پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 35

از بين مؤلفههاي تحريف شناختي نيز به ترتيب “برچسب زني”(01/0>p، 362/0=r)، “تفکر همه يا هيچ”، (01/0>p، 349/0=r)، “شخصي سازي”(01/0>p،342/0=r)،”نتيجه گيري شتابزده “(01/0>p، 328/0=r)، “بي توجهي”(01/0>p، 315/0=r)، “استدلال حسي” (01/0>p، 266/0=r) و “درشت بيني-ريزبيني” (05/0>p، 217/0=r)، روابط مستقيمي با ناکارآمدي تحصيلي دانشجويان دارند که با توجه به پايينتر بودن سطح معنيداري ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 36

درشتبيني-ريزبيني **330/0 001/0 استدلال حسي **452/0 001/0 بايد-بهتر *225/0 010/0 برچسبزني **465/0 001/0 شخصي سازي **400/0 001/0 تحريف شناختي **530/0 001/0 130 n=01/0 **p<و 05/0 *p<با توجه به اطلاعات جدول 11-4 مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل تحريف شناختي” و “کل تحليل رفتگي آموزشي ” رابطهاي قوي به ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 31

130 n=01/0 **p<و 05/0 *p<در اين تحقيق براي بررسي روابط بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. با توجه به اطلاعات جدول 8-4 مشاهده ميشود که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل تحريف شناختي” و “خستگي هيجاني” رابطهاي متوسط به اندازه 28/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 33

اطلاعات جدول 9-4 نشان ميدهد که ضريب همبستگي پيرسون بين “کل تحريف شناختي” و “بدبيني تحصيلي” رابطهاي قوي به اندازه 45/0 نشان ميدهد. با توجه به اينکه سطح معنيداري همبستگي بدست آمده کمتر از 01/0 است (01/0>p، 451/0=r)، رابطه معنيدار بوده و ميتوان گفت که هر چه ميزان کل تحريف ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 28

کل باورهاي غير منطقي 60/261 67/81 جدول 6-4 نشان ميدهد که در بين باورهاي غير منطقي، “کمال گرايي” و “واکنش به ناکامي” به ترتيب با ميانگين نمرات 79/29 و 55/27 قويترين باورها و “تمايل به سرزنش خود” و “بي مسؤوليتي عاطفي” به ترتيب با ميانگين نمرات 02/24 و 55/25 ضعيفترين ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 19

استدلال احساسي 84/0 8 بايد- بهتر 80/0 9 برچسب زدن 0/84 10 شخصي‌سازي 79/0 6-3 مراحل اجراي پژوهشابتدا حجم جامعه آماري يعني كليه دانشجويان مقطع كارشناسي سال آخر دانشگاه بوعلي‌سينا كه در سال تحصيلي 1393-1392 مشغول به تحصيل بودند، براساس آمار اداره آموزش دانشگاه بوعلي‌سينا همدان تعيين شد كه 1360 ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 13

عادي 55 30 25 25 25 20 180 تحليل رفته 30 24 20 21 20 15 130 5-3 ابزارهاي پژوهش1-5-3 پرسشنامه تحليل‌رفتگي آموزشياين پرسشنامه را برسو (1977، به نقل از برسو، سالانووا و اسچافلي، 2007) ساخته است. اين پرسشنامه سه حيطه تحليل‌رفتگي آموزشي يعني خستگي هيجاني، بدبيني (بي‌علاقگي) آموزشي و ناكارآمدي ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 15

02/4- + 84/29 9 درماندگي به ديگران 01/4- + 69/29 10 كمال‌گرايي 46/3- + 24/27 نمره كل 41- + 02/285 مولفه هاي مختلف آزمون باورهاي غيرمنطقي: مقياس اندازه‌گيري، ضرورت، تأييد و حمايت ديگران (DA) :اين مقياس، اين باور فرد را اندازه مي‌گيرد كه: من بايد مورد تأييد همه افراد جامعه ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 16

تحقيقات متعددي روايي اين آزمون را مورد تأييد قرار داده‌اند. براي مثال روايي اين آزمون در پژوهشي كه توسط تقي‌پور (1373) با استفاده از يك نمونه 106 نفري از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي، با ميانگين سني 24/25 صورت گرفت، به دست آمد. نتايج حاصله از پژوهش فوق نشان مي‌دهد كه ادامه مطلب…

پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان- قسمت 17

بي‌مسئوليتي عاطفي 81/0 6 بيش نگراني توأم با اضطراب 80/0 7 اجتناب از مشكلات 84/0 8 وابستگي به ديگران 82/0 9 درماندگي به ديگران 87/0 10 كمال‌گرايي 79/0 3-5-3 مقياس تحريف شناختي:مقياس تحريف‌شناختي بك و وايسمن در سال 1978 تنظيم شده است. اين پرسشنامه براساس نظريه شناختي بك، در مورد ادامه مطلب…