشنامه سازگاری بل و برای سازگاری کودکان از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (AQ)و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس کودکان(DASS) استفاده شد. پس از اجرای این مقیاسها بر روی نمونه ها اطلاعات گردآوری شده به روش علی مقایسه ای بررسی و بوسیله SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که بین سازگاری زنانی که دچار طلاق عاطفی شده اند و زنانی که طلاق رسمی گرفته اند، تفاوتی وجود ندارد. اثر پیلای و لامبدای ویلکز تحلیل واریانس چند متغیره معنادار نبود لذا از ارائه نتایج این تحلیل واریانس (که F آن نیز غیرمعنی دار بود) خودداری شد. با این حال بین سازگاری کودکان دو خانواده تفاوت های معناداری یافت شد؛ بدین ترتیب که کودکان خانواده های طلاق عاطفی از کودکان خانواده های طلاق رسمی افسردگی، استرس و پرخاشگری بیشتری نشان دادند. تفاوت دو گروه کودکان در متغیر پرخاشگری به طور چشمگیری بارز بود.

واژگان کلیدی: طلاق رسمی، طلاق عاطفی، سازگاری

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
تحقیقات نشان داده که طلاق یکی از ده رویداد اولیه و مهم در زندگی انسان می باشد. عده ای از محققان اعتقاد دارند که طلاق به عنوان یکی از حوادث زندگی نقش اولیه و حساسی در ایجاد افسردگی دارد(پیکل و همکاران، 1971).
در تحقیق ها و تحلیل های زیادی که در رابطه با پدیده ی روز افزون طلاق در دنیای کنونی صورت گرفته، به حقیقت وجود کودکان کمتر توجه شده است. این کودکان نمی دانند پس از جدایی پدر و مادر چگونه افکار و احساسات خود را کنترل کنند و از همه مهم تر چگونه با پدر و مادر خود رفتار منصفانه ای داشته باشند(سینتیا مک گرگور ، 1386).
کارشناسان بر این باورند که فرایند طلاق در اکثر مواقع این سیر را طی می کند: اختلافات جزئی ، تکرار اختلافات جزئی و جدی شدن آنها ، جدایی یا بی میلی یکی از زوجین به طرف مقابل ، قهرهای طولانی وتکرار آنها، خستگی زوجین ازقهرها و درگیری ها ، طلاق عاطفی ، طلاق رسمی (محمدی ،1383).
تحقیقات زیادی در خصوص پدیده طلاق رسمی، پیشایندها و پیامدهای آن صورت گرفته است؛اما نوع خاصی از طلاق به نام طلاق عاطفی توجه تحقیقاتی بسیار اندکی دریافت کرده است. طلاق عاطفی به سردی رابطه میان زن و شوهر گفته می‌شود درواقع در این رابطه ضعف ارتباط عاطفی زن و شوهر منجر می‌شود به سردی تمامی روابطی که یک زوج می‌توانند با هم داشته باشند مانند رابطه روحی، جسمی، عاطفی و حتی گفتاری. وجود این مشکل در یک رابطه باعث بی‌مهری و کم شدن انرژی مثبت در خانواده می‌شود؛ زوج‌ها در بیگانگی دنیای یکدیگر گم شده‌اند و فقط برای هم حکم یک هم‌خانه یا یک مصاحب که به او عادت کرده‌اند را دارند. این افراد با فاصله‌ای که از لحاظ روحی و جسمی با یکدیگر دارند خط قرمزهایی را برای همدیگر مشخص کرده‌اند و هرکدام در خلوت خود دیگری را متهم می‌کند. عدم درک صحیح از رفتار و گفتار یکدیگر، نداشتن شناخت کافی از روحیات طرف مقابل و عاقبت بی‌علاقگی و سردی نسبت به شریک زندگی خود همه و همه ‌دست به دست هم می‌دهد تا یک طلاق عاطفی را در زندگی زوج‌ها به‌وجود بیاورد.هیچ آمار دقیقی از میزان وجود طلاق عاطفی در دست نیست ولی می‌توان به جرات گفت آمار طلاق عاطفی در کشورما از طلاق قانونی بیشتر است(محمدی ،1383). با در نظر گرفتن این نکته که تا کنون علیرغم توجه به طلاق رسمی ، مسئله طلاق عاطفی کمتر مورد بررسی دقیق علمی قرار گرفته است و از آنجا که بررسی سازگاری در طلاق عاطفی در شناخت بهتر این پدیده و بالطبع در شناخت پیامدهای آن مؤثر می باشد، پژوهش حاضرسعی در بررسیسازگاری زنان و کودکان در این نوع طلاق دارد.

