به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت میگراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمیکند
با سپاس ازسه وجود مقدس:

آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…

موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم…

و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…

پدر
مادر
و
اساتیدعزیزم

تقدیم به:

همسر عزیزم،
آغاز فصل سبز زندگی ام،
به پایان تمام جستجوهایم
و
به او که تا هستم و هست
دارمش دوست.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : داوری و تابعیت 10
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 11
گفتار اول : داوری 11
بند اول : معنای لغوی 11 بند دوم : معنای اصطلاحی 12
بند سوم : تعریف داوری بین المللی 15
بند چهارم : تعریف فقهی داوری 16
گفتار دوم : تاریخچه 17
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران 20
بند دوم : سابقه داوری در اسلام 21
مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت 23
گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی 23
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 23
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت 25
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 27
فهرست مطالب
عنوان صفحه

الف – سیستم خاک 27
ب – سیستم خون 27
گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها 28
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی 39
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی 30
الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران 30
ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها 31
ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا 32
ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل 33
مبحث سوم : تابعیت و داوری 34
گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری 35
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای 38
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری 39
بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 40
بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری 41
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای 42
فهرست مطالب
عنوان صفحه

بند اول : فایده ی تشخیص 42
الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری 42
ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانین منتخب معارض 44
ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی 47
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت
49
الف – تقسیم آراء به داخلی و خارجی 50
الف – 1 – رای داوری داخلی 50
الف – 2 – رای داوری خارجی 51
ب – تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی 51
ج – تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی 52
ج – 1 – رای داخلی 54
ج – 1 – 1- آراء داوری صرفا داخلی 54
ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی 55
ج – 2 – آراء داوری غیر داخلی 55
ج – 2 – 1 – آراء داوری خارجی 56

فهرست مطالب
عنوان صفحه

ج – 2 – 2 – آراء فراملی 56
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی
واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی 58
مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری 61
گفتار اول : داوری تجاری بین المللی 62
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی 66
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی 68
الف – کنوانسیون ژنو 68
ب – کنوانسیون نیویورک 68
ج – کنوانسیون اروپایی 71
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین 72
مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی 77
گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری 77
بند اول : تعارض مثبت صلاحیت 78
بند دوم : تعارض منفی تابعیت 79
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای
و نتایج حاصل از تعارض آنها 80
فهرست مطالب
عنوان صفحه

بند اول : معیار مقر داوری 81
الف – مبنای معیار مقر داوری 82
ب – مفهوم مقر داوری 84
ج – ارزیابی معیار مقر


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *