تعاریف عملیاتی متغیرها 9
جنبه‌ی نوآوری وجدید بودن تحقیق 10
اهداف کاربردی واستفاده کنندگان ازنتایج پایان‌نامه 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه 13
بخش اول: سازمان
تعریف سازمان 15
ماکس وبر 15
استیفن رابینز 16
تعریف مفهومی 17
انواع سازمان 18
اتزیونی 20
مینتزبرگ 21
طبقه بندی سازمانها برمبنای تئوری وعمل 22
تئوری سازمان 22
استیفن رابینز 25

ریچارد دفت 27
ساختارسازمانی 28
ابعاد سازمانی 29
انواع ساختارنظری سازمانی 30
انواع ساختارعملی سازمانی 31
سازمان‌های افقی 33
تیم‌های خودگردان 34
ساختارشبکه‌ای پویا 35
بخش دوم: یادگیری
تعریف یادگیری 38
نظریه‌های یادگیری 40
تفاوت بین یادگیری و آموزش 41
انواع سازمان ازنظر توجه به یادگبری وعمل 42
یادگیری سازمانی 44
ضرورت یادگیری سازمانی 45
انواع یادگیری سازمانی 46
الف- یادگیری تک حلقه‌ای، دوحلقه‌ای، سه حلقه‌ای 47
ب- ادگیری انطباقی، پیش گیرانه، عملی 49
ج- انواع یادگیری ازدیدگاه شاین 50
سطوح یادگیری سازمانی 51
فرایند یادگیری سازمانی 52
مهارت‌های یادگیری سازمانی 53
تفاوت یادگیری سازمانی وسازمان یادگیرنده 54

بخش سوم: سازمان یادگیرنده
تعریف سازمان یادگیرنده 57
سازمان یادگیرنده ازدیدگاه پیترسنج 58
سازمان یادگیرنده ازدیدگاه ریچارد دفت 67
سازمان یادگیرنده ازدیگاه مایکل مارکوارت 72
1- مدل سیستمی سازمان یادگیرنده 72
2- پروانه نمونه‌ی یک سازمان یادگیرنده 76
روند نبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده 77
سازمان یادگیرنده‌ی زایشی وانطباقی 81
مولفه‌های استراتژیک سازمان یادگیرنده 83
اهداف سازمان یادگیرنده 85
تفاوت سازمان‌های سنتی با سازمان‌های یادگیرنده 85
بخش چهارم:
پژوهش‌های انجام شده در ایران 87
پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران 90

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 94
روش تحقیق 95
جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش 95
روش و ابزارجمع‌آوری اطلاعات 96
روایی و اعتبارپرسش‌نامه 98
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه 101
ارائه‌ی یافته‌ها براساس آمار توصیفی 102
الف- توصیف اطلاعات آماری گروه نمونه 102
ب- تجزیه وتحلیل آماری سوالات پژوهش 107
تجزیه وتحلیل استنباطی سوالات پژوهش 114
بررسی معنی‌دار بودن تفاوت بین پاسخ اعضای گروه نمونه به گویه‌های پرسش‌نامه برحسب
مشخصه‌ های فردی با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس یک راهه 120

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه 126
خلاصه یافته‌های پژوهش 126
خلاصه‌ی یافته‌های سوالات پژوهش 127
بحث و نتیجه‌گیری . 134
پیشنهادها 138
پیشنهادات اجرایی 138
پیشنهادات پژوهشی 140

محدودیت‌های پژوهش 141
فهرست منابع 143
منابع فارسی 143
منابع انگلیسی 146
پیوست 147

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول ٢-١: نوع‌شناسی روابط اطاعت 20