1-2- بیان مسئله
خانواده در همه ادوار تاریخ به انواع مختلفی از مکانیسمها مجهز بوده که امکان بقا افراد آن سیستم را در شرایط سخت و استرس زا فراهم می ساخته است؛ طلاق یکی از این مکانیسمها است ( پرایس و مک کنری، 1988). طلاق را بعنوان انحلال قانونی آن دسته از روابط زناشویی تعریف می کنند که از لحاظقانونی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. این انحلال وظایف، تعهدات و مزایای دو شخص درگیر در رابطه را تغییر می دهد. طلاق تغییر عمده‌ای در زندگی می باشد که پیامدهای اقتصادی، فردی، اجتماعی، قانونی، آسیب شناسی و فرزندپروری وسیعی دارد.
چون در جامعه ایران از یک سو طلاق امری مکروه و ناخوشایند است و از سوی دیگر موانع قانونی، عرفی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای طلاق رسمی در کشور وجود دارد، برخی از خانواده‌های ناراضی تن به طلاق رسمی نمی‌دهند بلکه به نوع دیگری از طلاق روی می آورند که طلاق عاطفینام دارد. دژکام (1390) طلاق عاطفی را این گونه تعریف می کند «در طلاق عاطفی دو نفر به صورت فیزیکی از یکدیگر جدا نمی شوند، بلکه کنار هم زندگی می کنند و شرایطی بر روابط آنها حاکم است که در طلاق متعارف وجود ندارد”.در واقع طلاق عاطفیتلاشی است برای خلاص کردن خودازرابطه فرساینده ونامطلوب وغیرقابل تحمل که نتیجه آن کاهش کیفیت رابطه و ازبین رفتن پیوندهای عاطفی است.
به عبارت دیگر طلاق خاموش یا همان طلاق عاطفی، نوعی از جدایی است که زن وشوهربدون این که به طوررسمی ازهم جداشوند،عواطف خودراازهم دریغ کرده وروی ازهم برمی تابند. زن ومردبااین که دریک خانه زیریک سقف زندگی می کنند، باهم کارمی کنند،باهممسافرت می روندو… امادراصل دوانسان بیگانه وبی تفاوت وبی احساس نسبت به هم هستندوهرکدام شان به مسائل وامورزندگی خود سرگرم می شوند. در این نوع زندگی، تنها چیزی که زوجین را به هم متصل می کند قراردادی است که در ابتدای زندگی آن را پذیرفته اند.در خصوص تفاوت طلاق رسمی و طلاق عاطفیمونتسکیو درکتاب روح القوانین می نویسد: طلاق رسمی بارهاکردن (که به نوعی همان طلاق عاطفی است) متفاوت است. اولی بارضایت طرفین ازدواج است، ولی دومی یک طرفه وباقهرتوأم است(مونتسکیو،1748).
جدیدترین اطلاعات آماری در ایران و جهان بیانگر افزایش طلاق در جوامع انسانی می باشد. البته در هیچ‌کدام از آمار و اعداد رسمی درصد و میزان طلاق عاطفی به شمار نیامده است. براساس نظر کارشناسان این نکتۀ ریز همان معضل بزرگی است که سبب گمانه‌زنی‌ها و راه‌کارهایی می‌شود که در نهایت نتیجه امیدبخشی به دست نمی‌دهند(ریحانی و عجم،1381؛ ظهیرالدین و خدایی فر، 1382؛ براملت و موشر،2001؛ مرکز ملی آمارهای سلامتی آمریکا، 1995).تخمین زده می شود در ایران بیش از دو برابر طلاق واقعی و قانونی در کشور، طلاق عاطفی اتفاق می‌افتد و این یعنی در کنار حدود 14 درصد طلاق قانونی در ایران، حدود 30 درصد طلاق عاطفیرخ می دهد که اگر طلاق قانونی و طلاق عاطفی با هم جمع جبری شوندبرآورد می شود چیزی در حدود 45 درصد از خانواده‌های ایرانی از زندگی خود راضی نیستند(یارقلی ،۱۳۸۹).
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران معتقد است در ایران میزان طلاق عاطفی بسیار بیشتر از کشورهای غربی است. به اعتقاد وی هر چه امکان عملی طلاق بیشتر فراهم شود، خود به خود از میزان طلاق عاطفی کاسته می‌شود (موسوی،1389). در واقعبه علت پاره ای موانع اجتماعی، اقتصادی، عرفی و قضایی در کشور ایران طلاق رسمی امری دشوار و پیچیده است وبا موانع بسیار همراه است، در نتیجه میزان طلاق رسمی به نسبت میزان نارضایتی از خانواده کمتر می‌شود، اما در جوامعی که طلاق امکانات بیشتری دارد و یا موانع کمتری دارد، نسبت طلاق رسمی به طلاق عاطفی بیشتر است.
متأسفانه در ایران هیچ کاری در مورد طلاق‌های عاطفی انجام نشده است؛ البته در کشورهای دیگر نیز کار ویژه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است و بیشتر برنامه‌ها برای کاهش فشارهای روانی بعد از طلاق بوده است (باستانی، ۱۳۸۹). البته انجام هر گونه مداخله یا پیشگیری در این خصوص منوط به کسب اطلاعات دقیق و علمی در خصوص نرخ واقعی، سبب شناسی، پیامدها و نتایج برای افراد درگیر در این نوع خاص از طلاق می باشد.
