منبع پایان نامه ارشد با موضوع سانتی، گیری، گردید.

پژوهش از روز قبل به دقت و با استفاده از ترازوی دقیق توزین گردید. در ابتدا قارچ ها را با چاقو برش داده شد. پیاز و فلفل دلمه ای را نیز چرخ گردید. سویا را درون آب مورد استفاده در فرمولاسیون برای 20 دقیقه خیسانده شد و به منظور یکدست ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کنندگان، مصرف کننده

کاهش داده ، و یک بافت با الاستیسیته بالاتری تولید می کند. (نصیرپور، 1391). کاراگینان ویژگی هایی از جمله حفظ آب ، قوام، ورقه شدن ، و بافت محصولات مرغی که میزان بالایی آب نمک به آنها افزوده شده است را بهبود بخشید (باتر و همکاران،b1992؛ ترادسو،1985). کاراگینان کاربرد بسیار ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع صنعت مواد

محلول در آبی تعریف می‎شوند که توانایی ایجاد ویسکوزیته یا سیستم‌های آبی ژل‌شونده را دارند. هیدروکلوئیدها به ‎عنوان افزودنی‎های چند منظوره در فرآوری مواد غذایی و به ‎منظور بهبود خواص کاربردی مانند ویسکوزیته، ظرفیت جذب آب و پایداری امولسیون‎ها مورد توجه‎ هستند (سنگتونگ و تونگکاو، 2009؛ براوین و همکاران، 2006). ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع سویا، پروتئین، ایزوله

ن سویاامولسیفیکاسیون چربی، بهبود ویسکوزیته3.آنالوگ پنیریایزوله پروتئین سویاغنی کردن پروتئین4.سریال های صبحانه و غذای آمادهایزوله پروتئین سویااتصال آب، بهبود بافت2-2-1-6- موارد مصرف پروتئین سویا در فراورده های گوشتی کم چربکنسانتره یا ایزوله سویا در برگرها با هدف شرکت در پایدار کردن چربی به علاوه افزایش سفتی فراورده مورد استفاده قرار ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کنندگان، بازدارنده ها

جهان فراورده های تهیه شده از گوشت بوقلمون و دیگر گوشت ها نیز همبرگر نامیده می شود. برخی از برگرهای حاوی گوشت گاو چرخ شده با مقداری نمک و ادویه اند. انواع دیگری وجود دارند که مخلوطی از گوشت چرخ شده و نمک بدون هیچ گونه ادویه ای می باشند. ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کنندگان

2-2-4- سایر نمک ها و ادویه ها 192-2-5- پرکننده ها 202-2-6- شیرین کننده ها 212-3- هیدروکلوئیدها 212-3-1- آلژینات 232-3-2- کاراگینان 262-4- روش تولید برگر سبزیجات 312-5- ویژگی های کیفی برگر 332-5-1- بافت 332-5-2- رنگ 332-5-1- ویژگی های حسی 34فصل سوم : مواد و روش‌ها 363-1- دستگاه ها 363-2- مواد شیمیایی ادامه مطلب…

دانلود تحقیق با موضوع (2007)، تپههای، ماسهای

و انفعالات بین آن‌ها به‌ طور معنیداری ارتفاع و رشد ریشه های نابجا و تجمع بیومس گیاهان را تحت تأثیر قرار میدهد. El Bana et al. (2007) با مطالعه بر روی تپههای ماسهای که منشا گیاهی دارند نشان دادند که هرچه تعداد گونههای

دانلود تحقیق با موضوع فیزیولوژی، پوشش گیاهی، دی اکسید کربن

(Brise et al,1957). در حالی که برخی گونههای علفی، بوتهها یا درختان ممکن است در برابر تقریباً یک متر دفن شدن در سال زنده بمانند و مقاومت کنند(Maun,1998).در پاسخ به این تنش درختان عکسالعملهای فیزیولوژیکی مثل افزایش سطح برگ، افزایش جوانه، بیشتر شدن میزان فتوسنتز و کلروفیل در برگ‌ها، ضخامت ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق تجزیه واریانس

مقطر(B)43/11cb45/28292/1a335/3a622/1ab02/23c91/25c18/24c77/19d537/0a034/1a175/1a04/4cآب دیونیزه(C)70/11c08/32a345/1a927/2b567/1bc61/24b99/27b30/27b79/21c450/0a217/1a205/1a75/6aآب شهری(E)16/12b91/29ab136/1b670/2b484/1c56/30a39/32a10/32a90/27a537/0a830/0a125/1a28/6bگل داودی(D)37/14a08/31b001/2a30/3a394/1c12/37a39/40a19/40a82/33a630/0b403/1a647/1a87/5aگل ژربرا(G)50/10c06/23c486/1b66/2b807/1a39/21b84/23b08/23b80/18b170/0c324/0b442/0c34/3bگل رز(R)25/11b88/34a229/0c17/2c572/1b96/18c48/21c03/20c86/16c809/0a327/1a405/1b09/6aA×D80/14a85/29bc036/2ab81/1fg623/1cd06/35bc28/39b86/38b24/33b976/0a706/1ab960/1a12/3eA×G00/11d96/21e303/1d29/2def990/1a74/22e35/25de60/25de45/20e120/0e216/0e323/0f12/3eA×R80/12c95/32b206/0f68/1g460/1de51/17gh34/19g98/17g84/15fg766/0ab050/1cd176/1ce75/3B×D20/13c45/23de893/1bc05/5a163/1f07/34c34/36c57/35c02/29c430/0cd200/1bcd340/1c39/3eB×G00/10e24/23de770/1c37/2de913/1ab10/19fg63/21fg94/20f73/16fg180/0de340/0e406/0ef75/3eB×R10/11d67/38a213/0f58/2d790/1bc89/15h77/19g04/16g58/13h003/1a563/1abc80/1a00/5dC×D00/14b40/38a870/1bc14/4b376/1e37/36b40/41b58/42b23/32b193/0de373/1abc443/1bc50/7bC×G00/10e49/19e860/159/2d786/1bc06/20f83/22ef15/21f79/17f193/0de346/0e323/0fe39/3C×R10/11d35/38a306/0f04/2efg540/1de39/17gh74/19g17/18g34/15gh963/0a933/1a850/1aa37/9E×D50/15a63/32bc206/2a22/2def413/1e98/42a55/44a76/43a79/40a920/0a333/1bcd846/1a47/9aE×G00/11d57/27cd013/1e39/3c540/1de65/23de57/25de62/24e25/20e190/0de393/0e716/0de13/3 eE×R00/10e54/29bc190/0f39/2de500/1de06/25d05/27d93/27d67/22d503/0bc763/0de813/0dc25/6 در هر ستون حروف مشترک عدم وجود تفاوت معنی‌دار را نشان می‌دهد. جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز منبع تغییرات درجه آزادی مالون‌دی‌آلدئید (MDA)پراکسیداز (POD) تیمارها 6 *9/2423 **46550 خطا 14 9/19 23/691 ضریب تغییرات (%) – ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی، تجزیه واریانس، رطوبت نسبی

ن تسلامتر می‌باشد. شکل 2-3- سیستم تهیه آب مغناطیسی 2-3- تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر آب‌های مختلف روی عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل‌های بریده ون‌میترن و همکاران (1999) در پژوهشی روی گل بریده داودی نشان دادند که حذف یون‌های مضر از آب شهری میزان جذب آب را در ادامه مطلب…