قصد و رضا – قانون مدنی ایران و قانون فرانسه

0 Comments

قصد و رضا مواد ۱۹۱  تا ۱۹۳  در این مبحث با توجه به تفکیک قصد و رضا مسلما از منابع فقهی اقتباس گردیده اند. مفاد این مواد محصول بررسی های فقها در قاعده العقود تابع القصود است(نراقی،احمد، ۱۴۰۸ ق،ص ۵۲). در قانون فرانسه، متناظری برای این مواد خصوصا ماده ۱۹۱ وجود ندارد. مواد ۱۹۴ و […]

بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری

0 Comments

حقوق‌دانان‌ برای‌ جبران سکوت قانون‌گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قـانونی از این اصل کوششهایی کرده‌اند‌ که‌ اشاره به آنها برای تحقق هدف‌ این‌ گفتار، خالی‌ از‌ فایده‌ نیست. در برخی از‌ تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی‌ منحصر‌ شده اسـت کـه میان انتقال‌دهندگان متوالی‌ سند‌ […]

تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال -موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها

0 Comments

  موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها دادگاه کیفری استان که همان دادگاه تجدیدنظر می باشد،به موجب قانون صلاحیت ویژه ای دارد.همان طور که در مباحث قبلی هم اشاره شد،موارد صلاحیت این دادگاه به شرح ذیل می باشد: ۱- به جرایم خاصی رسیدگی می نماید که دارای مجازات های سنگینی است.مثل مجازات قصاص ۲-  جرایم سیاسی […]