شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

هر آینه: ر. ک ص ۳۷/ س ۱۶علاوه: اسم عربی، افزودنی از هر چیزی (لغ)به مثابت: ر. ک ص ۱۲۹/ س ۳مرکب: ر.ک ص ۵۴/ س ۱۹قطع: ر. ک ص ۵۰/ س ۱۰اعراض: ر. ک ص ۱۳۴/ س ۶ عرضبحران: اسم عربی، و آن تغییر عظیمی است که دفعه بیمار را دست ادامه مطلب…

تحقیق – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

توضیحات:فصد: ر.ک ص ۱۱۹/ س ۱۴فی الحال: ر.ک ص ۸۷/ س ۱۷ثُقبَه: اسم عربی، سوراخ کوچک (لغ)عقرب: استعاره از نیشترذَنَب: اسم معرب، دنب، دم (لغ)قَرن: اسم عربی، زیر سر، ج، قرون (لغ)خسبانیدن: مصدر، خوابانیدن (لغ)تاب: اسم، حرارت و گرمی، شدت و حدّت (لغ)نابض: صفت عربی، رگ جنبنده (لغ)کرم عرق: اضافه تشبیهی ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

ذات الصدر: ر.ک.ص۱۱۹/س۱۳٫منزل ارقوق: ر.ک.ص۷۴/س۲٫اِغتِسال: مصدر عربی، شستن و غسل کردن (لغ)سُدّه: اسم عربی، بیماریی است که به بینی استوار شود و صاحب آن نفس نتواند زد. (منتهی)تَرداد: مصدر عربی، بازگردانیدن، بسیار گردانیدن (لغ) رفت و برگشت.تقلُّص: مصدر عربی، درهم کشیده شدن. (آنندراج)عُروق: اسم عربی، ج عرق، رگهای بدن (لغ)یُبوسَت: اسم مصدر عربی، ادامه مطلب…

پژوهش دانشگاهی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

صوب: ر.ک.ص۵۷/س۱۸٫روم: ر.ک.ص۴۵/س۱٫اَفرَنج: اسم عربی، افرنگ، فرنگ و اروپا و فرنگستان. (لغ)دست تقدیر: اضافه استعاری.یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید: یفعل ما یشاء، آیه ۱۸ سوره ی حج و آیه ۴۰ سوره‌ی آل عمران، یفعل الله ما یشاء ، آیه ۲۷ سوره ی ابراهیم، ان الله یحکم ما یرید، ادامه مطلب…

فایل – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

تَقریع: مصدر عربی، سرزنش کردن و ملامت نمودن . (منتهی الارب )عاجل: صفت عربی، دنیا (غیاث)آجِل: صفت عربی، آخرت. (لغ)اذن: اسم مصدر عربی، اجازه، رخصت (لغ)قلعه ارقوق: ر.ک.ص ۷۴/س۲بلده یسی:ر.ک.ص۸۸/س۱۳٫محقرکس: اسم مرکب، شخص حقیر .وقع: اسم عربی ؛ مجازاً اعتبار و عزت (غیاث)تَشریک: مصدر عربی، انباز کردن کسی را، شریک ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن …

زایر: صفت عربی، زیارت کننده (لغ)سایر: صفت عربی، روان، رونده، سیرکننده (معین)برمریدان بزرگ و ….: هر کس مرقد خواجه احمد یسوی را زیارت کند، از همه ی مریدان قدرتر می گردد، و تبدیل به مراد و پیر می شود گویی روباهی که تبدیل به شیری قوی گشته است.قدس الله: جمله فعلیه دعایی، ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان …

اَعصار: اسم عربی، ج عصر که به معنی زمانه باشد (لغ)ظلّ: اسم عربی، سایه، پناه (منتهی)رایت:ر.ک.ص۱۱۰/س۱۱گردون اقتدار: صفت مرکب، اقتداری همچون اقتدار و شکوه آسمان.لشکر جرار: ر.ک.ص ۱۲۵/س۱۹٫عسکر: ر.ک.ص ۵۵۵/س۲۱٫اقتِران: اسم مصدر عربی، اتحاد و اتفاق و سازش و پیوستگی (ناظم)مساعی: اسم عربی، جِ مَسعاه، سعی و جهاد و کوشش (ناظم)حس مساعی: ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- …

مبادی: ر.ک.ص ۱۱۵۵/س۱۳٫طَلایع: اسم عربی، ج طلیعه، مقدمه (لغ)دَمَویّ: صفت نسبی عربی، خونین و پرخون. (ناظم)صَفراوی: صفت نسبی عربی، منسوب به صفراء، مایعی زرد مایل به سبزی با مزه تلخ که از کبد تراود، زردآب (ناظم)بداء: اسم عربی،آغاز (لغ)اشتداد: ر.ک ص۱۵۵/س۱٫عواید: ر.ک.ص ۱۱۵/س۲٫رَطبُ اللِسان شدن: صفت مرکب عربی، ترزبان شدن ادامه مطلب…

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی- قسمت …

داروغگان: اسم ترکی- مغولی، ج داروغه که در زبان مغولی به معنی (رئیس است) یک اصطلاح عمومی اداری است. از احسن التواریخ چنین مستفاد می شود که داروغه به طور کلی به حکام اطلاق می شده است. بعد ها لقب حاکم پایتخت گردیده . (لغ)بیابان در بیابان فرو گرفتند: تمام ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – شرح دشواری های کتاب مهمان نامه ی بخارا نوشته فضل الله …

خاقان: اسم، لقب سلاطین ترکان و پادشاه چین، و در اینجا منظور سلطان محمدخان شیبانیست.اَسباب: اسم، وسایل، ساز ، برگ ، لوازم. (لغ)سپه را به اسباب…. : سلطان کوجم، سپاهیانش را با ابزار و آلات جنگی آماده کرد و به همین علت ، دشمنش از شدت کینه ورزی عمرش کاسته شده.زمین ادامه مطلب…