پایان نامه ارشد درمورد کتاب آرایی، روش تحقیق، عصر تیموری

همچون بیان مسئله، روش تحقیق، اهداف و… پرداخته شده است.در فصل دوم بعد از ذکر مختصری از زمینه‌های تاریخی و فرهنگی این دوره، تعریف مختصری از اصطلاحات تذهیب بیان شده است، همچنین سیر تذهیب و ویژگی‌های آن در ادوار مختلف هنری به ویژه دوره‌ی تیموری بررسی شده‌است.در فصل سوم نگارنده، ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درمورد تحلیل ساختاری، تحلیل ساختار، آستان قدس رضوی

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری…………….51 3-1-21- قرآن شماره 21………………………………………………………………………………………………………………..51 3-1-22- قرآن شماره 22………………………………………………………………………………………………………………52 3-1-23- قرآن شماره 23………………………………………………………………………………………………………………52 3-1-24- قرآن شماره 24………………………………………………………………………………………………………………53 3-1-25- قرآن شماره 25………………………………………………………………………………………………………………54 3-1-26- قرآن شماره 26………………………………………………………………………………………………………………55 3-1-27- قرآن شماره 27……………………………………………………………………………………………………………..55 3-1-28- قرآن شماره 28……………………………………………………………………………………………………………..57 3-1-29- قرآن شماره 29………………………………………………………………………………………………………………57 3-1-30- قرآن شماره 30………………………………………………………………………………………………………………58 3-1-31- قرآن شماره 31……………………………………………………………………………………………………………….583-2- معرفی نسخ ادامه مطلب…