منابع و ماخذ تحقیق ارزش اقتصادی، مواد غذایی، خرید مجدد

1389). عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا علی‌رغم افزایش تولید و تقاضای گل بریده ژربرا، ماندگاری این گل به دلیل پژمردگی زودرس گلبرگ‌ها و خمیدگی گردن بسیار کوتاه است. افت کیفیت پس از برداشت در اغلب گیاهان زینتی از جمله گل‌های بریده ژربرا در نتیجه ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق تجزیه واریانس، در بازارهای جهانی، تجارت جهانی

صفحه عنوان1چکیده2فصل اول: مقدمه31-1- گل رز31-1-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل رز31-1-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل رز31-1-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده رز41-2- گل داودی41-2-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل داودی41-2-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل داودی51-2-3- عوامل موثر در ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان استان مازندران

مایه زنی در برابر 6 جدایه S. sclerotiorum بررسی و گزارش دادند که روش مایه زنی ساقه روشی مناسب برای ارزیابی مقاومت است.ونگ و همکاران (Voung et al., 2004) مقاومت ارقام سویا نخود و آفتابگردان را در برابر S. sclerotiorum بررسی وگزارش دادند که ارزیابی گلخانه ای برای غربال کردن ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان بیماری، لاین، آلودگی

هر میزبان در مقابل تمام نژادهای یک عامل بیماری زا می باشد. این نوع مقاومت معمولا توسط چندین ژن به توارث می رسد لذا مقاومت پلی ژنی نیز نامیده می شود. هر یک از این ژن ها ممکن است به تنهایی در برابر بیمارگر موثر نبوده و نقش یک ژن ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان بیماری، اسکلروت، گیاه

اسکلروت ها برای تولید مرحله جنسی شده و در نتیجه تعداد بیشتر و بزرگتری آپوتسیوم از آنها بوجود می آید (Kohn, 1979; Mylchreest and Wheeler,1987; Nelson et al., 1988)کشت پی درپی و عدم تناوب موثر با گیاهان غیر میزبان به تشکیل آپوتسیوم در مزرعه کمک می کند، اگرچه عوامل دیگری ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان تولید، اسکلروت، and

اسکلروت با استفاده از محیط مغذی هویج در دمای 20 درجه سانتی گراد تولید می شود. در روش پوردی اسکلروت ها با استفاده از محیط کشت PDA در دمای 10درجه سانتی گراد تولید می شود.در دو روش مورد استفاده برای تولید اسکلروت (روش کوهن ، پوردی) مشخص شد که در ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان اسکلروت، تولید، and

m یکی از مخرب ترین و شایع ترین بیمارگر گیاهی است که بیشتر از 60 نام مختلف برای بیماری های که توسط این بیمارگر ایجاد می شود استفاده شده (Purdy, 1979)، که عبارتند از پوسیدگی پنبه ای، پوسیدگی نرم آبکی، پوسیدگی ساقه، پوسیدگی طوقه، بلایت شکوفه، کپک سفید و …… ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان استان گلستان، استان مازندران، قرن نوزدهم

داشت و برداشت، هزینه کمتر تولید وسرانجام عملکرد بالای روغن آن در واحد سطح نسبت به دیگر دانه های روغنی مورد کشت در کشور برتری داشته و می تواند جهت کاشت برای اکثر استان های کشور پیشنهاد گردد. این گیاه با آستانه حرارتی پایین در تناوب گندم نقش حمایتی وسیع ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان استان مازندران

ذ فهرست مطالبعنوانصفحهچکیده فارسیدفصل اول1مقدمه2فرضیه6اهداف6ضرورت7فصل دوم82-1- تاریخچه و پراکنش بیماری92-2- عامل بیماری112-3- طیف میزبانی162-4- مکانیزم ایجاد بیماری172-5- چرخه زندگی182-6- نحوه انتقال آلودگی202-6-1- باد202-6-2- اسکلروت ها202-6-3- تماس گیاه آلوده با گیاه سالم202-6-4- گرده کلزا و زنبور عسل202-6-5- بذر202-7- روش های کنترل پوسیدگی ساقه کلزا202-7-1- کنترل زراعی202-7-1-1- انتخاب تاریخ کاشت202-7-1-2- استفاده از ادامه مطلب…

تحقیق درمورد سطح پوشش برف

علاوه بر ایستگاههای وابسته به وزارت نیرو ( تحت مطالعهی شرکت سهامی آب منطقهای گیلان )، که شامل ایستگاههای تبخیرسنجی میباشد، کلیهی ایستگاههای متعلق به سازمان هواشناسی کشور، شامل ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی نیز به کار گرفته شود، لیکن عواملی از قبیل عدم دسترسی به آمار کامل برخی از این ادامه مطلب…