تحقیقات بسیاری با عناوین و اهداف مختلف در زمینه رضایت زناشویی، ثبات زناشویی، طلاق، پیش بینی کننده های طلاق و تفاوت خانواده های در حال طلاق یا طلاق گرفته و عادی انجام گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان می دهند طلاق سازگاری افراد درگیر در این پدیده را تحت تأثیر قرار می دهد و زنان و کودکان در این نوع خانواده ها نسبت به خانواده های عادی از سازگاری پایین تری برخوردارند (نظیر فراهانی،1379؛ فتاحی،1379؛ منجمی مطلق،1379؛ نوروزی، 1377؛ ملانقی، 1377؛ دهگانپور، 1377). به عنوان مثال بهاری( 1379) طی تحقیقی دریافت که زوجهای درحال طلاق نسبت به زوجهای عادی در سازه های سه گانه کارایی خانواده یعنی ابراز عواطف، نقشهای خانوادگی و حل مشکلات عملکرد ضعیف تری دارند. در مجموع این تحقیقات نشان می دهند طلاق غالباً رویدادی آسیب رسان برای والدین و فرزندان است (استیوارت
و همکاران، 1997). این رویداد پیامدهای اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته و معمولاً منجر به فقر زنان می شود (بیانچی و دیگران،1999؛ اسموک ،1993،1994) این فقر به نوبه خود اثرات منفی بسیاری بر رشد فرزندان به جا می گذارد (مک لوید ،1998).
بچه های طلاق با طیف وسیعی از مشکلات نظیر اعتماد به نفس پایین (سادوسکی و کلی،1993)، افزایش خطر کودک آزاری، افزایش میزان طلاق در بزرگسالی، داشتن مشکل در روابط بین شخصی (آدامز ،آور هولسرو لهنرت،1994 ؛ بلک و اسپرینکل،1991) و افزایش میزان بروز اختلالات روانی در بزرگسالی و خودکشی دست به گریبانند (کاپلان سادوک ،2003 ؛آماتو ،1991؛ آماتو و بوت ،1991،1997؛ چرلین و همکاران،1998؛ راس و میروسکی ،1999؛). با اینکه در برخی مواقع طلاق بهترین گزینه برای یکازدواج از هم پاشیده است با این حال خود افراد طلاق گرفته نیز با مشکلات متعددی مواجه می شوند بعنوان مثال خطر طلاق برای ایجاد افسردگی بیشتر از بیوه شدن است (کاپلان سادوک، 2003).
تحقیقات نشان می دهد که تنشهای زناشویی و تعارضات زناشویی مخرب عمده ترین عوامل خطرساز برای آسیب‌های روانی و کارکرد نامطلوب است؛ در حالیکه مؤلفه های ازدواج موفق با سلامت و طول عمر رابطه مستقیم دارد (مورای ، 2000).
هر چند در خصوص پیامدهای طلاق رسمی برای زنان و فرزندانشان تحقیقات جامعی در ایران و سایر کشورها صورت گرفته با این حال در خصوص پیامدهای طلاق عاطفی تحقیقات اندکی یافت می شود. از این رو پژوهش حاضر با مقایسه سازگاری زنان و فرزندانشان در خانواده های طلاق عاطفی و رسمی به مقایسه پیامدهای این دو نوع طلاق می پردازد. به عبارت دیگر پژوهش حاضر سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که کدام نوع طلاق رسمی یا عاطفی پیامدهای مخرب تری برای زنان و فرزندانشان به عنوان آسیب پذیرترین افراد درگیر در این پدیده دارد.

1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی:بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکاندرخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی
اهداف جزئی:
1-بررسی تفاوت سازگاری زنان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.
2- بررسی تفاوت سازگاری کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.

1-4- اهمیت وضرورت پژوهش
تمامی انسانها در دایره محدود زندگی زناشویی خود به نوعی در معرض آسیب های روحی و روانی قرار دارند . این اثر تاریخی با اوج گیری تجدد در قرن بیستم مکانیسم پیچیده تری به خود گرفته و آسیب های ناشی از این فرآیند نیز بسیار پیچیده تر شده است . شاید برای بسیاری از مخاطبان جراید مشاهده آمار های رو به گسترش طلاق دادگاهی هر جامعه ای بویژه در جامعه ایران در سال های اخیر جای تعجب داشته باشد اما با بررسی دقیق تر در نوع زندگی های مشترک امروزی شاهد شکل جدیدی از طلاق هستیم به نام طلاق عاطفی ، طبیعی است که امروزه دیگر ایمنی به مفهوم گذشته برای هیچ کس در هیچ محدوده ای وجود ندارد.
احساس ناکامی از خطرناک ترین عواقب طلاق عاطفی است که ممکن است هر یک از طرفین را به سمت


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *