مقاله – نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- …

ولی نبرده زمادر به هیچ وجهی ناممگر که مادر بیچاره نسل آدم نیستمگر به مادر خود منتسب نبودحقوق مادر بیچاره پایمال شده… (همان، ۳۴۶)در مثنوی دیگری وضعیت گذشته زنان عرب و زنده به گور شدن و خواری آنها را بیان میکند و سپس در پایان، اشاره به آزادی آنها به ادامه مطلب…

نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- قسمت …

(گیلانی، ۱۳۷۵: ۳۸۹ ـ ۳۹۰)همچنان که از آزادی اجتماعی و سیاسی زنان دفاع میکند و آنان را نسبت به حقوقشان آگاه میکند. اما نسبت به عفت و عصمت زبان بیتوجه نیست و زنانی را که نسبت به مسایل شرعی اسلام در مورد خودشان و همچنین عرف و سنت جامعهی ایران ادامه مطلب…

تحقيق دانشگاهی – نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- …

…به توچه همه رنجبران درمحنندوقت مردن فقرا بی کفنند اهل بازار به بیت الحزنندنوحه بنیاد مکن الولو مییاد بچه جون دادمکن الولو می یاد …تو کجا صحبت صلحیه کجاقصه آن زن علویه کجا قدرت نطق به عدلیه کجاجعل اسناد مکن الولو میاد بچه جون داد مکن الولو می یاد…(همان، ۲۰۲ ادامه مطلب…

نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- …

شهرآباد شده به به از این مدرسه هاشهر قزوین شده از مدرسه ها مثل بهشتاز همین مدرسه زیبا غلبه کرده به زشتکودکی با خط خوش بهر من این شعر خلق آزادشده به به از این مدرسه هامی رود مدرسه هر کودک پاکیزه سرشتنوشت شهر آباد شده به به از این ادامه مطلب…

نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال

طنز (irony) به معنی مسخره کردن و طعنه زدن است و در برابر آن هجو (satire) قرار میگیرد. «طنز سخنی است که خنده را به گریه و گریه را به خنده تبدیل میکند، همچون تیغ تیزی است که میبرد و می گریاند» (صالح، ۱۳۶۹: ذیل اصطلاح طنز).طنز در حوزهی بسیار ادامه مطلب…

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد- قسمت …

آزمون بزرگترین ریشه روی ۱۰/۰ ۴ ۲۱۸ ۰۳/۵ ۲۶/۰ همانگونه که در جدول ۴-۸ مشخص است، سطوح معنی داری همه آزمون ها، بیانگر آن هستند که بین دانشجویان مجرد و متاهل از لحاظ هیچ یک از متغیرهای وابسته (هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان) تفاوت معنی داری وجود ندارد ادامه مطلب…

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

اختصاصیمعنایی[۷۹]متمایز کنندهکنترل کننده خود[۸۰]کمیمادی[۸۱]عقل غیراختصاصی[۸۲]نمادین[۸۳]متحدکننده[۸۴]شکوفاکننده خود[۸۵]کیفیمعنویشهود[۸۶] در این قسمت فصل دوم بعد از بررسی هوش معنوی و نظریه های مربوط به آن، به بررسی مفهوم تاب آوری پرداخته می گردد. مفهوم تاب آوری تاب آوری بر ظرفیت گذشتن از دشواری های پایدار، سرسختانه و ترمیم خویشتن است. این ظرفیت انسان ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

ویژگی های افراد دارای تاب آوری ۱- احساس اعتماد به نفس و کارامدی که اجازه می دهد با موفقیت چالش های زندگی را پشت سر بگذرند.۲ – موضع گیری فعال در قبال یک مشکل با مانع، توانایی نگاه به یک مشکل به عنوان مسئله ای که می توانند آن را ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

د) حالتهای فیزیولوژیک.شرایط جسمی و عاطفی مانند اضطراب ،استرس ،انگیزش وشرایط روحی اطلاعاتی را در مورد باور های خودکارآمدی فراهم می کنند. فشارهای روانی و تنش اغلب به عنوان شاخص های آمادگی برای شکست تفسیر می شوند. همچنین خلق فرد نیز می تواند تاثیر عمده ای روی باورهای خودکارآمدی داشته ادامه مطلب…

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد- قسمت …

اهمیت اجتماعی و اقتصادی بهداشت روانی (سلامتروانی)طبق تعریف سازمان بهداشت، بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای میگیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی بهداشت، تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست. در این تعریف همان طور که ملاحظه میشود، سازگاری با محیط ادامه مطلب…