قصد و رضا – قانون مدنی ایران و قانون فرانسه

قصد و رضا مواد ۱۹۱  تا ۱۹۳  در این مبحث با توجه به تفکیک قصد و رضا مسلما از منابع فقهی اقتباس گردیده اند. مفاد این مواد محصول بررسی های فقها در قاعده العقود تابع القصود است(نراقی،احمد، ۱۴۰۸ ق،ص ۵۲). در قانون فرانسه، متناظری برای این مواد خصوصا ماده ۱۹۱ ادامه مطلب…

بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

حقوق‌دانان‌ برای‌ جبران سکوت قانون‌گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قـانونی از این اصل کوششهایی کرده‌اند‌ که‌ اشاره به آنها برای تحقق هدف‌ این‌ گفتار، خالی‌ از‌ فایده‌ نیست. در برخی از‌ تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی‌ منحصر‌ شده اسـت ادامه مطلب…

تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال -موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها

  موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها دادگاه کیفری استان که همان دادگاه تجدیدنظر می باشد،به موجب قانون صلاحیت ویژه ای دارد.همان طور که در مباحث قبلی هم اشاره شد،موارد صلاحیت این دادگاه به شرح ذیل می باشد: ۱- به جرایم خاصی رسیدگی می نماید که دارای مجازات های سنگینی است.مثل ادامه مطلب…