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول ٢-٢: چهاردیدگاه استنلی و ون دو ون درباره‌ی تئوری سازمان 24
جدول ٢-٣: طبقه‌بندی تئوریهای سازمان براساس روند تاریخی شکل‌گیری آنها 25
جدول ٢-۴: ابعاد نظری تئوری سازمان 26
جدول ٢-۵: مقایسه‌ی الگوی سازمانی نوگرا و پسانوگرا 28
جدول ٢-۶: رابطه‌ی بین متغیرهای محتوایی و ساختار 31
جدول ٢-٧: انواع ساختارسازمانی با توجه به متغیرهای ساختاری 31
جدول ٢-٨: ساختارسازمانی براساس نظریات مینتزبرگ و مقایسه‌ی آن با ابعاد ساختار 32
جدول ٢-٩: تفاوت یادگیری و آموزش 41
جدول ٢-١٠: تفاوت ویژگی‌های یادگیری و آموزش 42
جدول ٢-١١: طبقه بندی انواع سازمان 43
جدول ٢-١٢: تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 56
جدول ٢-١٣: ویژگیهای سازمان یادگیرنده‌ی زایشی و انطباقی 82
جدول ٢-١۴: تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان سنتی 87
جدول ٢-١۵: ویژگیهای سازمان یادگیرنده به دست آمده از تحقیق زارعی متین 88
جدول ٣-١: حجم جامعه و نمونه‌ی مورد بررسی پژوهش 96
جدول ٣-٢: تعداد و شماره‌ی سوالات مربوط به ابعاد سازمان یادگیرنده 97
جدول ۴-١: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب جنسیت 102
جدول ۴-٢: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات 103
جدول ۴-٣: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سابقه‌ی خدمت 104
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب شاخه‌ی اداری 105
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن 106

جدول ۴-۶: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد مبادله‌ی اطلاعات براساس
نتایج بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه 107
جدول ۴-٧: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد فرهنگ قوی براساس نتایج
بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه 109
جدول ۴-٨: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد رهبر متفکربراساس نتایج
بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه 110
جدول ۴-٩: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد قابلیت فردی براساس نتایج
بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه 111
جدول ۴-١٠: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد آرمان مشترک براساس
نتایج بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه 113
جدول ۴-١١: نتایج آزمون T درمورد سوال اصلی پژوهش 114
جدول ۴-١٢: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی اول پژوهش 115
جدول ۴-١٣: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی دوم پژوهش 116
جدول ۴-١۴: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی سوم پژوهش 117
جدول ۴-١۵: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی چهارم پژوهش . 118
جدول ۴-١۶: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی پنجم پژوهش 119
جدول ۴-١٧: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد جنسیت 120
جدول ۴-١٨: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه‌ی بین جنسیت و پاسخ
اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه 120
جدول ۴-١٩: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد میزان تحصیلات 121
جدول ۴-٢٠: نتایج تحلیل واریانس یک راهه درمورد بررسی رابطه‌ی بین میزان تحصیلات و
پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه 121
جدول ۴-٢١: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد مربوط به بعد سابقه‌ی خدمت 122
جدول ۴-٢٢: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه‌ی بین سابقه‌ی خدمت و
پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه 122
جدول ۴-٢٣: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد سن 123
جدول ۴-٢۴: نتایج تحلیل واریانس یک راهه درمورد بررسی رابطه‌ی بین سن و پاسخ اعضای
نمونه به سوالات پرسش‌نامه 123
جدول ۴-٢۵: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد مربوط به بعد شاخه‌ی اداری 124
جدول ۴-٢۶: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه‌ی بین شاخه‌ی اداری و
پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه 124
فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار ۴-١: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب جنسیت 102
نمودار ۴-٢: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات 103
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سابقه‌ی خدمت 104
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب شاخه‌ی اداری 105
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن 106

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل ٢-١: تعامل ابعاد محتوایی و ساختاری سازمان 30
شکل ٢-٢: ساختارشبکه‌ای پویا 36
شکل 2-3: ارتباط بین یادگیری تک حلقه‌ای و دو حلقه‌ای 48
شکل ٢-4: یادگیری سه حلقه‌ای 49
شکل ٢-5: اصول سازمان یادگیرنده ازدیدگاه سنج 59
شکل ٢-6: مدل سیستمی سازمان یادگیرنده 73
شکل ٢- 7: زیرسیستم یادگیری 73
شکل ٢-8: زیرسیستم سازمان 74
شکل ٢-9: زیرسیستم افراد 74
شکل ٢-10: زیرسیستم دانش 75
شکل ٢-١1: زیرسیستم فن آوری 75
شکل ٢-١2: مراحل تبدیل شدن سازمان یک سازمان یادگیرنده 78
شکل ٢-١3: الگوی ایجاد سازمان یادگیرنده 80
شکل ٢-١4: مقایسه‌ی جریان یادگیری درسازمان یادگیرنده و سازمان سنتی 85

چکیده
هدف از این پژوهش مطالعه‌ی اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان یاد-گیرنده است. این بررسی براساس یک چارچوب نظری محقق ساخته انجام شده است که تلفیقی از تئوری‌های مطرح شده توسط پیترسنج و ریچارد دفت در مورد سازمان یادگیرنده است که در آن ابعاد: مبادله‌ی اطلاعات، رهبرمتفکر، آرمان مشترک، فرهنگ قوی و قابلیت فردی لحاظ شده است.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ازنوع توصیفی، پیمایشی بوده است که بر مبنای هدف پژوهش از نوع کاربردی است. روش و ابزارجمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای و میدانی بوده است که در مرحله‌ی میدانی، ازیک پرسشنامه‌ی محقق ساخته جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. مولفه‌های این پرسشنامه به صورت پاسخ بسته می‌باشد و براساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است. روایی پرسشنامه بعد از مطالعه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تا یید قرارگرفت. پایایی پرسشنامه با اجرا برروی ١۵تن ازاعضای نمونه و با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ٩/٨٧/. بدست آمده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل تمام کارکنان اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر دارند می‌باشد که مشتمل بر٨۵ نفراست. نمونه‌ی تحقیق با بهره گرفتن از جدول مورگان ٧۶ نفربدست آمد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ازمیان اعضای جامعه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نیز از آمارتوصیفی و آمار استنباطی استفاده شده که توسط نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر، تا حد زیادی از ابعاد سازمان یادگیرنده (مبادله‌ی اطلاعات، فرهنگ قوی، رهبرمتفکر، آرمان مشترک و قابلیت فردی) برخوردار است. همچنین یافته‌های جانبی پژوهش نشان داد که بین پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش‌نامه (در مورد میزان برخورداری اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرازابعاد سازمان یادگیرنده) و متغیرهای تعدیل کننده‌ی پژوهش که متشکل از میزان تحصیلات، سابقه‌ی خدمت، شاخه‌ی اداری، جنسیت و سن می‌باشند، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

مقدمه
به دلیل ماهیت عصری که در آن بسرمی بریم، تفاوت بسیاری بین سازمانهای امروز و گذشته وجود دارد و در این ارتباط چارلز هندی١ (١٩٧٩) از صاحب نظران رشته‌ مدیریت بر این عقیده می‌باشد که مدیران امروزبا سازمانهایی سروکاردارند که شباهتی به سازمان‌های گذشته ندارند. گاروین۲ نیزمعتقد است:
سازمان یاد گیرنده سازمانی است دارای مهارت و توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتارخود را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده‌ی دانش و دید گاه های جدید باشد. (نقل ازالبرزی و اسلامیه، ١٣٨۴، ص ١١)
یکی از ویژگی‌های اساسی سازمان‌های امروزی، یادگیرندگی است. بنابراین مدیران و کارکنان ادارات و سازمانها همواره درحال یادگیری بوده و مهارت جدید کسب می‌کنند. چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است. در کشورهایی همچون انگلستان، ایده‌ی یادگیری درجهت رسیدن به یک جامعه یادگیرنده مطرح شده است. آنها (learning society )سطح ملی معتقدند هزینه‌های یادگیری قابل جبران است، اما مستلزم این است که در یک جامعه‌ی یادگیرنده اصل یادگیری برای همیشه درتفکریادگیری مرسوم شود و درآموزش و تحصیل نیزاساس تفکراین باشد که ما می‌خواهیم جامعه‌ای یادگیرنده به معنای حقیقی داشته باشیم. (البرزی واسلامیه، ١٣٨۴، ص ١١)
سنج١ (١٩٩٠) نیزدر کتاب پنجمین فرمان می‌گوید که سازمان یادگیرنده به سازمانی گفته می‌شود که به‌طورمستمر در پی افزایش قابلیتهای خود برای خلق چیزهایی است که می‌خواهد ایجاد کند. مدیران نیازدارند که برای حفظ بقاء، ادارات و سازمانها را با دگرگونیها هماهنگ کنند و برای دستیابی به این امر، بایستی به یاد گیری به عنوان پدیده‌ای ارزشمند بنگرند و بدین وسیله همواره خود را آماده‌ی پذیرش تغییرات کنند وکارکنان وافراد اداره یا سازمان را نیزبا دگرگونیها همراه سازند وآنها راوادارکنند که سازمان را به سمت سازمانی یادگیرنده سوق بدهند. زیرا شرط لازم درشکل گیری سازمان یادگیرنده پذیرش تغییرات است.
تافلر1 معتقد است که درگذرازدو دوره‌ی تاریخی طولانی که طی آن خشونت و سپس ثروت رایج ترین، مهمترین وموثرترین منبع قدرت بود، دراقتصاد فوق نمادین امروزو فردای جهان، دانایی وعلم و دانش مهمترین منبع قدرت است. درواقع یاد گیری به عنوان مزیت رقابتی مطرح می‌شود وانسان ودانش کلید تعیین کننده‌ی اثربخشی درسازمان ها به حساب می‌آیند. سازمان یادگیرنده با افزایش سطح یاد گیرندگی، سازمان را درمقابل تغییرات محیط ورشد تکنولوژی یاری می‌کند. (نقل ازایران‌نژاد، ١٣٨١، ص ٢)
سازمانهای آموزشی وادارات آموزش و پرورش نیزاگربخواهند پویا واثربخش باشند باید به سمت وسوی سازمان‌های یادگیرنده حرکت کنند و لازمه‌ی این امرتغییرات اساسی است که درساختاراین سازمانها و شیوه‌ی نگرش مدیران آنها باید صورت گیرد.
باید توجه داشت که سازمان یادگیرنده یک شبه بوجود نمی آید. بلکه سازمان‌ها برای رسیدن به این هدف نیازبه پذیرش اعتقادات و فرایندهایی دارند که درطول زمان وبه آرامی کسب می‌شوند. (نوری، ١٣٨۶، ص ٣)

