سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

۰٫۰۰۳ ۰٫۰۶۳ ۰٫۰۱۴ ۰٫۰۶۳ پارک ملت ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۵۰ ۰٫۱۷۱ ۰٫۲۸۵ ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۳۸ ۰٫۰۱۴ ۰٫۰۳۸ میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل مثبت و منفیاکنون باید ایده آلهای مثبت و منفی را برای هر شاخص محاسبه کنیم. برای به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه از ایدهآل مثبت و منفی، از ادامه مطلب…