شهر سبزوار، بهبود عملکرد، عملکرد نوآورانه، انتقال دانش

……………………………………………………………81نمودار 4-21. مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ……………………………………………………………………..82 فصل اولکلیات پژوهش 1-1) مقدمه فلسفه اصلی TQM بقای سازمان است. مدیریت کیفیت جامع، رویکرد بهبود…

سابقه خدمت

……………………….55 4-2-1) جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………56 4-2-2) سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………………56 4-2-3) نوع دانشگاه …………………………………………………………………………………………………………………..57 4-2-4) تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………………..58 4-2-5) سابقه خدمت پاسخ دهندگان…