بیان مسئله
امروزه دیگرسازمانهای بزرگ و پیچیده‌ای که دردهه‌های قبل به وجود آمده بودند کارسازنیستند و توان تطبیق خود با محیط را ندارند. (اخوان وجعفری، ١٣٨۵، ص ٣)
در محیط متلاطم و مملو ازعدم اطمینان امروز، تنها سازمانهایی قابلیت و قدرت بقا و همچنین قدرت توسعه را خواهند داشت که قادربه توسعه‌ی قدرت انقباظی خود با محیط پیرامونشان باشند. در این رابطه مطالعات صورت گرفته ازسوی صاحب نظران، توجیه گر ضرورت تغییرات سازمانی به سمت و سوی سازمانهای یادگیرنده در جهت رشد و توسعه‌ی سازمانهایی است که بواقع خواستارتوسعه و رشد درمحیط متلاطم می‌باشند. (رضاییان، ١٣٨۶، ص ۶٨)
سازمانهای بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات پیرامونی بویژه با توجه به مسائل جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند تغییر ساختار دهند و یا خود را با ابزارهایی مجهزکنند که توان مقابله با تغییرات جهانی را بدست آورند. یکی ازمهم‌ترین ابزارها دراین زمینه ایجاد سازمان یاد گیرنده و نهادینه کردن یادگیری سازمانی است. (اخوان وجعفری، ١٣٨، ص ٣)
رضائیان (١٣٨۶) نیزبراین عقیده است که درصورتی که سازمان‌های امروزی درصدد پیشرفت باشند بجای اینکه دراندیشه حفظ بقا و تداوم خود باشند، باید به سازمان یاد گیرنده تبدیل شوند.
اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر نیزازاین امرمستثنی نیست و قاعدتا باید مانند هرسازمان و اداره‌ای این ضرورت و اهمیت را درپیش روی خود ببیند و درنظرداشته باشد که تبدیل شدن سازمان به یک سازمان یادگیرنده امری جدی وغیرقابل اجتناب است.
لذا درانجام پژوهش، این سوال مطرح است که وضعیت اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر ازلحاظ انطباق با ابعاد سازمان یادگیرنده چگونه است واداره‌ی مذکورتا چه میزان ازاین ابعاد برخوردار است؟

مبانی و چهارچوب نظری تحقیق
اکنون در شرایطی به سرمی بریم که سازمانها،


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *