خوشه بندی، شخصی سازی، رفتار خرید، قوانین انجمنی

که اگر عضوی مثل iK به آن اضافه شود باز هم مکرر نخواهد بود: If Sup (A) minsup then Sup ( A ∪ {iK} ) minsup از این ویژگی در استخراج مجموعه فقره های مکرر بدین صورت استفاده می شود که در مرحله kام یعنی مرحله به دست آوردن LK ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی چند شاخصه، آزمون و خطا

گیری چند معیاره مجموعه‌ای از روش‌های تحلیلی است که به تصمیم‌ گیرندگان در حل مسایل پیچیده و دارای ساختار ضعیف یا ناقص کمک می‌کنند و از دانش تصمیم‌ گیرندگان و معیارهای موثر در حل مسایل استفاده می‌کنند (محمدی، 1386). در تعریف فوق منظور از گزینه‌ها متغیرهایی هستند که در فرآیند ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله هگزاکونازول، خشکی، میلیگرم، مقایسه

هگزاکونازول2125/9**82/84****7/829/1492/0**37/0**0/0042**26/57*40/094**73/42**2521/22**خشکی*هگزاکونازول241/9**105/8**5/329/5*48/015/0*0/0011**36/144/247/571589/23**خطا30/4912/15158/193/7106/004/000006/06/624/84/83157/75ضریب تغییرات % 48/89/6633/1065/851/105/ 312/8582/68/129/674/36** و * به ترتیب معنیدار در سطح 1% و 5% جدول 4-2 جدول مقایسه میانگین‌ بررسی سطوح خشکی و هگزاکونازول بر صفات رشدی پنیرکخشکیهگزاکونازولتعداد برگسطح برگcm2طول ساقهcmطول ریشهcmساقه/ریشهوزن ترgوزن خشکgکلروفیل a (mg/kgFW)کلروفیل b (mg/kgFW)کلروفیل کل(mg/kgFW)کاروتنوئید(mg/kgFW)007/5a42/05a10/63ab30/5b2/82b0/73b0/038b39/25a21/81a29/87a255/39b0157/5a37/05b12/13a32/25b2/72b1/22a0/07a41/89a22/9a22/29a313/08a0257/25a35/9b8/88b34/75a3/77a0/8b0/028b39/5a17/31a22/65b307/33a50011/25a31/61b10/88a32/25a2/993a0/78b0/045c37/03a14/05a19/34a279/26a50157c40/66a10/38a32/25a3/108a1/15a0/1a36/68a14/78a19/4a284/16a50259b29/21b9/63a33/25a3/23a1/26a0/08b31/93b11/87b15/78b287/67a 4ـ1ـ تعداد برگ جدول تجزیه واریانس نشان داد که تنش ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله خشکی، بررسی، تیمار، ظرفیت

باکتریهای بیماریزای انسانی همچون، Staphylococcus aureus،Streptococcus agalactiae و Entrococcus faecalis با مقادیر 256، 192 و 200µg/ml نشان دادند. در نتیجه ختمی خبازی می‌تواند به عنوان یک داروی ضدعفونیکننده، یا یک عامل شیمی درمانی به شمار ‌رود (رضوی و همکاران42، 2010). 2ـ2ـ3 کاربرد ختمی خبازی در کشاورزی: در پژوهشی تراکم‌های مختلف ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله طول فصل رشد

ن تنش باعث کاهش فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، بیوماس، رشد و در نهایت عملکرد گیاه می‌شود (عبدل جلیل14، 2009). یکی از تغییرات فیزیولوژیکی که به هنگام خشکی ممکن است روی دهد، تنظیم فشار اسمزی میباشد. هر نوع افزایش در فشار اسمزی سلول ناشی از تنش، به حفظ حالت تورژسانس کمک میکند ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله مصرف مواد، صنعت دارو

5- 10- قندهای محلول 825- 11- فعالیت کمی آنزیم پراکسیداز 835- 12- فعالیت کمی آنزیم کاتالاز 845- 13- فعالیت کمی پروتئین 86نتیجهگیری کلی 88پیشنهاد 88منابع 89چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………98 فهرست جداولعنوان صقحهجدول 3-1 نتیجه آزمون خاک مورد استفاده در تحقیق 44جدول 4-1 جدول تجزیه واریانس بررسی سطوح خشکی و هگزاکونازول بر صفات ادامه مطلب…