بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت مورد مطالعه دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشگاه علوم انتظامي اميندانشكده فرماندهي و ستادپايان نامه كارشناسي ارشد فرماندهي و مديريت انتظاميعنوان:بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت مورد مطالعه دانشگاه علوم انتظامی امیناستاد راهنما:دكتر نظام هاشمياستاد مشاور:جناب سرهنگ دکتر امیر تقویمحقق:سرگرد علي وفاجو(دوره 20 دافوس)مرداد1393‍‍تقديم به :تمامي كبوتران خونين بال (شهداي ناجا) ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 62

متغيرهاي پيشبين: باورهاي غير منطقي متغير ملاک: تحليل رفتگي آموزشيبا توجه به مقاديرBeta در جدول 22-4، “نااميدي نسبت به تغيير”، در مقايسه با باورهاي غير منطقي ديگر، تأثير بيشتري بر تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان دارد. اين تأثير مثبت و به اندازه 45/0 است (01/0P< و45/0Beta=)، به طوريکه ميتوان گفت با ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 64

با توجه به اطلاعات جدول 23-4 مشاهده ميشود، ميانگين نمرات تحليل رفتگي آموزشي در دانشجويان دختر 10/55 است که اين مقدار، به ميزان بسيار کمي بيشتر از ميانگين اين نمرات در دانشجويان پسر (81/54) ميباشد. تفاوت ميانگين 29/0 ميباشد. اما با توجه به اطلاعات جدول بالا سطح معنيداري مقدار t ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 55

بي توجهي 29/0 48/0 08/0 62/0 774/0 نتيجه گيري شتابزده 06/0 34/0 02/0 16/0 870/0 برچسبزني 04/0 23/0 01/0 08/0 931/0 متغيرهاي پيشبين: مؤلفههاي تحريف شناختي متغير ملاک: تحليل رفتگي آموزشيبا توجه به مقاديرBeta در جدول 19-4، “مؤلفه تفکر همه يا هيچ”، در مقايسه با مؤلفههاي ديگر، تأثير بيشتري بر ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 49

**28/0 کل تحريف شناختي *22/0 **27/0 **26/0 **24/0 **24/0 *20/0 **23/0 *18/0 **23/0 **25/0 **25/0 130 n=01/0 **p<و 05/0 *p<همانطورکه در جدول 16-4مشاهده ميشود ضريب همبستگي پيرسون رابطهاي مثبت و متوسط به اندازه 25/0 بين “کل تحريف شناختي” و “کل باورهاي غير منطقي” نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 51

استدلال حسي 246/0 06/4 بايد-بهتر 420/0 38/2 برچسبزني 280/0 57/3 شخصي سازي 586/0 71/1 همانطور که در جدول 17-4 مشاهده ميشود، مقدار ضريب تولرنس براي هر متغير پيشبين بالاتر از 10/0 است که نشان ميدهد مقدار زيادي از واريانس هر متغير پيشبين توسط متغير پيشبين ديگر تبيين نميشود. بنابراين با ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 44

وابستگي به ديگران **311/0 001/0 نا اميدي نسبت به تغيير **468/0 001/0 کمال گرايي **464/0 001/0 باورهاي غير منطقي **405/0 001/0 130 n=01/0 **p<و 05/0 *p<همانطور که در جدول 15-4 مشاهده ميشود، ضريب همبستگي پيرسون بين “کل باورهاي غير منطقي” و “کل تحليل رفتگي آموزشي ” رابطهاي قوي به اندازه ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 40

اجتناب از مشکلات 166/0 059/0 وابستگي به ديگران 149/0 090/0 نا اميدي نسبت به تغيير **472/0 001/0 کمال گرايي **454/0 001/0 باورهاي غير منطقي **434/0 001/0 130 n=01/0 **p<و 05/0 *p<با توجه به اطلاعات جدول 13-4 مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل باورهاي غير منطقي” و “بدبيني تحصيلي” ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 38

اجتناب از مشکلات 042/0 614/0 وابستگي به ديگران **241/0 006/0 نا اميدي نسبت به تغيير **376/0 001/0 کمال گرايي **368/0 001/0 باورهاي غير منطقي **346/0 001/0 130 n=01/0 **p<و 05/0 *p<با توجه به اطلاعات جدول 12-4 مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل باورهاي غير منطقي” و “خستگي هيجاني” ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 42

*224/0 010/0 وابستگي به ديگران **228/0 009/0 نا اميدي نسبت به تغيير **348/0 001/0 کمال گرايي **367/0 001/0 باورهاي غير منطقي **273/0 002/0 130 n=01/0 **p<و 05/0 *p<با توجه به اطلاعات جدول 14-4 مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل باورهاي غير منطقي” و “ناکارآمدي تحصيلي” رابطهاي متوسط به ادامه مطلب…